Procesul verbal din 29 martie 2011, al sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Focsani...
2011-04-01 00:00:00

R O M A N I A
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S V E R B A L
din 29 martie 2011

Astazi, data de mai sus, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, are loc sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Focsani.
D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani, deschide sedinta ordinara din 29.03.2011, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar 1169/ 22.03.2011, constatand ca in sala sunt prezenti un numar 20 de consilieri locali din totalul de 21, absenteaza, fiind intr-o delegatie la Bucuresti dl.consilier local Tanase Neculai. Este întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită, este astfel indeplinita conditia art. 40 alin. (1) din legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Apreciez ca sedinta fiind statutara, informeaza ca in sala este prezent dl.Felix Alexe, din partea Institutiei Prefectului Vrancea si apeleaza la bunavointa d-nilor consilieri pentru a se pronunta la procesul verbal a sedintei ordinare din 22 februarie 2011. Intreaba daca sunt observatii sau discutii pe baza celor consemnate si ca atare supune la vot procesul verbal, care se aproba cu 20 voturi „pentru”.

La sedinta participa:

 d-nul Decebal Bacinschi – primar al municipiului Focsani;
 d-na Natasa Nemes – director executiv, Directia economica;
 d-na Carmen Grosu – sef serviciu buget – contabilitate;
 d-na Micsunica Baciu – Director executiv Directia resurse umane;
 d-nul Melus Nazaru – sef serviciu impozite si taxe locale;
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica, agricultura, cadastru;
 d-na Carmen Marta Ghiuta – sef serviciu juridic contencios;
 d-na Cristina Costin – sef serviciu investitii, fond locativ;
 d-nul Alexandru Stanciu – sef serviciu urbanism;
 d-na Valentina Gatej - sef birou cadastru si agricultura;
 d-nul Dan-Mihai Cazaciuc – sef serviciu comunicare, protectie civila;
 d-nul Ion Soare – inspector Compartiment transport public local de calatori;
 d-na Eugenia Dragusanu – inspector, compartiment proiecte;
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local;
 d-nul Sandel Ghiuta – director Serviciul public de comunitar de evidenta persoanelor.
 d-nul Fanica Popa – director SC Administratia Pietelor Focsani SA;
 d-nul Mihai Ciobotaru –director Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani;
 d-nul Valter Popescu – director SC ENET SA Focsani;
 d-nul Ion Gheorghe – director Politia Locala Focsani;
 d-nul Ion Diaconu – director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani;
 d-nul Gheorghe Vasilescu – director SC CUP SA Focsani;
 d-na Angela Lungu – director Cantina de Ajutor Social;
 d-na Anca Largeanu-Apostol – director Caminul pentru Persoane Varstnice Focsani;
 d-nul Viorel Profiroiu – director SC CUP SALUBRITATE SRL Focsani;
 d-nul Marian Radulescu – director Clubul Sportiv Municipal Focsani;
 d-na Maria Murgoci – director Tara Vrancei Focsani;
 d-nul Dumitru Sandulachi – director Formatia Corala Traditionala „Pastorala” Focsani;
 d-nul Marius Pop – inspector Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani.

La sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti ai mass-media locala.

In continuare d-nul Presedinte de sedinta dl. Gicu Vrancianu prezinta proiectul ordinii de zi care cuprinde 43 de puncte:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Municipiului Focşani, bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, bugetelor instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, precum şi a situaţiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, pe anul 2010;

2. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2011;

3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al
municipiului Focşani pe anul 2011 a sumei de 3.053 lei pentru organizarea de către Consiliul Local al Tinerilor Focşani, a proiectului ,,Şi curat...şi frumos...pentru un parc spectaculos”;

4. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al
municipiului Focşani pe anul 2011 a sumei de 20.000 lei, în vederea acordării unui sprijin material persoanelor aflate în nevoie socială, cu ocazia Sărbătorilor de Paşte;

5. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Focşani nr. 45/2011 pentru aprobarea utilizării, în anul 2011, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar a anului precedent;
6. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1, alin.(1) din Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 9/2009 pentru aprobarea acordării de gratuităţi pe transportul urban de călători pensionarilor de drept, fără limită de vârstă, cu domiciliul în Municipiul Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;

7. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de
investiţii al instituţiilor finanţate integral din bugetul local al municipiului Focsani;

8. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,
faza proiect tehnic şi detalii de execuţie, pentru obiectivul de investiţii ,,Refacere infrastructură străzi – strada Moldova” din municipiul Focşani;

9. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Local al
Municipiului Focsani pe anul 2011;

10. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Focşani nr. 312/2009 pentru aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 24.500.000 lei, în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local;

11. proiect de hotărâre privind completarea art. 3 din Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 102/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

12. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii
şi numărului de personal pentru Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani;

13. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii
pentru Cantina de Ajutor Social Focsani;

14. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a
unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar din municipiul Focsani;

15. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
executare a serviciilor de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Focşani;

16. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi
executare a serviciilor de transport public local, pe raza municipiului Focsani;

17. proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pe anul 2011, pentru repartizarea locuinţelor cu chirie din fondul locativ de stat, în conformitate cu HGR nr.1275/2000 privind Normele metodologice de aplicare a Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

18. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele
cărora li se repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, republicată şi modificată şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.70/2011 pentru aprobarea listei de priorităţi;

19. proiect de hotărâre privind aprobarea a două schimburi de locuinţe ANL situate în Focşani, Cartierul Tineretului – Sud, respectiv Cartierul Brăilei, solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

20. proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de înlesnire la plată a
obligaţiilor datorate bugetului local, depusă de Cherciu Simona cu domiciliul în Focşani, str. Revoluţiei nr. 16, bl.C2, ap. 10;

21. proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de înlesnire la plată a
obligaţiilor datorate bugetului local, depusă de Faraoneanu Tudorache cu domiciliul în Focşani, str. Lăcrămioarei, nr. 10;

22. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a
suprafeţei de 20,51 ha păşune situată în Focşani şi Boloteşti, care aparţine domeniului public al municipiului Focşani, pentru anul 2011;

23. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a
terenului în suprafaţă de 9,00 m.p., situat în Focşani, Pasajul Piaţa Moldovei ce aparţine domeniului public al municipiului Focşani, în vederea amplasării unei construcţii privizorii cu destinaţia de spaţiu comercial;

24. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unor terenuri
ce aparţin domeniului public al municipiului Focşani, în vederea amplasaării unor construcţii provizorii cu destinaţia de chioşcuri de distribuţie presă, către domnul Trandafir Costică, având calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989;

25. proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică
a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, adiacente construcţiilor existente, pentru extinderea acestora;

26. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea
valorificării şi după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al municipiului Focşani;

27. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.23/26.01.2010 pentru aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;

28. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 1-bunuri imobile, la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 167/2003 pentru însuşirea inventarului bunurilor ce aparţin domeniul public al municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;


29. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a
terenului în suprafaţă de 60,00 m.p., situat în Focşani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 19, judeţul Vrancea, T.197, P.10875 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Cabinet Medical Medicina de Familie - Dr. Costin Ioana;

30. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 15,27 m.p., situat în Focşani, B-dul Unirii nr. 20, judeţul Vrancea, T.192, P.10577 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC METEORAST IMPEX SRL;

31. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a
terenului în suprafaţă de 72,50 m.p., situat în Focşani, str. 1 Decembrei 1918 nr. 24A, judeţul Vrancea, T.196, P.10874 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC MONDAN SERV SRL;

32. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a
terenului în suprafaţă de 8,94 m.p., situat în Focşani, str. Revoluţiei nr. 2, judeţul Vrancea, T.208, P.11310 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focsani, către domnul Balosin Ştefan;

33. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 24,29 m.p., situat în Focşani, B-dul Independenţei nr. 12, judeţul Vrancea, T.96, P.5327/1 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Bălan Scarlat;

34. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a
terenului în suprafaţă de 19,80 m.p., situat în Focşani, str. Peneş Curcanul nr. 4, judeţul Vrancea, T.96, P.5325 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Fotachi Lucian;

35. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a
terenului în suprafaţă de 4,61 m.p., situat în Focşani, str. Arh. Ion Mincu nr. 10, judeţul Vrancea, T.144, P.1327 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Nica Petrache;

36. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a
terenului în suprafaţă de 17,00 m.p., situat în Focşani, str. Pct. Grigorescu nr. 49, judeţul Vrancea, T.197, P.10875 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Toader Tudorel;

37. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Locuinţă P+1 cu spaţii complementare la parter”, str. Piaţa Victoriei nr. 6A Focşani;

38. proiect de hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă, pentru
Consiliul Local al Municipiului Focşani, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna aprilie 2011;


39. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 37/194/2008 pentru desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Focşani care să colaboreze cu Consiliul Local al Tinerilor Focşani;

40. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliulu
Local al Municipiului Focşani în Consiliul de administraţie al Ateneului Popular „Mr. Gh. Pastia” Focşani;

41. raportul primarului Municipiului Focsani privin activitatea desfasurata in
anul 2010;

42. raport de activitate pe anul 2010 al Clubului Sportiv Municipal Focşani
2007;

43. Informări, declaraţii politice.

D-nul Primar Decebal Bacinschi: doreste sa retraga de pe ordinea de zi, proiectul nr.2 - proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2011, unde este initiator, datorita faptului ca au aparut cateva elemente noi, niste sume care trebuiesc duse pe anumite pozitii, iar in aceste conditii dupa ce se va cadea deacord cu repartizarea acestor sume, se va aproba si acest proiect;
Dl. Presedinte de sedinta, supune la vot ordinea de zi, mai putin cu proiectul de hotarare de la punctul 2 - proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2011, proiect care a fost retras, si se aproba cu 20 voturi „pentru”.

Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Municipiului Focşani, bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, bugetelor instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, precum şi a situaţiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, pe anul 2010;
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 87.,

Punctul 2: este retras de initiator.

Se prezinta punctul 3: proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2011 a sumei de 3.053 lei pentru organizarea de către Consiliul Local al Tinerilor Focşani, a proiectului ,,Şi curat...şi frumos...pentru un parc spectaculos”;
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 88.

Se prezinta punctul 4: proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2011 a sumei de 20.000 lei, în vederea acordării unui sprijin material persoanelor aflate în nevoie socială, cu ocazia Sărbătorilor de Paste;
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 89.

Se prezinta punctul 5: proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 45/2011 pentru aprobarea utilizării, în anul 2011, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar a anului precedent;
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 90.

Se prezinta punctul 6: proiect de hotărâre privind modificarea art. 1, alin.(1) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 9/2009 pentru aprobarea acordării de gratuităţi pe transportul urban de călători pensionarilor de drept, fără limită de vârstă, cu domiciliul în Municipiul Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;
D-nul consilier Gheorghe Stan intreaba pe d-na director Natasa Nemes „care este suma care este prinsa in buget la acest capitol”.
D-na director Natasa Nemes raspunde: „640 mii lei, pentru 2650 de pensionari”.
D-nul consilier Gheorghe Stan face un amendament: „punctul de vedere al grupului nostru este ca, avand in vedere si situatia, ca nu este un an prea usor din punct de vedere al bugetului, nici 2011, sa facem un amendament in care sa gasim solutii sa nu depasim aceasta suma de 6450 mii lei, deoarece in materialele care sustin acest proiect, undeva la Casa Nationala de Pensii, ne trimit o adresa prin care spun ca in conditiile impuse de proiectul nostru s-ar inscrie 14300 de pensionari, este drept ca noi am analizat, daca maximum intr-o luna de anul trecut, cei care au solicitat, au beneficiat, nu s-a depasit niciodata 2600, este bine sa se puna problema de la inceput pentru a nu fi depasita aceasta suma. Lasam organele din primarie sa analizeze posibilitatea, sa mergem conform proiectului, sa mergem pana la 1 mai, ca sa avem timp sa ne facem toate socotelile, si sa gasim criteriile prin care, sa ne inscriem in aceasta suma, variante sunt multe, putem micsora numarul de calatorii si altele”.
D-nul consilier Radu Nitu: „ca unul dintre initiatorii acestui proiect de hotarare, doresc sa fac unele precizari si un amendament; in primul rand nevoia realizarii acestui proiect a venit de la cetatenii care anul trecut, pana anul acesta primeau acele legitimatii de calatorie si datorita unor recalculari; exemplu: a primit la pensie 6 lei si deci nu mai putea sa primeasca acest drept, dar in schimb i s-a luat la CAS , 44 lei, plus legitimatiile de calatorie, care costa si ele 45 lei, deci 89 lei in total. Eu nu cred ca cifra, v-a depasi numarul care a fost precizat si in raport; as dori sa fac un amendament care se leaga foarte bine, pentru ca in cuponul de pensie mai sunt si alte impozite, retineri speciale, sa se ia in calcul numai suma de la CAS, adica cei 5,5% din pensie”. Amendamentul este urmatorul: sa se ia in calcul la eliberarea documentelor de calatorie, numai suma de la CAS”.
D-nul consilier Vasile Dobre: „desi nu fac parte din grupul de initiatori, as completa amendamentul facut de d-nul consilier Radu Nitu, si anume faptul ca la deduceri, din brut catre net, in afara de CAS sa se ia in calcul si impozitul pe venit, care se calculeaza pentru anumite pensii, adica este in spiritul corectitudii proiectului initiat de colegii nostri”.
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se adopta, obtinand 20 voturi „abtinere”.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu cele 2 amendamente, amendamentul d-lui consilier Gheorghe Stan, in sensul, sa nu se depaseasca suma prevazuta in buget, pentru acest proiect de hotarare si amendamentul d-lui consilier Radu Nitu, in sensul ca, sa se ia in calcul suma de la CAS, pentru cei care trebuie sa beneficieze de aceasta facilitate, la care d-nul consilier Vasile Dobre a adaugat, sa se ia in calcul si deducerea impozitului pe venit si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 91.

Se prezinta punctul 7: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de investiţii al instituţiilor finanţate integral din bugetul local al municipiului Focsani;
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 92.

Se prezinta punctul 8: proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic şi detalii de execuţie, pentru obiectivul de investiţii ,,Refacere infrastructură străzi – strada Moldova” din municipiul Focşani;
D-nul consilier Gheorghe Stan: „daca tot se face str.Moldova, este bine ca in banii acestia si cine face lucrarea, sa-i impunem sa puna si niste stalpisori, sa protejam, adica pe niste balustrade, ca protectie pentru trotuare”. „”
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 93.

Se prezinta punctul 9: proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Local al Municipiului Focsani pe anul 2011;
D-nul consilier Bogdan Emilian Matisan face un amendament : „ avand in vedere faptul ca la nivelul Directiei de Dezvoltare, urmeaza sa se infiinteze serviciul de ridicari auto, in bugetul pe anul 2011, nu sunt prevazute sume pentru functionarea acestui serviciu, ca urmare a acestui fapt, va propun, in urma estimarilor care facute de cel de la Directia de Dezvoltare, ca la capitolul « venituri » sa majoram bugetul directiei cu 480 mii lei, la capitolul „ cheltuieli ” pentru acest serviciu, 300 mii lei, iar diferenta de 180 mii lei s-o trecem la capitolul „investitii”.
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta, obtinand 20 voturi „abtinere”.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul facut de d-nul consilier Bogdan Emilian Matisan si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 94.

Se prezinta punctul 10: proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 312/2009 pentru aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 24.500.000 lei, în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local;
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru” si 1 vot „impotriva” a d-lui consilier Danut Popoiu,devenind hotararea nr. 95.

Se prezinta punctul 11: proiect de hotărâre privind completarea art. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 102/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 96.

Se prezinta punctul 12: proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani;
D-nul consilier Gheorghe Stan: “doar o observatie vreau sa fac, voi vota proiectul dar, propun atentiei colegilor, poate ne facem timp anul acesta, sa analizam aceasta directie din mai multe puncte de vedere, de ce, noi am tot dezvoltat-o, e drept, au aparut tot felul de necesitati si uitandu-ma acum pe organigrama, mi se pare, cam mult pentru un an de criza, un putin peste posibilitatile noastre si de ce spun aceasta, deoarece din 300, am ajuns la un personal de 303 si din care, sefi servicii, sefi birou si tot felul de sefi, vre-o 17, mi se pare cam mult, dar daca din analiza care o sa se faca o sa rezulta ca asta este varianta cea mai buna , asa v-a ramane, dar sunt create servicii si birouri la care sunt 2 – 3 oameni, cred ca se pot comasa anumite activitati dintr-un serviciu sau dintr-un birou, ca sunt birouri de patru oameni”.
D-nul consilier Neagu Nistoroiu: "nu stiu la ce s-a referit d-nul consilier care a vorbit anterior, ca directia s-a dezvoltat, eu nu cunosc, sunt aceleasi masini, sunt aceleasi utilaje care s-au achizitionat de prin anii 2000 – 2004 si care au anul de fabricatie 1900 si, eu le stiu, le-am luat de pe la Armata, le-am imbunatatit, dar, in plus ca si personal doar acestia care se rezuma doar la ridicarea si gestionarea, ca trebuie, cine, unde duci masina, cine face paza, cine o elibereaza, cine incaseaza, cine ridica, cine isi asuma raspunderea, doar aici, eu asa am vazut, daca exista cumva altceva si d-nul consilier poate sa argumenzeze, dar eu unul n-am vazut ca ar fi " dezvoltat" cu mai mult personal".
D-nul consilier Gheorghe Stan : "daca ne uitam la structura de personal, dau doar un exemplu: la biroul reparatii strazi si marcaje rutiere, este un sef de birou, este un sef de formatie si mai sunt si 4 muncitori ; mai sus, biroul de intretinere si iluminat public – sef de birou si mai sunt si 5 muncitori, eu nu cred ca cineva nu ne da noua dreptul in Consiliul Local, ca din aceste doua activitati sa le bagam pe toate intr-o singura activitate si sa avem un sef de birou cu 10 oameni, la asta m-am referit, stimate coleg, deacord, s-ar putea ca eu sa fiu putin mai zgarcit dar, daca spuneţi ca n-am dreptate, stiu sa-mi cer si scuze".
D-nul consilier Bogdan Emilian Matisan: "doresc sa fac o precizare, infiintarea acestui serviciu de ridicari auto, nu a fost facut cu marirea schemei de personal, cu exceptia a 2 soferi, care trebuie sa aiba licenta pe aceste masini, oameni pe care noi nu-i avem si care vor fi angajati datorita unor posturi vacante care exista in organigrama directiei.
Deci, cu aceasta exceptie, tot acest compartiment este organizat cu oamenii din Directia de Dezvoltare, acesta este un aspect, al doilea aspect consta in faptul ca salariile pe care acesti oameni le au sunt mizerabile. Va anunt ca incepand cu data de 1 aprilie, 27 aprilie, inceteaza inclusiv contractul colectiv de munca, deci vom avea o mare problema, pentru ca acesti oameni, de la cel mai mic muncitor pana la cel mai mare sef, nu or sa castige mai mult de 4 – 5 milioane pe luna ; nu stiu unde este umflata schema si unde sunt veniturile foarte mari ale acestor oameni, vom avea o mare problema incepand cu luna aprile, cu siguranta vom asista la demisii in masa acolo".
D-nul consilier Gheorghe Stan : "eu n-am comentat numarul de 303, eu vreau argumente, sa ma convingeti, ca acesti 17, care iau salariu de sef sunt suficienti, la 4 oameni trebuie sa fie 1 sef si de ce la cele 2 exemple care vi le-am dat de ce nu pot fi comasate".
D-nul consilier Bogdan Emilian Matisan : "va invităm la Directia de Dezvoltare si analizam concret, bucata cu bucata; cei care se ocupa de marcaje au un sef, ca sa-i spun asa, este un coordonator care-i plimba pe strazi, sa marcheze strazile, nu-i normal si firesc sa fie asa ?, iar in ziua aceia mai fac cu totul si cu totul altceva; vreau sa va spun ca schema de personal de la Directia de Dezvoltare este facuta exact conform legii, ba dimpotriva, sunt foarte multe posturi care au fost scoase din schema, direct".
D-nul consilier Daniel Gongu: "m-am abţinut cat am putut, am si eu o curiozitate, de ce nu aţi rezolvat aceasta problema in alianta pe care aţi
discutat-o, doar aţi colaborat impreuna".
D-nul consilier Vasile Dobre: "apropos, de intrebarea colegului Gongu, - pentru ca suntem o alianta vie, suntem in plenul sedintei Consiliului Local, nu inseamna ca ne spalam rufele, asta inseamna ca avem pareri si idei, nu intotdeauna sunt unanim impartasite, asa incat nu vad nici o problema. Vreau sa spun ca, d-nul consilier Stan, se referea la faptul ca, Directia de Dezvoltare, "s-a dezvoltat" in perioada anterioara, nu, dotandu-se cu mijloace de transport noi, si primind in acest timp noi sarcini, noi atributiuni de serviciu, si ma refer aici la salubritatea stradala, ridicari auto, prin urmare, ca sa inchidem totusi problema aceasta trebuie sa precizam ca Directia de Dezvoltare se incadreaza in numarul total de personal aprobat de catre noi la inceputul anului si in bugetul alocat, ca cheltuieli de personal, si asa cum spunea si d-nul consilier Stan, poate ca va trebuie sa ne aplecam un pic cu totii, mai cu atentie asupra unor aspecte legate de activitatea de la directie, dar ne vom ocupa de aceasta chestiune in perioada urmatoare".
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 97.

Se prezinta punctul 13: proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Cantina de Ajutor Social Focsani;
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 98.

Se prezinta punctul 14: proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar din municipiul Focsani;
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 99.

Se prezinta punctul 15: proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi executare a serviciilor de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Focşani;
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 100.

Se prezinta punctul 16: proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi executare a serviciilor de transport public local, pe raza municipiului Focsani;
D-nul consilier Bogdan Emilian Matisan face un amendament:: „in acest regulament sa fie introdusa obligativitatea dovedirii de catre solicitant a autorizatiei de functionare, dovada locului de parcare, am constatat ca pe raza municipiului Focsani, desi avem o mare problema cu aceste spatii, in parcarile de resedinta exista foarte multe masini cu gabarit mare si care ocupa locurile cetatenilor din zona, de aceea, va rog sa acceptati acest amendament pentru ca acesti proprietari sa-si mute masinile acolo unde trebuie sa stea”.
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se adopta, obtinand 20 voturi „abtinere”.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul facut de d-nul consilier Bogdan Emilian Matisan si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 101.

Se prezinta punctul 17: proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pe anul 2011, pentru repartizarea locuinţelor cu chirie din fondul locativ de stat, în conformitate cu HGR nr.1275/2000 privind Normele metodologice de aplicare a Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 102.

Se prezinta punctul 18: proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, republicată şi modificată şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.70/2011 pentru aprobarea listei de priorităţi;
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 103.

Se prezinta punctul 19: proiect de hotărâre privind aprobarea a două schimburi de locuinţe ANL situate în Focşani, Cartierul Tineretului – Sud, respectiv Cartierul Brăilei, solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 104.

Se prezinta punctul 20: proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de înlesnire la plată a obligaţiilor datorate bugetului local, depusă de Cherciu Simona cu domiciliul în Focşani, str. Revoluţiei nr. 16, bl.C2, ap. 10;
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 105.

Se prezinta punctul 21: proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de înlesnire la plată a obligaţiilor datorate bugetului local, depusă de Faraoneanu Tudorache cu domiciliul în Focşani, str. Lăcrămioarei, nr. 10;

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 106.

Se prezinta punctul 22: proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a suprafeţei de 20,51 ha păşune situată în Focşani şi Boloteşti, care aparţine domeniului public al municipiului Focşani, pentru anul 2011;
D-nul consilier Vasile Dobre: „propun ca inchirierea sa fie facuta doar pentru anul 2011, nu si pentru anul 2012, asa cum scrie in caietul de sarcini; sa modifice caietul de sarcini”.
D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu: „eu as vrea sa intreb serviciul de specialitate daca este mai bine inchirierea pentru 2011 si 2012 si asa sansa sa fie inchiriat acest teren s-ar parea ca este mica si daca mai luam o oportunitate, s-ar putea sa ramanem cu el”.
D-nul consilier Vasile Dobre: „atunci intrebare fireasca: de ce proiectul de hotarare se refera la 2011, caietul de sarcini se refera la 2012, observatia dvs. mi se pare corecta, sigur ca as veni in completare si as intreba: banii aceia care vin din subventii si bani care ii iau cei care inchiriaza pasunea, suma aceea trebuie sa se regaseasca undeva in imbunatatirea calitatii pasunii?, ne intrebam: sau ma rog, noi consilierii locali n-am primit nici un raport din partea serviciului de specialitate in timpul anilor anteriori, cum ca s-a supravegheat, s-a monitorizat aceasta folosire”.
D-nul consilier Neagu Nistoroiu: „in anii din urma conditionam cumva si noi, dar ne conditiona si datorata faptului ca se subventiona, pentru a impiedica urmatoarea posibilitate: sa nu se pasuneze la ras, deci, se pasuneaza in anul respectiv, iar in urmatorul an nu mai ai ce sa scoti la licitatie, pentru ca nu s-a venit cu imbunatatiri sau mentinerea pasunii si de aceea se venea cu subventia si poate as face aici amendamentul sa punem in caietul de sarcini obligativitatea sa acceseze, sa se inscrie pentru a obtine fonduri, deci subventie pentru intretinerea pasunii, ca altminteri, va pasuna la ras in anul respectiv iar in urmatorul an vine altcineva si nu mai are ce sa pasuneze”.
D-nul consilier Vasile Dobre: „sunt intru totul de acord cu ceea ce spuneti dvs., intra intr-o alta zonă observatia dvs. tehnica de pasunat, nu intram in foarte multe detalii acum in plenul acesta dar, repet este corect punctul dvs. de vedere dar in schimb eu ma refeream cum sunt folositi banii din subventii, ei trebuiesc investiti in imbunatatirea calitatii pasunii, adica in fertilizare, in curatarea ei de scaieti, de maracini, nivelarea musuroaielor, sunt o serie intreaga de lucrari care se fac pentru imbunatatirea calitatii pasunii si eu solicit serviciului de specialitate, ca cel putin odata pe an sa vina si sa ne prezinte, daca au monitorizat pentru ca au obligatia sa monitorizeze modul in care sunt cheltuiti acesti bani, ce s-a intamplat cu pasunea, pentru ca ne trezim ca iata, acum la Mandresti nu se gaseste nimeni sa curete pasunea, va trebui sa facem actiuni acolo cu oamenii din Primaria Focsani sa curatam de gunoaie si de resturi pasunea de la Mandresti si nu numai, deci, eu apreciez ca nu facem tot ceea ce trebuie, a monitoriza modul in care sunt cheltuiti acesti bani din subventii si ei nu cred ca ajung acolo unde trebuie”.
D-nul consilier Bogdan Emilian Matisan: „acest material a fost studiat si la comisii, daca suntem un pic atenti, in contractul de inchiriere se spune foarte clar, la obligatii, ca s-a vorbit aici de fonduri guvernamentale, pentru administrare de ingrasaminte, substante, toate aceste lucruri sunt trecute, absolut punct cu punct in contractul de inchiriere”.
D-na Valentina Gatej: „cine a inchiriat si a obtinut aceste fonduri de la APIA, este normal ca este obligat prin contractul de pasunat, sa le foloseasca in intretinerea pasunii, dar atat timp cat anul trecut nu am avut nici un solicitant pentru inchirierea pasunii nu au fost folosite nici fondurile in acest sens”.
D-nul consilier Vasile Dobre: „doresc sa informez totusi lumea pentru ca mie mi se pare o treaba importanta, pentru ca este vorba despre pasunea noastra; a verificat cineva daca pe pasune intra numai animale inmatriculate cu actiuni sanitar-veterinare efectuate, asa cum scrie in caietul de sarcini, poate da, poate nu !; se va menţine in bune condiţii agricole si de mediu suprafata inchiriata (curatare de maracinisuri, plante toxice, pietre, musuroaie; arderea pajistilor permanente nu este permisa decat cu acordul autoritatilor competente pentru protectia mediului; banii obtinuti din fonduri guvernamentale si/sau europene vor fi folositi pentru efectuarea de lucrari pe pasune (administrare de ingrasaminte, suprainsamintare, curatare, irigare, etc) sub indrumarea specialistilor; se vor respecta regulile agro-zootehnice si se va muta periodic amplasamentul stanilor in vederea asigurarii fertilizarii unor suprafete cat mai mari de pasune; deci sunt foarte multe actiuni care trebuiesc facute din acesti bani si eu intrebam daca a monitorizat cineva, anul trecut, acum doi ani si in anii anteriori modul in care au fost folositi acesti bani si daca nu, macar de aici incolo sa tinem cont de obligatia pe care o avem; dupa discutiile purtate, eu pot sa renunt la acest amendament, dar, imi mentin solicitarea ca, serviciul de specialitate sa ne informeze in legatura cu modul cum au fost folositi acesti bani din subventii, pentru imbunatatirea calitatii pasunii”.
D-nul consilier Vasile Pintilie: „as vrea s-o intreb pe d-na Gatej daca intr-adevar, terenul respectiv este ca pasune, nu cum este incadrat in cadastru, adica releva faptul ca se poate pasuna pe el”.
Nu mai sunt discutii,d-nul Presedinte de sedinta face precizarea ca amendamentul din partea d-lui consilier Vasile Dobre a fost retras, prin urmare se supune spre aprobare la vot proiectul de hotarare asa cum a fost el initial si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 107.

Se prezinta punctul 23: proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 9,00 m.p., situat în Focşani, Pasajul Piaţa Moldovei ce aparţine domeniului public al municipiului Focşani, în vederea amplasării unei construcţii privizorii cu destinaţia de spaţiu comercial;
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr.108.

Se prezinta punctul 24: proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unor terenuri ce aparţin domeniului public al municipiului Focşani, în vederea amplasaării unor construcţii provizorii cu destinaţia de chioşcuri de distribuţie presă, către domnul Trandafir Costică, având calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989;
D-nul Presedinte de sedinta, face precizarea ca acest proiect de hotarare nu a primit avizul celor 2 comisii de specialitate.
D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu: „eu facusem o propunere in sedinta de comisie pentru ca legea prevede acest drept, este un drept pe care revolutionarii il au, legea nu discerne daca suprafata de 100 m. se da fractionat, daca persoana respectiva poate sa ia in 10 locuri sau trebuie sa ia intr-un singur loc, mai sunt si alte aspecte si propusesem eu, sa se faca corespondenta cu ministerul de resort, si in urma raspunsului, sa vedem ce hotaram pentru ca, la momentul acesta in oras am aprobat un amplasament de chioscuri cu destinatia vanzare presa care, sunt in curs de licitare, acum, domnii care au acest drept pot sa vina si sa suplimenteze aceste chioscuri, dar ma intreb ca si aspect al orasului, si asa am facut concesiuni, avem deja chioscuri, nu cred ca este strada fara chioşcuri, amplasam in continuare chioscuri, oare cu ce o sa semene orasul nostru? si atunci, haideti sa vedem, sa respectam dreptul acestor oameni dat prin lege si pe de alta parte, sa vedem cum se interpreteaza legea”.
D-nul consilier Vasile Dobre: „avem un raport de specialitate, unde gasim urmatoarea fraza: „conform prevederilor legale, luptatorii pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, au dreptul la cumpararea sau inchirierea cu prioritate, fara licitatie, din fondul de stat, a unui spatiu comercial sau de prestari servicii corespunzator, cu o suprafata utila de, pana la 100 mp., inclusiv in indiviziune, sau concesionare ori inchirierea cu prioritate, fara licitatie a unei suprafete de teren, de pana la 100 mp. din domeniul public pentru construirea unui spatiu comercial sau de prestari servicii, cu o clauza de neinstrainare timp de 10 ani de la data dobandirii, deci, baza legala si explicatia cred ca o gasim in acest raport, pentru ca, sigur ca, un om precum este domnul care a solicitat, are dreptul, pentru ca daca nu tinem cont ca trebuie sa primeasca o singura suprafata, el poate sa ceara 20 sau 25 de suprafete de 2 m, si ce se intampla atunci? Impanzim orasul, asa cum spunea si d-nul consilier Oloeriu, mai facem inca vreo 20 de chioscuri, deci trebuie sa studiem si sa asteptam raspunsul si sa revenim cu acest proiect de hotarare intr-o sedinta ulterioara, respectandu-se dreptul conferit de lege acestor categorii de oameni”.
D-nul consilier Daniel Gongu: „eu cred ca raspunsul il avem, aici scrie ca are dreptul la cumpararea sau inchirierea cu prioritate, fara licitatie a unui spatiu, deci se foloseste „singularul”, deci, este foarte clar, deci „a unui spatiu sau teren”.
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 20 voturi „abtineri”.

Se prezinta punctul 25: proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, adiacente construcţiilor existente, pentru extinderea acestora;
Nu mai sunt discutii, se supune la vot art.1 din proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”.
Nu mai sunt discutii, se supune la art.2 vot din proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”.
Nu mai sunt discutii, se supune la vot intregul proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr.109.

Se prezinta punctul 26: proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea valorificării şi după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al municipiului Focşani;
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr.110.

Se prezinta punctul 27: proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.23/26.01.2010 pentru aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr.111.

Se prezinta punctul 28: proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 1-bunuri imobile, la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 167/2003 pentru însuşirea inventarului bunurilor ce aparţin domeniul public al municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr.112.

Se prezinta punctul 29: proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 60,00 m.p., situat în Focşani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 19, judeţul Vrancea, T.197, P.10875 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Cabinet Medical Medicina de Familie - Dr. Costin Ioana;
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr.113.

Se prezinta punctul 30: proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 15,27 m.p., situat în Focşani, B-dul Unirii nr. 20, judeţul Vrancea, T.192, P.10577 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC METEORAST IMPEX SRL;
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr.114.

Se prezinta punctul 31: proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 72,50 m.p., situat în Focşani, str. 1 Decembrei 1918 nr. 24A, judeţul Vrancea, T.196, P.10874 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC MONDAN SERV SRL;
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr.115.


Se prezinta punctul 32: proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 8,94 m.p., situat în Focşani, str. Revoluţiei nr. 2, judeţul Vrancea, T.208, P.11310 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focsani, către domnul Balosin Ştefan;
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr.116.

Se prezinta punctul 33: proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 24,29 m.p., situat în Focşani, B-dul Independenţei nr. 12, judeţul Vrancea, T.96, P.5327/1 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Bălan Scarlat;
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr.117.

Se prezinta punctul 34: proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 19,80 m.p., situat în Focşani, str. Peneş Curcanul nr. 4, judeţul Vrancea, T.96, P.5325 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Fotachi Lucian;
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr.118.

Se prezinta punctul 35: proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 4,61 m.p., situat în Focşani, str. Arh. Ion Mincu nr. 10, judeţul Vrancea, T.144, P.1327 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Nica Petrache;
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr.119.

Se prezinta punctul 36: proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 17,00 m.p., situat în Focşani, str. Pct. Grigorescu nr. 49, judeţul Vrancea, T.197, P.10875 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Toader Tudorel;
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr.120.

Se prezinta punctul 37: proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Locuinţă P+1 cu spaţii complementare la parter”, str. Piaţa Victoriei nr. 6A Focşani;
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr.121.

Se prezinta punctul 38: proiect de hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă, pentru Consiliul Local al Municipiului Focşani, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna aprilie 2011;
D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu: „propun pe d-nul Radu Nitu”.
Nu mai sunt alte propuneri, se supune votului deschis spre aprobare propunerea d-lui consilier Oloeriu, pentru ca, pe o perioada de 3 luni, incepand cu luna aprilie 2011, d-nul Radu Nitu sa fie urmatorul presedinte de sedinta, pentru Consiliul Local al Municipiului Focsani.
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr.122.

Se prezinta punctul 39: proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 37/194/2008 pentru desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Focşani care să colaboreze cu Consiliul Local al Tinerilor Focşani;
D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu: „fac precizarea: de fapt, e un consilier, nu doi, eu propun pe d-nul consilier Matisan, colaboreaza, este aproape, e mai tanar”.
D-nul consilier Radu Nitu, propune ca din comisia de numarare a voturilor sa faca parte d-na consilier Rodica Boboc, d-nul consilier Vasile Pintilie si d-nul consilier Daniel Gongu.
Se supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu 20 voturi „pentru”.
Nu mai sunt alte propuneri se se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri in vederea votarii.
Comisia constata ca s-au distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind următorul:

voturi „pentru” voturi „impotriva” voturi „nule”

D-nul Bogan Emilian Matisan 17 - 3

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr.123.

Se prezinta punctul 40: proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în Consiliul de administraţie al Ateneului Popular „Mr. Gh. Pastia” Focşani;
D-nul consilier Gheorghe Stan: „propun pe d-nul consilier Gicu Vrancianu”.
Nu mai sunt alte propuneri se se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri in vederea votarii.
Comisia constata ca s-au distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind următorul:

voturi „pentru” voturi „impotriva” voturi „nule”

D-nul Gicu Vrancianu 16 - 4

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr.124.

Se prezinta punctul 41: raportul primarului Municipiului Focsani privind activitatea desfasurata in anul 2010;
D-nul presedinte de sedinta Gicu Vranceanu: "fac precizarea ca eu
l-am studiat si pot sa apreciez munca pe care a facut-o domnul Primar al municipiului Focsani in 2010".
D-nul Primar al municipiului Focsani Decebal Bacinschi : "in acest raport, practic, este activitatea primariei si a companiilor – societatilor comerciale care fac parte din subordinea Consiliului Local al municipiului Focsani, practic este o centralizare de date a activitatii pe anul 2010, fiecare compartiment a depus la acest raport o mica contributie, privind activitatea din fiecare directie, serviciu, birou pe anul 2010".

Se prezinta punctul 42: raport de activitate pe anul 2010 al Clubului Sportiv Municipal Focşani 2007;
D-nul consilier Daniel Gongu: "am urmarit in detaliu acest raport pe 2010, din punctul meu de vedere sunt niste rezultate foarte bune in conditiile in care anul trecut a fost un an foarte greu din punct de vedere material pentru Clubul Sportiv Municipal Focsani, anul 2011, este un an si mai greu din punct de vedere financiar ; D-le Primar sper ca pana la sfarsitul anului, sa gasim niste solutii, sa marim totusi un pic acele contracte unde stim ca se merita, ca avem echipe de Liga I, echipe de Liga a II-a, cu sanse reale la promovare, ma refer aici, la volei si la echipa de futsal, pentru ca sportivi de Liga I, indiferent de ramura sportiva nu pot sta, sincer, din punctul meu de vedere cu un salariu pe care-l stim cu totii, acela de 800 lei, poate pana la sfarsitul anului gasim o modalitate de a mari putin salariile, sau sa gasim o modalitate prin care sa-i compensam pe merit pe acesti sportivi care, stim cu totii, un sportiv trebuie limitat la anumite chestii, are destule restrictii, cred eu ca merita mai multa atentie si merita o compensare materiala pe masura".
D-na consilier Doina Fodoreanu: "va rog sa-mi daţi voie sa multumesc intregului Consiliu Local al municipiului Focsani pentru efortul deosebit care a fost facut anul trecut pentru sustinerea Clubului Sportiv al municipiului Focsani, si sper ca si anul acesta sa avem ajutorul Consiliului Local".

Se prezinta punctul 42: Informări, declaraţii politice.
D-nul Primar al municipiului Focsani Decebal Bacinschi: "vreau sa vin cu cateva probleme in fata dvs. pentru ca, consider ca este bine sa stiti – duminica la ora: 10, pe B-dul Bucuresti, la Capela Armatei, va avea loc o ceremonie legata de Zilele NATO, care se tine intre : 1 – 4 aprilie, daca doriti sa participati, la ora : 12, duminica.
In urma discutiilor purtate cu marea majoritate a domnilor consilieri, am hotarat : sedinta ordinara pentru luna aprilie, sa fie pe data de 19, si sedintele de comisie sa fie pe : 13 si 14.
Doresc sa va mai spun cateva lucruri: la mapa, avem un material, depus de catre ENET catre Consiliul Local al Municipiului Focsani, saptamana trecuta am avut o discutie, au venit la noi cei de la GDF Suez, sa discutam datoria pe care o are ENET-ul catre dansii si modul de esalonare. In urma discutiilor i-am rugat sa ne trimita un fax, sa ne spuna cum ar vedea dansii rezolvata aceasta problema; au venit cu doua variante: I. sa reusim sa platim jumatate din suma pe care o avem, e vorba de 7,4 mil lei, iar diferenta de : 7,4 mil. lei sa fie esalonata pana in luna septembrie. Dupa cum stiti si dvs., pe data de: 15 februarie, cei de la GDF Suez, au oprit livrarea gazelor, am avut o discutie cu dansii si le-am explicat ca, daca ar mai fi avut un pic rabdare pana cand guvernul ne-ar fi aprobat niste bani pentru subventii, noi am fi fost la ora aceasta, aproape cu plata la zi, dar din aceste motive, datorita faptului ca alta solutie nu era, a trebuit sa cumparam pacura.
In raportul pe care ENET-ul ni-l trimite, spune ca pierderile sunt foarte mari intr-adevar, in momentul in care functionam pe pacura, pacura este foarte scumpa si in acelasi timp creste de la o zi la alta pretul, datorita unor lucruri ce se intampla in Libia si dansii spun ca aceasta esalonare pe care ne-o impune intr-un fel societatea de gaze sa poata fi respectata. Parerea mea este ca, ar trebui sa fim de acord cu a II-a varianta pe care ne-o impun dansii, aveţi la mapa acea conditie pe care ne-o impun, sa incercam sa dam jumatate din valoarea facturii, tinand cont ca la ora aceasta ENET-ul are de incasat in jur de : 14 mil. lei de la populatie si de la agentii economici, sa incercam sa achitam : 7,5 mil lei, dupa care sa facem o esalonare cu dansii, in asa fel in luna septembrie-octombrie, sa fim in masura sa dam drumul la gaze, iar dansii intreaba daca, in perioada aceasta de vara pentru a livra apa calda in municipiul Focsani, pot functiona in continuare pe pacura, tinand cont ca pierderile vor fi destul de mari ; parerea mea este ca alta solutie nu avem, decat sa mergem pe pacura, in conditiile in care nu putem sa lasam orasul fara apa calda, din toate punctele de vedere trebuie sa gandim acest lucru. Cred ca in perioada de vara, datorita programului pe care il avem noi, de reabilitare a sistemului de termoficare, o perioada de cateva saptamani, o sa trebuiasca sa intrerupem livrarea agentului termic, pentru a face racordurile, practic, provizoratele necesare pentru a putea demola o parte din centrala veche si a o putea pregati pentru noua centrala ce urmeaza sa fi construita.
Ceea ce facem noi la ora aceasta, dupa cum stiti si dvs., contractul a fost semnat intre noi, dvs. m-ati imputernicit sa semnez contractul, cu Ministerul Mediului pentru reabilitarea sistemului de termoficare, centrala, punctele termice si retelele de secundar si principal. La ora aceasta colectivul pe care l-am format printr-o dispozitie a primarului la nivelul municipiului Focsani, a pregatit documentatia pentru a scoate la licitatie managementul proiectului dupa ce vom sti cine se va ocupa de aceasta activitate, impreuna cu noi, sa scoatem la licitatie antreprenorul general si firma de consultanta. Cred ca dupa socotelile noastre, asa cum le-am facut, cred ca in luna august, inceputul lunii septembrie sa fim in masura sa dam ordinul de incepere pentru aceste lucrari ; dupa cum stiti aceste lucrari sunt urmarite si verificate din punct de vedere tehnic si valoric de reprezentantii primariei impreuna cu firmele de consultanta si management. Astia sunt pasii pe care urmeaza sa-i urmam pentru inceperea acestei investitii.
Acum, ar trebui sa ne pronuntam, daca sunteţi de acord, in continuare sa mergem pe pacura pentru a livra, in cateva zile nu o sa mai livram caldura, sa oprim caldura, sa mergem pe aceasta solutie, cu pacura, si in acelasi timp sa incercam sa achitam cei 7,5 mil lei, cat reprezinta 50% iar restul sa incercam sa-i esalonam pana la terminarea datoriei catre cei de la DISTRIGAZ".
Se supune la vot, acordul consilierilor, aprecierile si solicitarile facute de d-nul Primar si se adopta cu 20 voturi „pentru”.

D-nul presedinte de sedinta Gicu Vrancianu: „ avem la mapa adresa de la Prefectura, privind legalitatea hotararilor nr.49 – 52/2011, care apreciaza ca sunt nelegale, solicita revocarea acestora in bloc pentru a se putea reveni la situatia anterioara adoptarii lor si pentru ca art.37 din Legea nr.215/2001, republicata, sa poata fi respectata”.
Avizul de nelegalitate a celor doua hotarari ale Consiliului Local al municipiului Focsani, este supusa atentiei astazi si intreaba daca sunt discutii pe marginea acestei adrese:
D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu: „as vrea sa-l intreb pe d-nul secretar Eduard-Marian Corhana, de fapt la ce se refera nelegalitatea, pentru ca legea face vorbire de unitatea pendinte, deci, de societatea „X” unde este actionar majoritar Consiliul Local, de Ateneul Popular, de exemplu; intrebarea mea este: noi numim un AGA-man, cum il impartim pe acesta dupa proportiile obtinute in alegeri, proiectele fac vorbire de: CUP, de Transport Local, de ENET, deci, nu am abordat aceste unitati odata toate, ci pe rand, daca este vorba de reflectare a proportiilor, putem vorbi in cel mai bun caz, de Consiliile de Administratie si deja este o alta problema, nu mai este o problema de legalitate, ne ducem in alt segment comercial”.
D-nul secretar Eduard-Marian Corhana: „este prima data cand, in atentia Consiliului Local al Municipiului Focsani, s-a apreciat ca fiind nelegale un numar de hotarari, apreciate ca nelegale in bloc. Definiţia nu exista in practica ca fiind „nelegale in bloc”, dar, hotararile au fost adoptate individual, iar pentru fiecare proiect de hotarare acum o luna, s-au facut propuneri, eu am comunicat acest lucru printr-o corespondenta luna trecuta dupa ce am discutat in sedinta ordinara din februarie.
In urma precizarilor Institutia Prefectului apreciaza ca fiind nelegale in bloc hotaririle, deoarece nu s-au respectat configuratia poli
Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect