Anunț privind organizarea de concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară
2018-08-03 00:00

Anunț privind organizarea de concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară

ANUNŢ

 

 

 

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale de execuţie, de casier la Serviciul contabilitate, personal, administrativ.
Condiţii de participare la concurs:
A) Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în art. 3 din Anexa - Regulamentul - Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
B) Condiţii specifice:
- studii medii economice absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitate - minimum 1 an;
- cunoştinţe operare pe calculator: nivel mediu, dovedite prin orice tip de documente care atestă competenţele de utilizare a calculatorului.

Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43 astfel:
- proba scrisă: 28.08.2018 - ora 10,00;
- proba interviu va avea loc conform prevederilor art. 24 alin (5) şi alin. (6) din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Data limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 21.08.2018, ora 15,30 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Scolară Focşani din str. Cuza Vodă, nr. 43, Serviciul contabilitate, personal, administrativ.
Relaţii suplimentare: la sediul instituţiei, Serviciul contabilitate, personal, administrativ, secretarul comisiei de concurs, Croitoru Paula, şi la telefon 0337.101.055.
Dosarul de concurs, care se va depune in perioada 03.08.2018 - 17.08.2018 va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pană la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografia pentru concursul organizat in vederea ocupării funcţiei contractuale de casier din cadrul Directiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focşani:
1) Legea nr. 477 / 2004 - privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
2) Legea nr. 22/1969 - privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3) Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste;
4) Ordin (MFP) nr. 2861/2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
5) Ordinul nr. 2634/2015 MFP) - privind documentele financiar-contabile.

Calendarul de desfăşurare a concursului - casier:
- data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs; 21.08.2018, ora 15,30
- afisare rezultate selecţie dosare: 23.08.2018, ora 15,30;
- dată depunere contestaţie rezultate selecţie dosare: 24.08.2018, ora 14,00;
- afişare rezultate contestaţii selecţie dosare: 27.08.2018, ora 12,00;
- data desfăşurării probei scrise: 28.08.2018, ora 10,00;
- afişare rezultate proba scrisă: 29.08.2018, ora 15,30;
- dată şi oră limită depunere contestaţii probă scrisă: 30.08.2018, ora 15,30;
- afişare rezultate contestaţii proba scrisă: 31.08.2018, ora 13,00;
- dată desfăşurare probă interviu: 03.09.2018, ora 12,00;
- afişare rezultate proba interviu: 03.09.2018, ora 15,30;
- depunere contestaţii rezultate proba interviu: 04.09.2018, ora 15,30;
- afişare rezultate contestaţii proba interviu: 05.09.2018, ora 15,30;
- comunicare rezultate finale: 06.09.2018.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar