Anunţ privind desfășurarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere vacante organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Anunţ privind desfășurarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere vacante organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

ANUNŢ

 

 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de arhitect șef al municipiului Focşani, judeţul Vrancea şi şef serviciu - Serviciul autorizări construcţii din cadrul Primăriei municipiului Focşani, judeţul Vrancea.
Concursul se desfășoară la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, astfel:
- proba suplimentară: cunoştinţe de operare pe calculator-nivel mediu, în data de 09.03.2018, ora 9,00;
- proba scrisă, în data de 09.03.2018, ora 11,00.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei, în perioada 8 februarie 2018 - 27 februarie 2018,inclusiv.
Condițiile de participare sunt:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare.

1. Arhitect şef:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, conform art. 361 lit. a) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;
- studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condițiile legii;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
- atestat emis de Registrul Urbaniștilor din România;
- cunoştinţe de operare pe calculator - nivel mediu.

2. Şef serviciu - Serviciul autorizări construcţii:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau în inginerie civilă;
- studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condițiile legii;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
- perfecţionări (specializări) - cursuri de amenajarea teritoriului şi urbanism;
- cunoştinţe de operare pe calculator - nivel mediu.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la doamna Daniela Iacob, consilier: Bd. Mircea Vodă, nr. 44 tronsonul III, sector 3, București, telefon: 0374.112.726, fax: 0374.112.727 și email
informatii.concurs@anfp.gov.ro".


ATRIBUȚII ARHITECT SEF Direcţia arhitectului șef din cadrul Primăriei Municipiului Focșani
- coordonează activitatea Direcţiei arhitectului șef, respectiv a Serviciului strategie și dezvoltare urbană, a Serviciului autorizări construcții, a Compartimentului autorizare agenți economici și a Compartimentului mediu;
- coordonează activitatea de urbanism și amenajarea teritoriului în municipiu, făcând propuneri pentru elaborarea de studii de urbanism pentru utilizarea rațională, legală și eficientă a terenurilor;
- iniţiază, coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea, avizează şi propune spre aprobare strategiile de dezvoltare teritorială urbane, precum şi documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
- convoacă şi asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism;
- întocmeşte, verifică din punct de vedere tehnic şi propune emiterea avizelor de oportunitate, a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire;
- urmăreşte punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană şi a politicilor urbane, precum şi a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
- asigură gestionarea, evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
- organizează şi coordonează constituirea şi dezvoltarea băncilor/bazelor de date urbane;
- coordonează şi asigură informarea publică şi procesul de dezbatere şi consultare a publicului în vederea promovării documentaţiilor aflate în gestiunea sa;
- participă la elaborarea planurile integrate de dezvoltare şi le avizează din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate;
- avizează proiectele de investiţii publice din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate" ;
- păstrează și reactualizează Planul Urbanistic General al Municipiului;
- asigură popularizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului de Urbanism, aferent acestuia, precum și a celorlalte acte referitoare la activitatea de urbanism, autorizare a construcțiilor cu asigurarea secretului de serviciu;
- urmărește continua îmbunătățire a aspectului urbanistic al municipiului Focșani,
încurajează păstrarea valorilor de arhitectură;
- face propuneri pentru elaborarea de proiecte și pentru realizarea de lucrări de reparații, restaurări, reamenajări de spații verzi, scuaruri, plantații, întretinere a domeniului public;
- asigură asistența tehnică agenților economici care proiectează sau execută lucrări pe teritoriul municipiului;
- asigură ocrotirea monumentelor naturii și valorificarea în cadrul activității de urbanism;
- se preocupă de valorificarea teritoriului municipiului din punct de vedere peisagistic și monumental, în corelare cu rezolvarea problemelor de turism si odihnă;
- participă la recepția lucrărilor de construcții;
- face propuneri către primar sau comisia de resort în vederea elaborării de proiecte de hotărâri, participă la redactarea și motivarea juridică a acestora, întocmește rapoarte de specialitate cu privire la alte proiecte de hotărâri;
- își dă avizul cu privire la activitatea comercială ce se desfășoară în interiorul și în afara spațiilor comerciale, în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare;
- asigură relația cu cetățenii în domeniul urbanismului, în Centrul de comunicare;
- asigură întocmirea Nomenclatorului străzilor din municipiul Focșani ;

- exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri de Consiliului Local al Municipiului Focșani și Dispozitii ale Primarului Municipiului Focșani .
- este responsabil de realizarea obiectivelor individuale, urmărind indeplinirea în bune condiții a acestora;
- face propuneri privind stabilirea criteriilor de performanță profesională individuală anuale;
- participă la stabilirea în cadrul direcţiei pe care o conduce, a gradului de importanță asociat fiecarui criteriu de performanță corespunzator categoriei de importanță asociat fiecarui criteriu de performanță corespunzator categoriei funcției publice ocupate de fiecare funcționar public din subordine ;
- realizează evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici din cadrul Direcţiei, prin raportarea criteriilor de performanță la gradul de îndeplinire a obiectivelor individuale prevăzute pentru perioada evaluată ;
- urmărește respectarea normelor de conduită și disciplină de catre personalul din subordine, dispunând, propunând măsurile adecvate respectării Statutului funcționarilor publici și a Regulamentului de organizare și functionare ; are acces la baza de date printr-o parola;
- urmărește aplicarea la nivelul Direcţiei a politicii referitoare la calitate și
realizarea obiectivelor cuprinse în Declarația și angajamentul Primarului Municipiului Focșani ;
- urmărește aplicarea corespunzătoare la nivelul Direcţiei arhitectului șef a cerintelor standardului de management al calității și prevederilor cuprinse în Manualul calității, în procedurile generale și specifice;
- îndosariază, numerotează și predă anual documentele, conform prevederilor legale la arhivă
- se preocupă permanent de perfecționarea profesională și studiază în permanență legislația în domeniu;
- este responsabil de buna comunicare a Direcţiei arhitectului șef cu celelalte departamente din Primărie și instituții având obligația de a pune la dispoziție informațiile solicitate;
- răspunde de bunurile date în folosință, conform legii;
- îndeplineşte anumite atribuţii stabilite prin Dispoziţia Primarului Municipiului Focşani privind controlul intern managerial ;
- îndeplineşte şi alte atribuţii trasate de conducerea Primăriei Municipiului Focşani.
BIBLIOGRAFIE pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de Arhitect şef la Direcţia arhitectului șef din cadrul Primariei Municipiului Focșani:

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Legea nr. 50 / 1991, privind autorizarea executării lucrarilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
4. Hotararea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;
5. Ordinul nr.839/2009 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;
8. Legea nr. 188 / 1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
10. Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
11. Hotărârea Guvernului României nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
12. Hotărârea Guvernului României nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;
13. Legea 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
14. Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
15. Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nr. 1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările și completările ulterioare.

 

ATRIBUTIILE POSTULUI Șef Serviciu - Serviciul autorizări construcții- Direcția arhitectului șef:

- coordonează activitatea Serviciului autorizări construcții din cadrul Direcției arhitectului șef din Primăria Municipiului Focșani;
- colaborează cu membrii Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului;
- urmăreşte punerea în aplicare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, verifică şi propune emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire;
- asigură înregistrarea şi rezolvarea corespondenţei primite din domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, cu respectarea prevederilor legale şi în termenele stabilite;
- repartizează corespondenţa serviciului şi urmăreşte rezolvarea acesteia în termenul legal prevăzut de lege;
- asigura sectorizarea municipiului si repartizarea acestor sectoare pe inspectorii cu atributii de autorizare si control asupra respectarii normelor de disciplina in constructii si urbanism, sau repartizarea lucrarilor pe inspectori in vederea rezolvarii eficiente a solicitarilor;
- asigură caracterul public al actelor pe care le emite atât la sediul instituţiei cât şi pe pagina de internet a instituţiei;
- asigura pastrarea confidentialitatii datelor ce privesc activitatea serviciului si a documentelor cu care intra in contact salariatii acesteia;
- întocmeşte proiecte de hotărâri în problemele de specialitate de care răspunde, pregătind rapoarte, informări şi referate în domeniul de activitate al serviciului;
- ţine evidenţa actelor ce le instrumentează în format analogic şi digital;
- asigură înregistrarea în registrele de evidenţă a lucrărilor intrate/eliberate pe tipuri de lucrari - autorizaţii de construire/demolare, certificate de urbanism, procese verbale de recepţie (demolare/construire), reglare taxa autorizatie de constructie -declaratie - model ITL 009, privind valoarea reala a lucrarilor autorizate, certificate de atestare a edificarii construcției,procese verbale de vecinatate;
- asigura regularizarea taxelor si cotelor legale in functie de valoarea finala a investitiei dupa receptia lucrărilor de constructii autorizate, in baza proceselor verbale de recepţie la finalizarea acestora;
- participa dupa caz, la receptia lucrarilor de constructii;
- verifica si comunica punctul de vedere cu privire la documentatia inregistrata in vederea promovarii proiectelor de hotarire pentru solicitarile de concesiune, inchiriere de teren, atribuire in folosinta gratuita, vânzare terenuri, prin certificat de urbanism;
- isi dă avizul cu privire la activitatea comerciala ce se desfasoara in interiorul si in afara spatiilor comerciale, in vederea obtinerii autorizatiilor de functionare;
- asigură inventarierea actelor pe care le instrumentează in vederea arhivării lor;
- asigura întocmirea situaţiilor statistice solicitate lunar, trimestrial si anual de catre Direcţia de Statistică a judeţului Vrancea;
- transmite Biroului agricultură toate declaraţiile de reglare a taxei de autorizare insoţite de procesele verbale de recepţie şi documentele de modificare a categoriei de folosinţă a terenurilor din arabil în curţi-construcţii în vederea stabilirii obligaţiilor fiscale, pentru impunere şi alte acte necesare;
- transmite Serviciului Impozite si Taxe Locale toate declaraţiile de reglare a taxei de autorizare insoţite de procesele verbale de recepţie şi documentele de modificare a categoriei de folosinţă a terenurilor din arabil în curţi-construcţii în vederea stabilirii obligaţiilor fiscale, pentru impunere şi alte acte necesare;

- colaborează cu Poliţia Locală a Municipiului Focşani în activitatea de verificare si control pe teren a situaţiei imobilelor supuse anumitor reglementări prin documentaţiile de urbanism înaintate spre promovare şi aprobare;
-colaborarea cu serviciile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Focsani şi cu serviciile publice municipale pentru unele aspecte legate de gestiune şi dezvoltare urbană;
- asigură relaţia cu publicul interesat în probleme specifice activităţii serviciului pe care-l coordonează;
- asigura intocmirea referatelor privind problemele ridicate de cetateni cu ocazia audientelor tinute de catre Primar, Viceprimari, Secretar;
- asigura furnizarea datelor şi informaţiilor necesare în vederea bunei comunicări interne şi externe a instituţiei;
- intocmeşte săptămânal, anual rapoarte privind activitatea serviciului;
- aduce la cunoştinţa subordonaţilor legislaţia specifică activităţii pe care o desfăşoară (legi, hotărâri de Guvern, ordonanţe, ordine, hotărâri de consiliu local, norme tehnice ş.a. );
- elaborează şi actualizează procedurile operaţionale, aferente activităţilor pe care le coordonează;
- stabileşte şi ierarhizează riscurile asociate principalelor activităţi precum şi managementul acestora, împreună cu Arhitectul Şef;
- este responsabil de realizarea obiectivelor individuale, urmărind îndeplinirea în bune condiţii a acestora;
- face propuneri privind stabilirea criteriilor de performanţă profesională individuală anuale;
- participa la stabilirea in cadrul serviciului pe care il conduce, a gradului de importanta asociat fiecarui criteriu de performanta corespunzator categoriei functiei publice ocupate de fiecare functionar public din subordine ;
- realizeaza evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici din cadrul Serviciului, prin raportarea criteriilor de performanţă la gradul de îndeplinire a obiectivelor individuale prevăzute pentru perioada evaluată;
- urmăreşte respectarea normelor de conduită şi disciplină de către personalul din subordine, dispunând, propunând măsurile adecvate respectarii Statutului functionarilor publici si a Regulamentului de organizare si functionare;
- are acces la baza de date printr-o parola;
- exercită şi alte atribuţii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri de Consiliu Local al Municipiului Focşani, Dispozitii ale Primarului Municipiului Focsani sau primite de la şefii ierarhici.


BIBLIOGRAFIE pentru concursul de ocupare a functiei de șef serviciu din cadrul Direcției arhitectului șef -Serviciul autorizări construcții
     Legea nr. 50 / 1991, privind autorizarea executarii lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50 / 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 188 / 1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Constituția României

 

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

Respect