Anunț privind concursul/examenul în vederea promovării în gradul imediat superior celui deținut, a unor funcționari publici din cadrul Primăriei Municipiului Focșani
2018-10-04 10:00

Anunț privind concursul/examenul în vederea promovării în gradul imediat superior celui deținut, a unor funcționari publici din cadrul Primăriei Municipiului Focșani

ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen în vederea promovării în gradul imediat superior celui deținut, a unor funcționari publici din cadrul Primăriei Municipiului Focșani astfel:
I. Pentru promovarea în gradul profesional superior a unui funcţionar public care ocupă un post aferent funcţiei publice de inspector clasa I gradul profesional principal, la Compartiment cadastru - Serviciul administrarea domeniului public și privat, publicitate, în ziua de 6 noiembrie 2018 ora 10,00 - proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
II. Pentru promovarea în gradul profesional principal a unui funcţionar public care ocupă un post aferent funcţiei publice de inspector clasa I gradul profesional asistent, la Biroul urmărire, încasare și executare silită - Serviciul de impozite și taxe locale - Direcția economică, în ziua de 6 noiembrie 2018 ora 10,00 - proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
III. Pentru promovarea în gradul profesional superior a unui funcţionar public care ocupă un post aferent funcţiei publice de consilier juridic clasa I gradul profesional principal, la Serviciul juridic - contencios, în ziua de 6 noiembrie 2018 ora 10,00 - proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
IV. Pentru promovarea în gradul profesional principal a unui funcţionar public care ocupă un post aferent funcţiei publice de inspector clasa I gradul profesional asistent la Compartiment control servicii publice - Serviciul corp de control al primarului, în ziua de 6 noiembrie 2018 ora 10,00 - proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Condiţii de participare

Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii, conform Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, cu modificările si completările ulterioare:

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Bibliografiile pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut sunt prevăzute în anexele nr. 1 - 4.

Dosarele de înscriere la concurs/examen în vederea promovării în gradul imediat superior celui deținut, a unor funcționari publici din cadrul Primăriei Municipiului Focșani, se vor depune la Compartimentul resurse umane, organizare, camera 103, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului (04.10. 2018 - 23.10.2018) la sediul Primăriei Municipiului Focşani şi pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Focşani şi vor conţine, conform prevederilor art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, următoarele documente:

- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată.

BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul/examenul de promovare în gradul profesional superior a unui funcționar public care ocupă un post aferent funcției publice de inspector clasa I gradul profesional principal la Compartiment cadastru - Serviciul administrarea domeniului public şi privat, publicitate din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

1.Legea nr. 7/1996 - legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 18 / 1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 17/2014 privind privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordinul nr. 719/740/M.57/2333 / 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările si completările ulterioare;
7. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, cu modificările si completările ulterioare;
8. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
9. Constituția României, republicată.

BIBLIOGRAFIE

pentru examenul de promovare în gradul profesional principal a unui funcționar public care ocupă funcția de inspector clasa I gradul profesional asistent la Biroul urmărire încasare și executare silită - Serviciul de impozite și taxe locale - Direcția economocă.

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările si
completările ulterioare;
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
3. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările si completările ulterioare;
4. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IX, cu modificările si completările ulterioare;
5. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare;
6. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
7. Legea nr. 7/2004 Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
8. Constituția României, republicată .

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul/examenul de promovare în gradul profesional superior a unui funcționar public care ocupă un post aferent funcției publice de consilier juridic grad profesional principal în cadrul Serviciului juridic - contencios

1. Constitutia Romaniei;
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata în 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 Codul de conduita al functionarilor publici, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Legea nr.215/ 2001 privind administratia publica locala, republicata in 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Codul Civil;
8. Cod de procedura civilă;
9. Legea nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
10. Legea nr.207/2015 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
11. Legea nr.85/2014 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul /examenul de promovare în gradul profesional principal a unui funcționar public care ocupă un post aferent funcției publice de inspector clasa I gradul profesional asistent la Compartiment control servicii publice - Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focșani.

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, cu
modificările si completările ulterioare;
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
4. Legea nr. 82/1991 legea contabilității, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
6. Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările si completările ulterioare;
7. Codul muncii 53/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
8. Constituția României, republicată.

 

 

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar