Anunț organizare concurs promovare în perioada 22-24 noiembrie 2016

Anunț organizare concurs promovare în perioada 22-24 noiembrie 2016

 

ANUNȚ

 

Primăria Municipiului Focșani organizează examen/concurs pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut, a unor funcționari publici angajați ai instituției, astfel:


I. Pentru promovarea în gradul profesional superior a unui funcţionar public care ocupă un post aferent funcţiei publice de inspector clasa I grad profesional principal, la Compartimentul constatare, impunere - Serviciul de impozite şi taxe locale - Direcţia economică, în zilele de 22 noiembrie 2016 ora 10.00 - proba scrisă şi 24 noiembrie 2016 ora 14.00 - interviul.
II. Pentru promovarea în gradul profesional superior a unui funcţionar public care ocupă un post aferent funcţiei publice de inspector clasa I gradul profesional principal, la Compartimentul buget-contabilitate - Serviciul buget contabilitate - Direcţia economică, în zilele de 22 noiembrie 2016 ora 10.00 - proba scrisă şi 24 noiembrie 2016 ora 14.00 - interviul. 
III. Pentru promovarea în gradul profesional superior a unui funcţionar public care ocupă un post aferent funcţiei publice de inspector clasa I gradul profesional principal, la Compartimentul contracte-achiziţii-energetic, în zilele de 22 noiembrie 2016 ora 10.00 - proba scrisă şi 24 noiembrie 2016 ora 14.00 - interviul. 
IV. Pentru promovarea în gradul profesional superior a unui funcţionar public care ocupă un post aferent funcţiei publice de consilier clasa I gradul profesional principal, la Compartimentul romi, în zilele de 22 noiembrie 2016 ora 10.00 - proba scrisă şi 24 noiembrie 2016 ora 14.00 - interviul. 
V. Pentru promovarea în gradul profesional principal a unui funcţionar public care ocupă un post aferent funcţiei publice de inspector clasa I gradul profesional asistent, la Compartimentul relaţii cu publicul, informare publică - Serviciul Comunicare, în zilele de 22 noiembrie 2016 ora 10.00 - proba scrisă şi 24 noiembrie 2016 ora 14.00 - interviul.

 

Condiţii de participare
Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional imediat superior, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

 

Bibliografiiile pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut sunt prevăzute în anexele nr. 1 - 5.

 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la Compartimentul resurse umane, organizare, camera 103, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului la sediul Primăriei Municipiului Focşani şi pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Focşani şi vor conţine următoarele documente, conform prevederilor art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 1173/2008:
- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată.
 Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 


Anexa 1
Direcţia economică  
Serviciul impozite și taxe locale


BIBLIOGRAFIE
pentru examenul organizat în vederea promovării în grad profesional superior a unui funcţionar public care ocupă un post aferent funcţiei publice de inspector, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul constatare, impunere - Serviciul de impozite şi taxe locale - Direcţia economică

 

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 7/2004 Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
9. Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare.

 


Anexa 2

Direcţia economică 
Serviciul buget, contabilitate


BIBLIOGRAFIE
pentru examenul organizat în vederea promovării în gradul profesional superior a unui funcționar public care ocupă un post aferent funcţiei publice de executie de inspector clasa I grad profesional principal din cadrul Compartimentului buget, contabilitate - Serviciul buget-contabilitate

 

1. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 82/1991 - Legea contabilităţii, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice;
5. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventive, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Hotărârea Guvernului României nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
10. Hotărârea Guvernului României nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completarile ulterioare;
13. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

 

 

Anexa 3

Compartiment contracte, achiziții, energetic 


BIBLIOGRAFIE
pentru susținerea examenului organizat în vederea promovării în gradul profesional superior a unui funcționar public care ocupă un post aferent funcției publice de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Contracte, Achiziții, Energetic

 

1. Lege nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
2. Lege nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
3. Lege nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
4. Lege nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
5. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
6. H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
7. O.U.G. nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice;
8. Lege nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici;
9. Lege nr. 215/2001, republicată, Legea administraţiei publice locale;
10. Lege nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici.

 

 

 

Anexa 4

Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate 

 


BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de promovare în grad profesional superior a unui funcţionar public care ocupă un post aferent funcţiei publice de consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul romi - Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate din cadrul Primăriei Municipiului Focşani


1. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată în 2007;
4. Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Anexa 5

Serviciul comunicare  

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru examenul organizat în vederea promovării în grad profesional principal a unui funcţionar public care ocupă un post aferent funcţiei publice de execuţie de inspector clasa I, gradul profesional asistent, la Compartimentul relaţii cu publicul, informare publică/Serviciul Comunicare


1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare.

7. Legea nr. 7/2004 - Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar