Anunț privind organizarea de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de şef centru al Caminului pentru Persoane Vârstnice Focsani

Anunț privind organizarea de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de şef centru al Caminului pentru Persoane Vârstnice Focsani

ANUNȚ

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43 organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale de conducere vacante, de şef centru al Caminului pentru Persoane Vârstnice Focsani.
Condiţii specifice:
- absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţămantului superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale;
- absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţămantului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în art. 3 din Anexa - Regulament-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43.
Desfăşurarea concursului:
- 17 octombrie 2017, ora 10,00 - proba scrisă;
- data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Documentele necesare înscrierii la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani.
Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 09 octombrie 2017 (inclusiv) la Serviciul contabilitate, personal, administrativ din cadrul Directiei de Asistenţă Socială şi Medicină Scolară Focşani, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43.
Relaţii suplimentare la telefon 0337.101055.
Bibliografia
1. Legea nr. 477 / 2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
2. Legea nr. 17/2000, Republicată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
4. HG nr. 886/2000, pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;
5. HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale
- Anexa I - Regulament cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare;
6. Ordin nr. 2126/2014, privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale*)
- Anexa 1- Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice.

Documentele necesare pentru depunerea dosarului de concurs

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul cazierului judiciar candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării probei scrise.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar