Anunț privind organizarea de concurs pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală UNIREA FOCȘANI

Anunț privind organizarea de concurs pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală UNIREA FOCȘANI

Anunț

 

Asociaţia Grupul de Acțiune Locală UNIREA FOCȘANI, având în vedere Ordonanţă nr. 26/2000 cu modificarile introduse de Legea nr. 246/2005 privind organizarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor actualizată 2017 și Legea 53/2003 (Codul Muncii) actualizata 2017 în curs de înființare organizează concurs pentru ocupare posturilor vacante de Manager (1 post), Asistent Manager (1 post) și Facilitator (1 post).
Posturile scoase la consurs vor fi cu contract individual de munca, pe perioada nedeterminată, cu fracțiune de normă (2h /zi).

1. Condiţii generale de participare la concurs:
a) Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) Are vârsta minimă prevăzută de normele în vigoare;
d) Are capacitate deplină de exerciţiu;
e) Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) Îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


A. Manager GAL Unirea Focșani
Condiţii specifice:
1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
2. Studii/ specializări în managementul de proiect;
3. Vechime in muncă de minim 5 ani in domeniul managementului de proiect;
4. Abilități organizatorice, de leadership și de comunicare;
5. Să dețină cunoștințe de operare pe calculator ;
6. Carnet conducere, categoria B.

Atribuții principale:
• este responsabil de managementul activității organizației, de administrarea relației cu AM/OI R-POCU/ POR, de buna și corecta gestionare a fondurilor asociației;
• întocmește procedurile interne de lucru ale Compartimentului administrativ pe care le supune spre aprobare Comitetului Director al GAL Unirea Focșani;
• coordonează activitatea GAL Unirea Focșani atat sub aspect organizatoric cât și al respectării procedurilor de lucru;
• aprobă materiale și lucrări legate de activitatea specifică a GAL Unirea Focșani;
• întocmește raportul anual de activitate al GAL Unirea Focșani, pe care îl supune aprobării / avizării Comitetului Director;
• asigură coerența activităților pentru realizarea obiectivelor Planului de acțiuni al GAL Unirea Focșani;
• efectuează activități de promovare, informare, comunicare, în ceea ce privește activitatea GAL;
• urmarește implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala, controlul și utilizarea tuturor informațiilor, angajamentelor și a celorlalte componente care intervin în scopul realizării obiectivelor;
• identifică oportunitățile de finanțare, conform statutului GAL Unirea Focșani;
• vizează permanent creșterea numarului de aderanți la GAL;
• coordonează specialiștii externi cooptați în funție de necesitățile GAL;
• face propuneri în legătură cu îmbunătățirea activității GAL-ului;
• îndeplinește toate celelalte atribuții stipulate în fișa postului.

BIBLIOGRAFIE:
1. Ordonanţa nr. 26/2000 cu modificarile introduse de Legea nr. 246/2005 privind organizarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor actualizată 2017;
2. Legea 53/2003 (Codul Muncii) actualizată 2017;
3. O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, publicata in Monitorul Oficial, partea I nr. 746 din 6 octombrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 105/2016 si ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 aprobate prin HG nr. 93/2016;
4. Ghidul Condiții Generale pentru POCU 2014-2020;
5. Ghidul Condiții Specifice privind depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală - Etapa a II-a mecanismului DLRC;
B. Asistent Manager GAL Unirea Focșani
Condiţii specifice:
1. Să fie absolvent de studii superioare finalizate cu diplomă de licenta;
2. Studii/specializari in managementul de proiect
3. Să dețină calitați bune de comunicare, de organizare și leadership;
4. Să dețină cunoștințe de operare pe calculator Word,Excel, Power Point;
5. Carnet de conducere, categoria B.

Atribuții principale:
• pregătește documentele pentru întâlnirile periodice ale GAL- ului - Adunarile AGA, ședințele Comitetului Director;
• elaborează și redactează documente și situații cerute de echipa executivă;
• este responsabil cu administrarea corespondenței fizice și electronice;
• organizează ședințele GAL Unirea Focșani și participă la acestea;
• redactează minuta ședințelor și alte documente solicitate de echipă;
• răspunde în fața managerului GAL Unirea Focșani;
• îi ține locul managerului în lipsă, preluând toate atribuțiile acestuia;
• gestionează procesul de aderare a noilor membri asociați la GAL;
• îndeplinește alte atribuții cerute de manager;
• îndeplinește toate celelalte atribuții stipulate de fișa postului.

BIBLIOGRAFIE:
1. Ghidul Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor ,,Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala"- orașe / municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, AP 5, OS 5.1;
2. Ghidul specific privind depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală;
3. Ordonanţa nr. 26/2000 cu modificarile introduse de Legea nr. 246/2005 privind organizarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor actualizată 2017.

C. Facilitator GAL Unirea Focșani
Condiţii specifice:
1. Să aibă experiență în gestionarea de resurse umane și/sau în facilitarea de proiecte ;
2. Să aiba experienta in facilitare comunitara;
3. Să dețină calitați bune de comunicare, organizare si leadership;
4. Să cunoască persoane cheie și să deruleze activități de dezvoltare urbana în teritoriul GAL Unirea Focsani;
5. Studii superioare in domeniul : psihologie/ asistenta sociala;
6. Curs de specializare : facilitator de dezvoltare comunitara, manager de proiecte;
7. Permis de conducere categoria B - este un avantaj;
8. Cunoștințe IT: să cunoască la nivel de utilizator pachetul MS Office.

Atribuții principale:
- Proiecteaza / organizeaza și deruleaza acțiuni/evenimente de informare, promovare în teritoriul GAL Unirea Focșani (identificarea și pregătirea locurilor de desfășurare, transmiterea invitațiilor, susținerea prezentărilor, etc.);
- Organizeaza întruniri publice în ZUM-urile selectate;
- Reprezinta interesele comunitătilor din ZUM la întâlnirile Adunării Generale si ale Consiliului Director ale Asociatiei GAL Unirea Focsani;
- Pregateste rapoarte cu privire la implicarea comunitatii;
- Prezinta sinteza întrunirilor publice în sedintele Consiliului Director al GAL;
- Stimuleaza implicarea membrilor comunitătii în actiuni de dezvoltare comunitară;
- Asigură diseminarea informatiilor relevante pentru comunitate si comunicarea externa asociata manifestarilor publice ale asociatiei;
- Faciliteaza implementarea de masuri integrate, centrate pe nevoile identificate la nivelul comunitatii marginalizate;
- Comunica permanent cu populatia din teritoriul cu populatia din teritoriul SDL.

BIBLIOGRAFIE:
1. Ghidul Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală"- orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, AP 5, OS 5.1;
2. Ghidul specific privind depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală, etapa a II-a a mecanismului DLRC, Model cadru Strategie de Dezvoltare Locală;
3. Orientări privind dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității pentru actorii locali, Versiunea 2;
4. OUG 26/2000 cu privire la Asociații și Fundații, cu modificările și completările ulterioare

Procedura de recrutare în vederea angajării se va desfășura astfel:
Etapa 1: Pentru înscrierea candidaturii, fiecare candidat va depune dosarul în perioada 21-22.11.2017, pana la ora 14.00, în plic sigilat, la sediul Asociației GAL Unirea Focșani (Primăria Municipiului Focșani ,Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Etaj 1, Camera 101) cu următoarele documente:
1) Cerere înscriere la concurs adresată Președintelui GAL UNIREA FOCȘANI;
2) CV Europas;
3) Copie CI (candidatul va prezenta documentul în original și va lăsa spre conformare o copie);
4) Diplome studii în copie conformată dupa original (în acest caz candidatul va prezenta documentele în original și va lăsa spre conformare copii) sau copii legalizate notarial;
5) Documente care să ateste vechimea și specialitatea în muncă;
6) Copie certificat de naștere (candidatul va prezenta documentul în original și va lăsa spre conformare o copie);
7) Adeverința medicală apt pentru muncă, original, eliberată cu cel mult 6 luni înainte de data concursului;
8) Cazier judiciar, original sau declarație pe proprie răspundere că nu are cazier și aducerea acestuia până la interviu;
9) Scrisoare de intentie.

Actele se vor prezenta și in original în momentul depunerii dosarului, în vederea verificării conformităţii copiilor.
Dosarele incomplete sau neconforme vor fi respinse!

Etapa 2: Candidații care au depus dosare conforme și complete vor fi contactați telefonic pentru programarea interviului de angajare.
Interviurile de angajare vor avea loc în data de 23.11.2017, începând cu ora 10,00, la sediul Asociației GAL Unirea Focșani (Primăria Municipiului Focșani Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis). Se va urmări evidențierea abilităților organizatorice, de leadership și de comunicare, dar și interesul acordat instrumentului DLRC (Dezvoltare Locală în Responsabilitatea Comunității), conform bibliografiei afișate.
Candidații selectați în vederea ocupării posturilor vor fi anunțați atât prin e-mail, cât și prin telefon.
Informații suplimentare se pot obține pe e-mail galunireafocsani@yahoo.com.

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar