Anunț privind scoaterea la concurs a unui post de execuție de îngrijitor pe perioadă nedeterminată

 Anunț privind scoaterea la concurs a unui post de execuție de îngrijitor pe perioadă nedeterminată

Serviciul Public Creșe Focșani scoate la concurs pe data de 21.08.2017 un post de execuție de îngrijitor pe perioadă nedeterminată.

1. Componența dosarului de concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatorice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Notă: Vă rugăm să aranjați documentele în dosar conform ordinii menționate mai sus.
Actele prevăzute la alin 1 lit. b) -d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Date de contact
Dosarele de concurs se vor depune la sediul S.P.C. Focșani până pe data de 14.08.2017 ora 15.00.
Informații suplimentare la sediul S.P.C. Focșani, telefon 0337/401635.

2. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice :
a) Condiții generale de ocupare a posturilor :
- să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și să aibă domiciliul în România ;
- să aibă cunostințe de limba română, scris și vorbit;
- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exercițiu;
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- să îndeplinească condițiile de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

b) Condiții specifice pentru postul de îngrijitor:
- studii generale/medii ;
- vechime - minim 6 luni;

3. Concursul va consta în :

Probe de concurs:
a) selecție dosare, pe data de 16.08.2017
b) proba scrisă, la sediul instituției, pe data de 21.08.2017 ora 10.00
c) interviul, la sediul instituției, pe data de 24.08.2017, ora 10.00.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare probă fiind de 50 puncte din 100.

4. Bibliografia pentru postul de îngrijitor:

1.Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea , educarea și instruirea copiilor și tinerilor , cu modificările și completările ulterioare;
2.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
3.HG nr 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, cu modificările și completările ulterioare.

Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările , modificările și completările acestora.

5. Concursul se va desfășura după următorul calendar:

- Depunere dosare concurs: până pe data de 14.08.2017 ora - 15,00
- Selecție dosare: 16.08.2017
- Afișare rezultate selecție dosare: 16.08.2017
-Depunere contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor: 17.08.2017
- Soluționare și afișare rezultate contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor: 18.08.2017
- Susținere proba scrisă: 21.08.2017, ora 10,00
- Afișare rezultate proba scrisă: 21.08.2017, ora 15.00
- Depunere contestații proba scrisă: 22.08.2017
- Soluționare contestații și afișare rezultate contestații cu privire la rezultatul probei scrise: 23.08.2017
- Proba interviu: 24.08.2017, ora 10,00
- Afișare rezultate proba interviu: 24.08.2017, ora 15.00
- Depunere contestații proba interviu : 25.08.2017, ora 13.00
- Soluționare și afișare rezultate contestații: 28.08.2017
- Afișare rezultate finale: 29.08.2017
Serviciul Public Creșe Focșani scoate la concurs pe data de 21.08.2017 un post de execuție de îngrijitor pe perioadă nedeterminată.

1. Componența dosarului de concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatorice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Notă: Vă rugăm să aranjați documentele în dosar conform ordinii menționate mai sus.
Actele prevăzute la alin 1 lit. b) -d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Date de contact
Dosarele de concurs se vor depune la sediul S.P.C. Focșani până pe data de 14.08.2017 ora 15.00.
Informații suplimentare la sediul S.P.C. Focșani, telefon 0337/401635.

2. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice :
a) Condiții generale de ocupare a posturilor :
- să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și să aibă domiciliul în România ;
- să aibă cunostințe de limba română, scris și vorbit;
- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exercițiu;
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- să îndeplinească condițiile de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

b) Condiții specifice pentru postul de îngrijitor:
- studii generale/medii ;
- vechime - minim 6 luni;

3. Concursul va consta în :

Probe de concurs:
a) selecție dosare, pe data de 16.08.2017
b) proba scrisă, la sediul instituției, pe data de 21.08.2017 ora 10.00
c) interviul, la sediul instituției, pe data de 24.08.2017, ora 10.00.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare probă fiind de 50 puncte din 100.

4. Bibliografia pentru postul de îngrijitor:

1.Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea , educarea și instruirea copiilor și tinerilor , cu modificările și completările ulterioare;
2.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
3.HG nr 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, cu modificările și completările ulterioare.

Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările , modificările și completările acestora.

5. Concursul se va desfășura după următorul calendar:

- Depunere dosare concurs: până pe data de 14.08.2017 ora - 15,00
- Selecție dosare: 16.08.2017
- Afișare rezultate selecție dosare: 16.08.2017
-Depunere contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor: 17.08.2017
- Soluționare și afișare rezultate contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor: 18.08.2017
- Susținere proba scrisă: 21.08.2017, ora 10,00
- Afișare rezultate proba scrisă: 21.08.2017, ora 15.00
- Depunere contestații proba scrisă: 22.08.2017
- Soluționare contestații și afișare rezultate contestații cu privire la rezultatul probei scrise: 23.08.2017
- Proba interviu: 24.08.2017, ora 10,00
- Afișare rezultate proba interviu: 24.08.2017, ora 15.00
- Depunere contestații proba interviu : 25.08.2017, ora 13.00
- Soluționare și afișare rezultate contestații: 28.08.2017
- Afișare rezultate finale: 29.08.2017

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar