Procesul Verbal intocmit in cadrul sedintei ordinare a Consililui Local al Municipiului Focsani din data de 22 februariee 2011...
2011-02-25 00:00:00

R O M A N I A
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S V E R B A L
din 22 februarie 2011Astazi, data de mai sus, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, are loc sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Focsani.
D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani, deschide sedinta ordinara din 23.02.2011, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar nr. 695/16.02.2011, constatand ca in sala sunt prezenti toti cei 21consilieri, atat cat alcatuiesc Consiliul local municipal in acest moment, este astfel indeplinita conditia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215 din 2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
La sedinta participa:
- d-nul Decebal Bacinschi - Primar al municipiului Focsani;
- d-na Micsunica Baciu - director Directia resurse umane;
- d-na Natasa Nemes - director executiv, Directia economica;
- d-nul Melus Nazaru - sef serviciu impozite si taxe locale;
- d-na Claudia Bozna - sef serviciu administratie publica;
- d-na Marta Carmen Ghiuta - sef serviciu juridic contencios;
- d-na Cristina Costin - sef serviciu, investitii, fond locativ;
- d-nul Alexandru Stanciu - sef serviciu urbanism;
- d-na Valentina Gatej – sef birou cadastru si agricultura;
- d-nul Dan-Mihai Cazaciuc – sef serviciu comunicare;
- d-na Eugenia Dragusanu - inspector, compartiment proiecte;
- d-ra Violeta Dima - consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local;
- d-nul Ion Gheorghe - director Politia Comunitara Focsani;
- d-nul Ion Diaconu - director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani;
- d-na Anca Largeanu-Apostol - director Caminul de Batrani Focsani;
- d-nul Mihail Ciobotaru - director Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani;
- d-nul Viorel Profiroiu - director SC CUP Salubritate SRL Focsani;
- d-nul Marian Radulescu - director Clubul Sportiv Municipal Focsani;
- d-nul Fanel Popa - director SC Administratia Pietelor SA Focsani;
- d-nul Sandel Ghiuta – sef Serviciu public comunitar de evidenta persoanelor;
d-nul Valentin Gheorghita - director Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia”;
- d-nul Sorin Francu – director Teatrul Municipal „Mr. Gh. Pastia”;
La sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti ai mass-mediei locale.
D-nul presedinte de sedinta Gicu Vrancianu saluta prezenta in sala a d-lui Vicentiu Micheci, reprezentantul Institutiei Prefectului Vrancea.
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana supune votului procesul verbal al sedintei din 25.01.2011, care se aproba cu 21 voturi „pentru”.
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana supune votului procesul verbal al sedintei din 08.02.2011, care se aproba cu 21 voturi „pentru”.
In continuare dl. Presedinte de sedinta Gicu Vrancianu prezinta proiectul ordinii de zi care cuprinde:
1. proiect de hotărare privind aprobarea rectificării Bugetului Local al Municipiului Focşani pe anul 2011;

2. proiect de hotărare privind aprobarea repartizării unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local, prevăzut in bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2011;

3. proiect de hotărare privind aprobarea garantării cu maxim 10.088.973 lei, a unei finanţări rambursabile interne/externe de 41.280.000 lei, ce va fi contractată de SC CUP SA Focşani, in vederea cofinanţării proiectului de investiţii de interes local:,,Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare - judeţul Vranceaa”, in cadrul Programului operaţional sectorial de Mediu 2007-2013(POS Mediu);

4. proiect de hotărare privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei pentru organizarea sărbătorilor de primăvară - 1 şi 8 Martie 2011;

5. proiect de hotărare privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2011 a sumei de 950 lei pentru organizarea de către Consiliul Local al Tinerilor
Focşani, a proiectelor ,,Dragobetele sărută fetele” şi ,,Primăvara, soarele se joacă-n mana ta”;

6. proiect de hotărare privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei ,,Sf. Cuv. Parascheva” Noua Catedrală Focşani;

7. proiect de hotărare privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor ce s/ar putea obţine de familiile care au in proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri mobile necesare determinării venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social, de alocaţie familială complementară şi alocaţie de susţinere pentru anul 2011;

8. proiect de hotărare privind aprobarea completării art. 1 din Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.346/2010 pentru aprobarea taxelor practicate in anul 2011 şi a preţurilor de pornire la licitaţie pentru inchirierea unor bunuri, de către SC Administraţia Pieţelor Focşani SA;

9. proiect de hotărare privind imputernicirea domnului Decebal Gabriel Bacinschi, Primar al Municipiului Focşani să semneze in numele şi pentru Municipiul Focşani contractul de finanţare al proiectului ,,Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 in scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice” din Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 3 şi orice alte documente in legătură cu acesta;

10. proiect de hotărare privind aprobarea costului mediu lunar de intreţinere datorat de asistaţii din Căminul pentru Persoane Varstnice Focşani pentru anul 2011;

11. proiect de hotărare privind reincadrarea cu data de 1 ianuarie 2011 a d-nei Dima
Violeta in funcţia de consilier juridic, gradul II, gradaţia 2, clasa de salarizare 38 in cadrul
Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local al Municipiului Focşani şi stabilirea drepturilor salariale;

12. proiect de hotărare privind reincadrarea cu data de 1 ianuarie 2011 a d-lui Racoviţă Jalova Mihai Cosmin in funcţia de inspector de specialitate, gradul II, gradaţia 2, clasa de salarizare 38 in cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local al Municipiului Focşani şi stabilirea drepturilor salariale;

13. proiect de hotărare privind transformarea in statul de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială Focşani a funcţiei publice vacante de referent, clasa III, gradul profesional superior, in funcţie publică de inspector, clasa I, gradul profesional principal.

14. proiect de hotărare privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.206/2010 pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Teatrul Municipal Focşani;

15. proiect de hotărare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ateneului Popular ,,Mr. Gh. Pastia Focşani;

16. proiect de hotărare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale a Municipiului Focşani;

17. proiect de hotărare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Focşani;

18. proiect de hotărare privind aprobarea listei de priorităţi pe anul 2011, pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate inchirierii, in conformitate cu HGR nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulteroioare;

19. proiect de hotărare privind aprobarea inscrierii datelor in registrul agricol prin modalitatea invitării la sediul Primăriei Municipiului Focşani a persoanelor fizice care au obligaţia depunerii declaraţiei pe propria răspundere in acest scop;

20. proiect de hotărare privind modificarea şi completarea Hotărarii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.23/26.01.2010 pentru aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;


21. proiect de hotărare privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 - bunuri imobile, la Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 167/2003 pentru insuşirea inventarului bunurilor ce aparţin domeniul public al municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;

22. proiect de hotărare privind aprobarea scoaterii din funcţiune in vederea valorificării şi după caz, casării unor bunuri inventariate in domeniul privat al municipiului Focşani.

23. proiect de hotărare privind stabilirea redevenţei pentru cabinetele medicale concesiune conform HGR nr. 884/2004;

24. proiect de hotărare privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a terenului in suprafaţă de 28,50 mp., situat in Focşani, str. Cpt. Creţu Florin nr. 8, care aparţine domeniului public/privat al municipiului Focşani, in vederea amplasării de construcţie
provizorie cu destinaţia de garaj;

25. proiect de hotărare privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unor terenuri aparţinand domeniului privat al municipiului Focşani, adiacente construcţiilor existente, pentru extinderea acestora;

26. proiect de hotărare privind aprobarea vanzării fără licitaţie publică, a terenului in suprafaţă de 16,58 m.p., situat in Focşani, str. Mare a Unirii nr. 10, judeţul Vrancea, T.98 P.5345 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Laborator Clinic chimist principal Gaşpar Garofa;

27. proiect de hotărare privind aprobarea vanzării fără licitaţie publică, a terenului in suprafaţă de 19,12 m.p., situat in Focşani, str. Dr Telemac nr. 6, judeţul Vrancea, T.190, P.10356 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către doamna Istrate Loreta.

28. proiect de hotărare privind aprobarea vanzării fără licitaţie publică, a terenului in suprafaţă de 30,36 m.p., situat in Focşani, str. Dornişoarei nr. 3, judeţul Vrancea, T.109, P.5742, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Boşteog Ştefan;

29. proiect de hotărare privind aprobarea vanzării fără licitaţie publică, a terenului in suprafaţă de 45,00 m.p., situat in Focşani, B-dul Unirii nr. 24, judeţul Vrancea, T.192, P.10523, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnii Dediu Constantin şi Iliana;

30. proiect de hotărare privind aprobarea vanzării fără licitaţie publică, a terenului in suprafaţă de 2,77 m.p., situat in Focşani, Al. Echităţii nr. 5, judeţul Vrancea, T.204,P.11123, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Mateuţă Ionel;

31. proiect de hotărare privind aprobarea vanzării fără licitaţie publică, a terenului in suprafaţă de 24,08 m.p., situat in Focşani, B-dul Bucureşti nr. 7, judeţul Vrancea, T.206,P.11100, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Mateuţă Ionel;

32. proiect de hotărare privind modificarea art. 2 din Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.214/2009 pentru aprobarea impărţirii municipiului Focşani in 6 zone de lucru, arondarea consilierilor locali pe aceste zone şi constituirea grupurilor de dialog, avand ca obiect creşterea gradului de transparenţă şi implicarea civică in actul de administrare;

33. proiect de hotărare privind modificarea art. 1 din Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.103/260/2008, pentru numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani in comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii in unităţile de invăţămant preuniversitar din municipiul Focşani, modificată prin Hotărirea Consiliului Local nr. 50/2009 şi 249/2010;

34. proiect de hotărare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al
Municipiului Focşani in Comitetul de coordonare al centrelor de permanenţă la nivelul Judeţului Vrancea.

35. raport de activitatea pe anul 2010 al Căminului pentru Persoane Varstnice Focşani;

36. raport de activitate pe anul 2010 al Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Focşani;

37. raport de activitate pe anul 2010 al Poliţiei Comunitare a Municipiului Focşani;

38. raport de activitate pe anul 2010 al Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani;

39. raport de activitate pe anul 2010 al SC Administraţia pieţelor Focşani SA Focşani;

40. Informări, declaraţii politice.

Nu sunt discutii, se supune votului ordinea de zi si se aproba cu 21 voturi „pentru”.
Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărare privind aprobarea rectificării Bugetului Local al Municipiului Focşani pe anul 2011.
D-nul consilier Daniel Gongu „daca se majoreaza veniturile cu 3.000 mii lei, din care 2.800 mii lei – venituri din concesiuni si inchirieri la care se adauga 180 mii lei – venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat, totalul fiind 2.800 mii lei. Unde se regaseste suma de 20 mii lei, diferenta pana la 3.000 mii lei?”
D-na Natasa Nemes – director executiv: „a fost o eroare, pentru ca, initial s-au calculat 200 mii lei, dar analizand executia de casa au rezultat 100 mii lei.”
D-nul consilier Daniel Gongu propune modificarea sumei de 3.000 mii lei cu suma de 2.800 mii lei.
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 53.
Se prezinta punctul 2: proiect de hotărare privind aprobarea repartizării unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local, prevăzut in
bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2011.
D-nul consilier Vasile Dobre face un amendament: „ca urmare a faptului ca Primaria Municipiului Focsani nu doreste sa se inscrie in categoria rau-platnicilor, se impune in acest moment repartizarea, din fondul de rezerva bugetara al Consiliului Local, a sumei de 2.500 mii lei, care sa asigure plata utilitatilor pentru perioada de iarna, dupa cum urmeaza: 1.300 mii lei la capitolul bugetar invatamant, bunuri si servicii pentru plata energiei termice si 1.200 mii la capitolul bugetar locuinte, servicii si dezvoltare publica, pentru iluminatul public.”
D-nul consilier Ionel Preda intreaba „daca achizitia celor 6 locuinte este benefica pentru Primaria Municipiului Focsani si daca da, poate ar fi trebuit ca raportul sa cuprinda si cateva elemente de pret, oferta de pret, starea garsonierelor si poate ar trebui sa stim si cine sunt persoanele care locuiesc acolo, pentru care facem un asemenea efort financiar. Poate am putea sa le gasim o solutie mai ieftina, mai ales ca., probabil, aceste garsoniere vor capata cu totul alte folosinte.”
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „avem obligatia prin lege, ca in momentul in care achizitionam un bun, sa facem o evaluare de catre un expert. Garsonierele sunt intr-un stadiu destul de bun, avand doi ani de folosinta, in ele locuiesc familii cu posibilitati reduse si nu le pot cumpara. Achizitia aceasta va mari fondul de locuinte al primariei. Dorim sa vindem acest fond de locuinte, mai ales daca se va rezolva problema vanzarii locuintelor ANL.”
D-nul consilier Bogdan Emilian Matisan: „as vrea sa readuc in atentie ca Hotararea Consiliului Local din luna noiembrie a aprobat vanzarea acestor locuinte. S-a facut o expertiza tehnica, s-a facut o corespondenta cu reprezentantii firmei olandeze, care au solicitat un expert independent. Motivul pentru care am fost de acord, a fost ca cei care locuiesc acolo nu-si pot permite din salariu sa le achizitioneze si nu putem sa-i dam afara. Astazi noi aprobam eliberarea sumei necesare cumpararii acestor apartamente pentru ca la momentul respectiv nu aveam bani prevazuti la bugetul local, iar anul acesta s-a prevazut si aceasta achizie.”
D-nul consilier Neculai Tanase: „noi am inteles caracterul social al acestei achizii, dar intreb daca nu cumva pretul este prea mare, in raport cu pretul pietei.”
D-nul consilier Bogdan Emilian Matisan:”ANL-ul stabileste o evaluare a pretului pe metru patrat de 407 Euro, aceasta conducand la un pret de 40 mii Euro pentru o garsoniera si nu 27 mii Euro cum au fost evaluate aceste garsoniere si au aceeasi calitate.”
D-nu consilier Daniel Gongu: „luna aceasta, la sedinta pentru aprobarea bugetului s-au facut amendamente prin care s-au retras banii repartizati utilitatilor pentru institutiile de invatamant, iar in sedinta de azi, d-nul viceprimar Vasile Dobre propune un alt amendament, prin care intoarce banii de unde au plecat, ne jucam cu aceste amendamente?”
D-nul consilier Neculai Tanase: ”suntem aici pentru a discuta calm. Vreau sa atrag atentia doar ca pretul este foarte mare.”
D-nul consilier Neagu Nistoroiu: „achizitia celor 6 gasoniere este imperios necesara. Aceste locuintele ANL si Moonen s-au realizat prin programul PSD si din anul 2004 nu s-a mai construit nimic. Le vindem pentru a putea sa mai construim altele, dar nu le vindem, le cumparam pentru a locui oameni in ele. Acestia au fost selectati din lista de prioritati de familia Moonen. Nu noi decidem pretul pentru ca nu avem calitate de evaluatori.”
D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu: „afirmatia ca pe piata municipiului Focsani garsonierele sunt mult mai ieftine, nu stiu de unde o aveti, poate de la alti experti evaluatori independenti, pentru ca noi trebuie sa luam in calcul doar o evaluare autorizata. Spu-
neti-mi, in Focsani, ce garsoniere noi, de doi-trei ani, se vand in acest moment, pentru ca acestea despre care vorbim sunt etalon, olandezii dorind sa investeasca la acea data in Romania. Va aduc niste argumente facute de un expert care raspunde de ce a spus acolo si ele se bazeaza pe principiul specialitatii. Guvernul Romaniei stabileste un pret pe metru patrat la niste locuinte asemanatoare locuintelor din blocul Moonen, dar mai vechi, iar costurile sunt superioare. Aceste locuinte se cumpara pentru municipiul Focsani, cu un pret rezonabil pentru calitatea lor, net superioara.”
D-nul Primar Decebal Bacinschi da citire hotararii din 18 noiembrie 2010, care a fost aprobata de catre Consiliul Local al Municipiului Focsani.
D-nul consilier Gheorghe Stan: „consider ca aceasta hotarare, daca ne gandim ca suntem intr-un an de criza, seamana cu ce-i lipseste chelului, tichie de margaritar. Ce s-ar fi intamplat daca aveam 1.000 de cetateni care erau intr-o asemenea situatie? Cum am fi procedat? Referitor la preturi, conteaza orice Euro, dar noi am vandut niste apartamente cu 10 mii Euro si acum cumparam cu 30 mii Euro, asta nu inseamna ca atunci nu am respectat legea sau ca nu o respectam acum, dar trebuie sa facem cat mai mult bine, fara sa facem politica.”
D-nul consilier Neculai Tanase: „am ascultat discursurile lacrimogene ale colegilor din PSD, noi nu am spus ca suntem impotriva acestor achizitii, ci am pus in discutie doar valoarea lor, pentru ca este vorba de un buget al saraciei si trebuie sa fim foarte atenti cum cheltuim banii.”
D-nul consilier Vasile Dobre: „ca drept la replica, atributul privind crearea fondului de rezerva este exclusiv al Consiliului local si tot atributul acestuia este si modul cum sunt cheltuiti acesti bani. Cred ca noi am respectat procedura si legalitatea si nu ne-am jucat cu modul de cheltuire a fondului de rezerva. Referitor la blocul Moonen, consider ca a fost benefic sa construiasca pe banii sai aceste locuinte, punand la dispozitia cetatenilor 12 apartamente, dar ulterior investitorul a dorit sa vanda 6 dintre ele si a fost optiunea noastra sa le cumparam,”
D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu: discutam prea mult despre un lucru logic si rog pe colegii mei sa foloseasca cuvinte adecvate, daca nu le inteleg puteti accesa internetul, asa cum ati facut-o si alta data. Lacrimogen nu e un cuvant care sa aiba legatura cu proiectul de astazi si nici tichia de margaritar, nu au legatura cu proiectul de hotarare in discutie, pentru ca daca 6 familii ajung in strada, pentru ca Primaria nu poate sa cumpere aceste locuinte, spuneti cum vom rezolva problema?”
D-nul consilier Daniel Gongu: „faptul ca inainte de a taia acele sume de la utilitati, de la reparatii pentru gradinite, sunt convins ca in urmatoarele luni se va veni iarasi cu un proiect prin care luam din fondul de rezerva bani care au fost deja alocati, dar pe care i-ati taiat prin acele amendamente, unde noi, consilierii PDL, nu am fost invitati.”
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se adopta, obtinand 21 voturi „abtinere”.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui consilier Vasile Dobre, in sensul suplimentarii fondului de rezerva bugetara cu 2.500 mii lei si se adopta cu 15 voturi „pentru” si 6 voturi „abtinere” ale d-lor consilieri Neculai Tanase, Ionel Preda, Cristinel Susu, Eugen Vasile Popa, Emil Danut Popoiu si Lucica Chiper, devenind hotararea nr. 54.
Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărare privind aprobarea garantării cu maxim 10.088.973 lei, a unei finanţări rambursabile interne/externe de 41.280.000 lei, ce va fi contractată de SC CUP SA Focşani, in vederea cofinanţării proiectului de investiţii de interes local ,,Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare - judeţul Vrancea”, in cadrul Programului operaţional sectorial de Mediu 2007-2013 (POS Mediu.
D-nul consilier Neculai Tanase: „il rog pe d-nul director Gheorghe Vasilescu sa ne prezinte situatia.”
Gheorghe Vasilescu – director CUP SA Focsani: „finantarea investitiei este facuta din trei surse: Uniunea Europeana, care participa cu 80%, a doua sursa este bugetul de stat si a treia, SC CUP SA Focsani care contribuie cu 9,6 mil Euro, suma pe care trebuie sa o obtinem printr-un credit.
Consiliile Locale ale oraselor Odobesti si Panciu au de plata garantii mai mari. Celor opt localitati le revine cite o cota parte de garantare, pe care am esalonat-o pe 20 de ani, astfel incit presiunea asupra bugetului sa afecteze foarte putin, Focsaniul fiind pe locul trei din punct de vedere investitional. Investitia, care va duce apa rece si canalizare in comunele Golesti, Cimpineanca si la Homocea si va mari sistemul de alimentare in toate orasele judetului, este finantata de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile si cofinantata de operator si de la bugetul local.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 55.
Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărare privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei pentru organizarea sărbătorilor de primăvară - 1 şi 8 Martie 2011.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21
voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 56.
Se prezinta punctul 5: proiect de hotărare privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2011 a sumei de 950 lei pentru organizarea de către Consiliul Local al Tinerilor Focşani, a proiectelor ,,Dragobetele sărută fetele” şi ,,Primăvara, soarele se joacă-n mana ta”.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 57.
Se prezinta punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărare privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei ,,Sf. Cuv. Parascheva” Noua Catedrală Focşani.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 58.
Se prezinta punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotărare privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor ce s/ar putea obţine de familiile care au in proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri mobile necesare determinării venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social, de alocaţie familială complementară şi alocaţie de susţinere pentru anul 2011.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 59.
Se prezinta punctul 8 al ordinii de zi proiect de hotărare privind aprobarea completării art. 1 din Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.346/2010 pentru aprobarea taxelor practicate in anul 2011 şi a preţurilor de pornire la licitaţie pentru inchirierea unor bunuri, de către SC Administraţia Pieţelor Focşani SA.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 60.
Se prezinta punctul 9 al ordinii de zi proiect de hotărare privind imputernicirea domnului Decebal Gabriel Bacinschi, Primar al Municipiului Focşani să semneze in numele şi pentru Municipiul Focşani contractul de finanţare al proiectului ,,Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 in scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice” din Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 3 şi orice alte documente in legătură cu acesta.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 61.
Se prezinta punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărare privind aprobarea costului mediu lunar de intreţinere datorat de asistaţii din Căminul pentru Persoane Varstnice Focşani pentru anul 2011.
D-nul consilier Eugen Vasile Popa: „doresc sa venim in sprijinul persoanelor varstnice care dispun de venituri proprii si sunt ingrijite in camin prin propunerea ca acestia sa achite o contributie lunara de intretinere de 50% din valoarea veniturilor.”
D-na Micsunica Baciu – director executiv Directia Resurse Umane, motiveaza ca acest lucru nu este posibil deoarece cota este stabilita de lege.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 62.
Se prezinta punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărare privind reincadrarea cu data de 1 ianuarie 2011 a d-nei Dima Violeta in funcţia de consilier juridic, gradul II, gradaţia 2, clasa de salarizare 38 in cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local al Municipiului Focşani şi stabilirea drepturilor salariale.
D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu face un amendament in sensul ca „la drepturile salariale ale d-nei Dima Violeta sa se adauge si stimulentele, ca o recunoastere a activitatii acesteia.”
D-nul Presedinte de sedinta Giciu Vrancianu sustine aceasta propunere, pentru ca d-na Dima Violeta face o munca sustinuta si de buna calitate.
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se adopta, obtinand 21 voturi „abtinere”.
Se supune votului proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui consilier Ioan Liviu Oloeriu, mentionat mai sus si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 63.
Se prezinta punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărare privind reincadrarea cu data de 1 ianuarie 2011 a d-lui Racoviţă Jalova Mihai Cosmin in funcţia de inspector de specialitate, gradul II, gradaţia 2, clasa de salarizare 38 in cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local al Municipiului Focşani şi stabilirea drepturilor salariale.
D-nul consilier Neculai Tanase : „d-na Dima Violeta munceste singura la aparatul de lucru al Consiliului Local si propun ca d-nul Racoviţă Jalova Mihai Cosmin sa fie mutat pe un post corespunzator posibilitatilor sale, pentru ca nu este corect ca unul sa munceasca si altul nu.”
D-nul consilier Vasile Dobre: „activitatea d-lui in cauza a fost supusa unei analize ca activitatea oricarui salariat al Primariei si Consiliului Local si daca va amintiti, acest domn a obtinut nota de trecere si in acest caz, nu stiu daca putem sa reprosam din acest punct de vedere activitatea domnului.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 64.
Se prezinta punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărare privind transformarea in statul de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială Focşani a funcţiei publice vacante de referent, clasa III, gradul profesional superior, in funcţie publică de inspector, clasa I, gradul profesional principal.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 65.
Se prezinta punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărare privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 206/2010 pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Teatrul Municipal Focşani.
Se solicita aprobarea prin vot ca d-nul Adrian Damian – actor la Teatrul Municipal Focsani sa ia cuvantul si se aproba in unanimitate.
D-nul Adrian Damian: „intentia declarata a domnului Francu este ca institutia pe care o conduce sa devina mai intai teatru de proiecte, iar ulterior, teatru gazda.
Motivul financiar invocat este nejustificat, intrucat un proiect teatral profesionist presupune cheltuieli de productie mult mai mari: ai de platit actorii pentru repetitii, fiecare spectacol, cazare, transport, diurna, ai de platit onorariul regizorului, al scenografului si in plus producerea decorului, daca acesta exista! Un actor angajat la Focsani este platit cu un salariu lunar de 600 lei net(in medie!) indiferent ca are 2 spectacole pe luna, sau 4 pe zi.Nu este vina actorilor, ca nu sunt programate spectacole, nu este vina regizorului ca directorul, de la sine putere, refuza orice propunere a regizorului, pe motiv ca nu sunt bani!
Preturile de productie se reflecta automat in pretul biletului.
Daca vom avea doar spectacole vizitatoare, asta ar insemna limitarea accesului la actul artistic pentru marea majoritate a pensionarilor si a elevilor, intrucat pretul unui bilet porneste de la 50 de lei in sus, adica de 10 ori mai mult decat pana acum. Cate familii de pensionari isi permit sa plateasca 2 bilete cu 50 de lei. In Focsani alt mijloc de imbucurare a bietilor pensionari nu mai exista!
Si am mai spus ca Teatrul focsanean s-a nascut prin efortul comun al tuturor fortelor politice de-a lungul timpului si e pacat sa pierdem acum acest bun castigat.”
D-na consilier Rodica Boboc: „propun sa ascultam si pozitia d-lui director vis a vis de comentariul d-lui Adrian Damian.”
D-nul Sorin Francu – director al Teatrul Municipal Focşani: „nu s-a pus problema transformarii teatrului si pentru a avea o discutie corecta si daca vreti sa dati dovada ca sunteti un bun cetatean, va rog sa va achitati datoriile pe care le aveti catre Consiliul Local. Este adevărat că vor fi restructurate 3 posturi, din urmatoarele motive: regizoarea Gina Lazăr a montat trei spectacole în şapte ani, actrita Adina Andrei nu a avut niciun fel de activitate anul trecut, iar actrita Nadina Damian a avut doar două prezenţe scenice în 2010. Teatrul de repertoriu este neviabil pentru ca bugetul nu ne permite sa invitam personalitati din lumea teatrului, care sa aduca publicul in sala, de aceea am considerat ca este necesar
sa reducem 3 posturi care au activitate nesatisfacatoare si prin aceasta restructurare, cei in cauza sa aiba posibilitatea sa beneficieze de ajutor de somaj. Poate ca pe viitor se vor putea reangaja daca situatia de va indrepta.
Referitor la participarea categoriilor sociale defavorizate, acestia au beneficiat mereu de educeri la pretul biletelor, deci nu se pune problema ca acestia nu participa la actul artistic.”
D-nul consilier Neculai Tanase: „sedinta de sedinta se finanteaza tot felul de gauri negre si nu suntem in stare sa tinem un teatru in acest municipiu. Nu comentez si nu judec pe d-nul director sau pe cei doi actori, dar avem nevoie de acest teatru pentru a bucura cetatenii Focsaniului. Bagam miliarde la ENET, care poate este important pentru cetateni si nu suntem in stare sa dam niste bani pentru teatru si dam oamenii in somaj.”
D-na consilier Doina Fodoreanu: „il intreb pe d-nul director cum a facut evaluarea pentru a stabili ca cele 3 persoane au calificativ necorespunzator?
Mi se pare normal ca d-nul director sa ia orice decizie, dar ar fi trebuit sa ne informeze si pe noi, mai ales ca avem si consilier care face parte din Consiliul de Administratie la Teatrul Municipal Focsani.”
D-nul consilier Bogdan Emilian Matisan: „la sedinta comisilor de specialitate, d-nul director a fost prezent in sala si a raspuns prezent la toate intrebarile consilierilor. Prezentarea proiectului dansului a avut intotdeauna elemente tehnice, culturale si in mod deosebit economice. In calitate de manager al acestei institutii au fost foarte pertinente, iar d-nii consilieri au aprobat in unanimitate in comisie proiectul.”
D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu: „in Consiliul Local, cand vine vorba de institutiile de cultura pendinte, de fiecare data se intreaba daca au venituri proprii? D-nul director este un manager foarte bun, un regizor si un actor remarcabil, care a obtinut rezultate foarte bune in acest domeniu in teatru si chiar la Teatrul National. Cand acesta isi asuma raspunderea pentru a se indrepta catre un sistem de functionare care se practica acum si sa fim sinceri ca un spectacol de teatru se vinde atunci cand ai un cap de afis. Cred ca aceasta masura manageriala pe care sa o sustinem, ce discutam acum se consemneaza si dumnealui, ca manager, isi asuma raspunderea si vom vedea anul viitor ce s-a intampla.”
D-nul consilier Daniel Gongu: „dupa luarea de cuvant a d-lor actori am inteles mai bine cum stau lucrurile. Am un respect deosebit pentru d-nul director Francu Sorin, ii recunosc calitatile manageriale, insa, stiu ca singurele bugete afectate a fost cel al culturii si cel al sportului, dar dam sute de miliarde la ENET, de aceea eu voi vota impotriva acestui proiect.”
D-nul consilier Neculai Tanase: „nu-mi permit sa dau lectii, sunt amator in ceea ce inseamna teatru, dar consider ca ar fi o mare greseala sa excludem 3 actori care nu putem sa spunem ca s-a remarcat intr-un mod extraordinar pana acum, este clar ca pentru unii cultura nu inseamna nimic. Grupul nostru nu este de acord cu excluderea actorilor.”
D-nul consilier Vasile Pintilie: „aratam catre ENET ca are cheltuieli mari. La momentul de fata l-am imputernicit pe d-nul Primar sa semneze proiectul de cofinantare la reabilitarea acestui sistem imbatranit. Este usor sa aratam cu degetul pe cei pe care i-am numit. Legat de managementul fiecaruia dintre acesti domni, cred ca ei sunt cei mai in masura sa rezolve propriile probleme. Daca solicitarile pe care le-ati facut nu vor fi pe placul dumneavoastra, vom sanctiona. Zic sa comensuram intru-totul ce inseamna ENET, sport, cultura, pentru municipiul Focsani.”
D-nul consilier Vasile Dobre: „din pacate, viata ne-a facut sa nu mai judecam cu sufletul ci cu ratiunea si din punct de vedere al ratiunii proiectul de hotarare se impune a fi
adoptat, mai ales daca citim explicatiile din raportul anexat proiectului de hotarare.
Le multumim acestor actori pentru activitatea depusa si daca situatia se va indrepta, cu siguranta veti fi reangajati pentru a contribui in continuare la dezvoltarea actului de cultura din municipiul Focsani.”
D-nul consilier Eugen Vasile Popa: „am aprobat in aceasta sedinta achizitionarea celor 6 garsoniere considerand ca sunt cazuri sociale, dar ce vom face cu persoanele in cauza?”
D-nul presedinte de sedinta Gicu Vrancianu: ”d-nul director a explicat cum stau lucrurile in cadrul managementului acestei institutii si in comisiile de specialitate si in plen si consider ca sunt suficiente luarile de pozitie de pana acum referitoare la acest proiect.”
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 13 voturi „pentru” si 8 voturi „abtinere”, ale d-lor consilieri consilieri Neculai Tanase, Ionel Preda, Cristinel Susu, Eugen Vasile Popa, Emil Danut Popoiu, Lucica Chiper, Daniel Gongu si Doina Fodoreanu, devenind hotararea nr. 66.
D-nul consilier Emil Danut Popiu: „la fel ca in cazul acesta, se poate intampla si in scoli si este periculos sa mergem pe decizia d-lor directori si sa adoptam o hotarare fara sa o analizam. Aici se pare ca este vorba despre un conflict si acesta se poate rezolva.”
Se prezinta punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ateneului Popular ,,Mr. Gh. Pastia Focşani.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 67.
Se prezinta punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotărare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale a Municipiului Focşani.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 68.
Se prezinta punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotărare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Focşani.
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 69.
Se prezinta punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărare privind aprobarea listei de priorităţi pe anul 2011, pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate inchirierii, in conformitate cu HGR nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulteroioare.
D-nul consilier Gheorghe Stan propune o modificare, in sensul ca la art. 4 se va modifica anul la Hotararea nr. 41/23.02.2011 cu anul 2010.
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 70.
Se prezinta punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotărare privind aprobarea inscrierii datelor in registrul agricol prin modalitatea invitării la sediul Primăriei Municipiului Focşani a persoanelor fizice care au obligaţia depunerii declaraţiei pe propria răspundere in acest scop.
D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu: „la discutiile din comisiile de specialitate a rezultat ca nu este cea mai buna solutie sa chemam cetatenii la birou, mai ales ca legea prevede si alte metode de a comunica cu acestia. De aceea fac un amendament in sensul ca invitarea persoanelor se va face dupa parcurgerea celorlalte metode prevazute la art. 6, alin. (1) din Normele tehnice de completare a registrului agricol.
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu
se adopta, obtinand 21 voturi „abtinere”.
Se supune votului proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui consilier Ioan Liviu Oloeriu, in sensul ca invitarea persoanelor se va face dupa parcurgerea celorlalte metode prevazute la art. 6, alin. (1) din Normele tehnice de completare a registrului agricol si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 71.
Se prezinta punctul 20. al ordinii de zi: proiect de hotărare privind modificarea şi completarea Hotărarii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 23/26.01.2010 pentru aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare.
D-nul consilier Bogdan Emilian Matisan propune un amendament „in sensul ca
se va completa anexa la hotarare si cu blocurile: 9, cu suprafata de 359 mp, blocul 11 cu suprafata de 398 mp si blocul 13 cu suprafata de 355 mp, din Aleea Parc.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala, si nu se adopta, obtinand 21 voturi „abtinere”.
Se supune votului proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui consilier Bogdan Emilian Matisan in sensul ca se va completa anexa la hotarare si cu blocurile: 9, 11 si 13, din Aleea Parc cu suprafetele aferente si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 72.
Se prezinta punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărare privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 - bunuri imobile, la Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 167/2003 pentru insuşirea inventarului bunurilor ce aparţin domeniul public al municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 73.
Se prezinta punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărare privind aprobarea scoaterii din funcţiune in vederea valorificării şi după caz, casării unor bunuri inventariate in domeniul privat al municipiului Focşani.
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 74.
Se prezinta punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotărare privind stabilirea redevenţei pentru cabinetele medicale concesiune conform HGR nr. 884/2004.
D-nul consilier Bogdan Emilian Matisan: „intreb pe initiatori cum s-a ajuns la aceasta suma?”
D-nul consilier Emil Danut Popoiu: „calculul a fost facut de aparatul tehnic al Primariei Municipiului Focsani, in baza legii.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 75.
D-nul consilier Emil Danut Popoiu paraseste sala din motive ce nu suporta amanare, astfel la sedinta participa in continuare un numar de 20 consilieri.
Se prezinta punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărare privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a terenului in suprafaţă de 28,50 mp., situat in Focşani, str. Cpt. Creţu Florin nr. 8, care aparţine domeniului public/privat al municipiului Focşani, in vederea amplasării de construcţii provizorie cu destinaţia de garaj.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 76.
Se prezinta punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotărare privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unor terenuri aparţinand domeniului privat al municipiului Focşani, adiacente construcţiilor existente, pentru extinderea acestora.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19
voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 77, d-nul consilier Vasile Pintilie nu participa la vot.
Se prezinta punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotărare privind aprobarea vanzării fără licitaţie publică, a terenului in suprafaţă de 16,58 m.p., situat in Focşani, str. Mare a Unirii nr. 10, judeţul Vrancea, T.98 P.5345 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Laborator Clinic chimist principal Gaşpar Garofa.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr.78.
Se prezinta punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărare privind aprobarea vanzării fără licitaţie publică, a terenului in suprafaţă de 19,12 m.p., situat in Focşani, str. Dr Telemac nr. 6, judeţul Vrancea, T.190, P.10356 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către doamna Istrate Loreta.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 79.
Se prezinta punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotărare privind aprobarea vanzării fără licitaţie publică, a terenului in suprafaţă de 30,36 m.p., situat in Focşani, str. Dornişoarei nr. 3, judeţul Vrancea, T.109, P.5742, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Boşteog Ştefan.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 80.
Se prezinta punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotărare privind aprobarea vanzării fără licitaţie publică, a terenului in suprafaţă de 45,00 m.p., situat in Focşani, B-dul Unirii nr. 24, judeţul Vrancea, T.192, P.10523, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnii Dediu Constantin şi Iliana.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 81.
Se prezinta punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotărare privind aprobarea vanzării fără licitaţie publică, a terenului in suprafaţă de 2,77 m.p., situat in Focşani, Al. Echităţii nr. 5, judeţul Vrancea, T.204,P.11123, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Mateuţă Ionel.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 82.
Se prezinta punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotărare privind aprobarea vanzării fără licitaţie publică, a terenului in suprafaţă de 24,08 m.p., situat in Focşani, B-dul Bucureşti nr. 7, judeţul Vrancea, T.206,P.11100, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Mateuţă Ionel.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 83.
Se prezinta punctul 32 al ordinii de zi: proiect de hotărare privind modificarea art. 2 din Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 214/2009 pentru aprobarea impărţirii municipiului Focşani in 6 zone de lucru, arondarea consilierilor locali pe aceste zone şi constituirea grupurilor de dialog, avand ca obiect creşterea gradului de transparenţă şi implicarea civică in actul de administrare.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 84.
Se prezinta punctul 33 al ordinii de zi: proiect de hotărare privind modificarea art. 1 din Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.103/260/2008, pentru numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani in comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii in unităţile de invăţămant preuniversitar din municipiul Focşani, modificată prin Hotărirea Consiliului Local nr. 50/2009 şi nr. 249
din 2010.
D-nul consilier Daniel Gongu „propun pe d-nul consilier Eugen Popa sa fie reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Focşani in comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii in unităţile de invăţămant preuniversitar din municipiul Focşani.”
D-nul presedinte de sedinta Gicu Vrancianu propune ca din comisia de numarare a voturilor sa faca parte d-nii consilieri Radu Nitu, Gabriel Padineanu si Daniel Gongu.
Se supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu 20 voturi „pentru”.
Nu mai sunt alte propuneri si se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri in vederea votarii.
Comisia constata ca s-au distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind urmatorul:
voturi „pentru” voturi „impotriva” voturi „nule”
D-nul Eugen Popa 19 - 1
Se prezinta punctul 34 al ordinii de zi: proiect de hotărare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani in Comitetul de coordonare al centrelor de permanenţă la nivelul Judeţului Vrancea.
D-nul consilier Radu Nitu il propune pe d-nul Constantin Dumitru sa fie desemnat reprezentant al Consiliului parte din Consiliul Local al Municipiului Focşani in Comitetul de coordonare al centrelor de permanenţă la nivelul Judeţului Vrancea.
Nu mai sunt alte propuneri si se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri in vederea votarii.
Comisia constata ca s-au distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind urmatorul:

voturi „pentru” voturi „impotriva” voturi „nule”
d-nul Constantin Dumitru 20 - -
Se supune la vot proiectul de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.103/260/2008, pentru numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani in comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii in unităţile de invăţămant preuniversitar din municipiul Focşani, modificată prin Hotărirea Consiliului Local nr. 50/2009 şi nr. 249
din 2010, care se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 85. D-na consilier
Doina Fodoreanu si d-nul consilier Mardare George nu sunt in sala in momentul votarii proiectului de hotarare, desi si-au exprimat votul secret pe buletinul de vot.
Se supune la vot proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani in Comitetul de coordonare al centrelor de permanenţă la nivelul Judeţului Vrancea, care se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 86. D-na consilier Doina Fodoreanu si d-nul consilier Mardare George nu sunt in sala in momentul votarii proiectului de hotarare, desi si-au exprimat votul secret pe buletinul de vot.
D-nul presedinte de sedinta Gicu Vrancianu informeaza plenul ca la mapa sunt prezentate urmatoarele rapoarte:
- Raport de activitatea pe anul 2010 al Căminului pentru Persoane Varstnice Focşani;
- Raport de activitate pe anul 2010 al Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Focşani;
- Raport de activitate pe anul 2010 al Poliţiei Comunitare a Municipiului Focşani;
- Raport de activitate pe anul 2010 al Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani;
- Raport de activitate pe anul 2010 al SC Administraţia pieţelor Focşani SA Focşani.
D-nul presedinte de sedinta Gicu Vrancianu prezinta si celelalte materiale existente la mapa :
- adresa SC ENET SA Focsani prin care solicita efectuarea unui studiu privind „Imbunatatirea calitatii si cresterea sigurantei in alimentarea cu gaze a consumatorilor din municipiul Focsani.
D-nul consilier Neagu Nistoroiu: „consider ca este necesar efectuarea acestui studiu, dat fiind ca la aceasta data este un singur operator GDF SUEZ. Daca se realizeaza
investitia aceasta, il intreb pe d-nul director daca se va putea colabora si cu alti operatori? poate eliminam monopolul si nu ne va mai strange cu usa operatorul actual.”
D-nul director Valter Popescu raspunde afirmativ si prezinta situatia precara a sistemului actual de alimentare cu gaze de inalta presiune a municipiului Focsani, „in sensul necesitatii de amplasare a unei noi conducte pe un traseu mai scurt, care sa permita marirea debitului de gaze. De aceea se impune comandarea acestui studiu, care este optim a se realiza pana in luna martie 2011, cand putem incepe demersurile la TRANSGAZ pentru introducerea in planul de investitii a lucrarilor propuse in studiul mentionat mai sus.”
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „foarte multi cetateni intreaba ce se va intampla cu ENET-ul. Ar trebui sa analizam ce inseamna aceasta societate pentru municipiul Focsani, tinand cont ca ea asigura caldura si apa calda pentru aprox. 11.500 apartamente si 1.200 institutii si agenti economici. Daca vom inlocui aceste retele si vom aproba centralele de apartament, se impune intrebarea ce vom face cu institutiile: Primarie, Prefectura, Consiliul Judetean, 43 unitati de invatamant, cele cateva mii de metri patrati ai spatiilor comerciale. Intreb aceste lucruri pentru ca trebuie sa hotaram daca merg sau nu sa semnaz acest contract, care are o valoare de 40 mil. Euro. De 3 ani la mijlocul lunii februarie societatea care furnizeaza gazul l-a inchis de fiecare data. Acest proiect inseamna reducerea substantiala a pierderilor si implicit a costurilor energiei termice.”
D-nul consilier Neculai Tanase intreaba: „cat din bugetul local se aloca pentru energia termica?”
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „anul trecut s-au cheltuit 290 mild. lei la nivelul municipiului Focsani, daca am dat 290 mild., nu pot sa va spun exact procentul.”
D-nul consilier Neculai Tanase:“eu vroiam sa intreb, daca noi, am subventiona populatia sa-si puna centrala electrica, nu pe gaz, cu acesti bani, nu credeti ca ar fi mult mai economic pentru Focsani? Adica am avea si noi cu ce sa facem drumuri, strazi, spitale, scoli, s.a.m.d.”
D-nul Primar Decebal Bacinschi: “dar in schimb ceea ce v-am rugat, sa se faca o analiza foarte corecta la ceea ce inseamna ENET-ul pentru municipiul Focsani, trebuie sa tinem cont da retelele electrice si toate toate instalatiile existente la ora actuala poate sa dupa o astfel de incarcare, dl. consilier Ionel Preda, ar putea sa ne spuna treaba asta. Din aceasta cauza am spus ca trebuie sa analizam un pic situatia de fapt si ce facem cu cei 1.200 de beneficiari, institutii si agenti economici. Cred ca ar trebui sa discutam totusi pe baza unui studiu, adica sa ne facem un calcul foarte corect in ceea ce inseamna ENET-ul pentru minicipiu si ce inseamna sa trecem pe o alta solutie de incalzire.”
Dl. consilier Neculai Tanase “eu asta vroiam sa spun ca este un buget extreme de mare pentru Focsani care pur si simplu ar putea fi economisit si folosit in urbanismul orasului, sa spunem.”
D-nul consilier George Mardare: “stimati colegi cu foarte putin timp in urma, am avut o prezentare exact asupra acestei probleme, care este strategia privind incalzirea Focsaniului? Si din cate imi aduc aminte un institut de specialitate de la noi din tara a prezentat aceste studii paralele. Concluzia finala dupa calculele acestor specialisti a fost ca incalzirea central in varianta actuala este cea mai rentabila. A fost un studiu fundamentat, un studiu care ne-a fost prezentat tuturor aici. Sigur ca acum putem emite tot felul de chestii, poate solara, poate energie cosmica, s.a.m.d., dar studiul fundamentat a fost acela prezentat de un institut de specialitate pe care l-am agreat, l-am votat si pe care mergem.”
D-nul consilier Neagu Nistoroiu: “acum s-a adus in discutie problema, sa nu uitam ca ENET-ul si ca alte centrale din tara sunt unitati strategice, deci produce energie electrica, nu numai energie termica. Deci este unitate strategica, atat timp cat este la nivel de tara monitorizata, nu cred ca statul, orice Guvern ar fi el, va lasa de izbeliste cogenerarea, acest sistem care la aceasta data este pe profit. Stim cu totii ca producerea de energie electrica este pe profit, se mareste randamentul, sunt mai multe chestii, dar nu intru in detalii acum. Deci noi in viitorul apropiat n-o sa ramanem fara ENET, pun aici la bataie orice cunostinta pe care o am, dar din punctul acesta, ca produce si energie electrica ENET-ul va exista, ca se modernizeaza, trebuie sa se modernizeze.”
D-nul consilier Liviu Oloeriu: “din nou in Consiliul Local nu se ia act exact cum spune dl. consilier Neagu Nistoroiu, de ceea ce spun specialistii, venim si propunem ceva care suna bine pentru cetateanul car nu este avizat sau informat. Daca data trecuta cand ati propus centrale de apartament pe gaz, unii cetateni au gandit-o astfel: ni se da centrala gratuit, gazul nu costa mult, este bine. Intre timp apar studii care confirma ca poluarea si mediul nu aproba asa ceva si ce v-ati gandit, ia sa le propun o centrala electrica. Acum cred ca le vreti raul cetatenilor, o sa le dam noi centrala pe gratis, dar cand o sa ajunga cetateanul sa-si incalzeasca un apartament cu o centrala electrica, s-ar putea ca dumneavoastra sa mai locuiti in Focsani, adica sa va fugareasca oamenii pe strazi. Haideti sa nu mai dam solutii din acestea, asa cum spunea si colegul dl. consilier Mardare sa folosim pompe de caldura sau exploziile solare care vor urma. Sunt niste studii, sunt niste bani cheltuiti si care ne spun care este strategia, noi venim si propunem centrale electrice.”
D-nul consilier Neculai Tanase: “deci in ceea ce priveste rentabilitatea spunea mai devreme colegul nostru, ca toate studiile duc la faptul ca o centrala gen ENET este rentabila si mai apoi ca produce si curent electric, energie electrica. Dupa cate stiu eu Romania are surplus de energie electrica, deci nu ar fi asta o problema, iar in al doilea rand ce este mai rentabil, sa dai 50% din buget sau sa folosesti 50% din buget pentru urbanismul orasului Focsani? Daca nu stiati va spun ca de exemplu tarile nordice se incalzesc numai cu energie electrica si nu este absolut nici o problema acolo, nu fuge nimeni din orase, deci se incalzesc cu energie electrica. Eu va spun ca acesta este si viitorul, daca gandim un pic in perspectiva, viitorul va fi al energiei electrice, nu al gazului. Gazul se termina, energia electrica intr-un fel sau altul se va produce. Deci pica toate chestiile acestea ca le vrem raul locuitorilor. Eu am spus ca este o varianta, nu am spus ca este imperativa, dar cred ca trebuie sa ne gandim un pic si in perspectiva.”
D-nul consilier Liviu Oloeriu: “sunt nevoit sa iau cuvantul, faceti paralele cu tarile nordice, stiti nivelul de trai din acele state, ca este cel mai ridicat din Europa. Eu stiu pe cineva personal, costurile cu o centrala electrica sunt foarte mari la preturile kw-ului care exista acum in tara si nu facem propuneri din ceea ce simtim noi. Deci nu ne permitem sa mergem aici pe intuitie, aici mergem pe studii, pe certificate, pe asumarea raspunderii.”
D-nul consilier George Mardare “stimate coleg sunt nevoit sa contrazic categoric ceea ce ati spus dumneavoastra, sa stiti ca tarile nordice in proportie de peste 70% au pompe de caldura. Daca nu credeti pot sa va aduc materiale documentare in sensul acesta, dar nu despre asta este vorba. Va reamintesc inca o data ca din nefericire sunt pareri total paralele cu realitatea, deci acel institut cu acei profesori universitari care au venit si ne-au prezentat aici analizele comparative, au luat in analiza, daca s-a uitat putem cere documentele sa le vedem din nou, toate variantele, electrica, cogenerare, gaze s.a.m.d., din care calcul a rezultat clar ca cea mai economica varianta este varianta actuala, bineinteles cu modernizari si altele. Deci daca noi vrem sa ne dam in continuare cu presupusul parerea noastra este pusa in balanta cu parearea unor studii facute de niste profesori universitari. Vedeti si dumneavoastra in ce parte se inclina balanta, daca nu se rupe cumva?”
D
Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect