Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 26 noiembrie 2020
2020-11-20 19:58:28

DISPOZIȚIA NR. 896
din 20 noiembrie 2020
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în
şedinţă ordinară, pentru data de 26 noiembrie 2020

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 26 noiembrie 2020, orele 15,00, ședință desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 26 noiembrie 2020 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1-11, 13-23 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 12, 24-27 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
(3) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 28-31 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 26 noiembrie 2020.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.


PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă


ROMÂNIA Anexa la Dispoziția nr. 896/2020
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
PRIMAR

Proiectul ordinii de zi
al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 26 noiembrie 2020, orele 15,00 ședință ce se va desfășura
cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului
Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis


SECȚIUNEA I
1. proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarilor municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
2. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani SA.;
Inițiatori, consilieri locali Macovei Liviu George, Tănase Neculai,
Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor,
Marcu Livia-Silvia, Costea Ionel, Zîrnă Cristian
3. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 16 Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
4. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 17 Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
5. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 18 Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
6. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 299/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu" Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
7. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 306/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau" Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
8. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială „Anghel Saligny" Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
9. proiect de hotărâre privind numirea a doi consilieri și a unui reprezentant al comunității ca membri în Comitetul director al Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
10. proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 352/2020 pentru modificarea art. 14 din H.C.L. nr. 146/2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de șapte spații, inventariate în domeniul public al municipiului Focșani, situate în „Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică";
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
11. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului local al municipiului Focșani care să colaboreze cu Consiliul local al tinerilor din municipiul Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
12. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și nr. 2 a Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 24/203/2012 privind aprobarea constituirii Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
13. proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 55/2020 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2020, cu modificările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
14. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Instalație utilizare gaze naturale presiune joasă - Extindere cu 12 Săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani";
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
15. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Branșament apă - canalizare și rețea hidranți exteriori la Extindere cu 12 Săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani";
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
16. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focșani pe anul 2020;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
17. proiect de hotărâre pentru modificarea pct. VII din anexa la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 219/2020 privind aprobarea metodologiei pentru acordarea de facilități pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de călători în municipiul Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
18. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 1,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2020 pentru achiziționarea unei plăci comemorative cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la înființarea Școlii de Ofițeri Naviganți Aviație nr. 2;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
19. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2020, a sumei de 2,00 mii lei pentru premierea gimnastei Ana Maria Bărbosu, câștigătoarea titlului de Campioană a României la gimnastică, la Campionatul Național individual de gimnastică al junioarelor de la Ploiești din 19 noiembrie 2020, precum și a antrenorilor acesteia Daniela Trandafir și Cezar Stoica;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
20. proiect de hotărâre privind aprobarea listei actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de organul fiscal local care pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin mijloace proprii ori prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal și a procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de organul fiscal local al municipiului Focșani prin mijloace electronice de transmitere la distanță;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
21. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 165/2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Focșani, cabinetul primarului și viceprimarii municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
22. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 107/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Poliția Locală a municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
23. proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 118/2017 privind schimbarea destinației spațiului medical cu suprafața utilă de 132,26 mp., situat la etajul II al imobilului - Policlinica nr. II, situat în Focșani, str. Bucegi nr. 28, județul Vrancea, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, în „spațiu cu destinația de bază de practică pentru școala postliceală sanitară";
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
24. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 14,00 mp. situat în Focșani, str. Peneș Curcanu nr. 2, bl. 2, județul Vrancea, T 96, P %5321, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani către doamna Crăciun Elena și către domnii Crăciun Răzvan și Crăciun Alex;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
25. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 15,00 mp. situat în Focșani, str. Constituției nr. 1, județul Vrancea, T 193, P %10664, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani către doamna Costache Eugeniea;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
26. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 38,40 mp. situat în Focșani, str. Cpt. Crețu Florin nr. 13, județul Vrancea, T 204, P %11169, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani către doamna Gegea Cristina;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
27. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 14,00 mp. situat în Focșani, str. Aleea Școlii nr. 10, sc. 4, județul Vrancea, T 30, P %1860, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani către doamna Zamfirescu Vasilica;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
28. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 52/2020 privind aprobarea listei de priorități;
Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia, Macovei Liviu George,
Tătaru Alexandra, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian
29. proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de 4 (patru) schimburi de locuințe ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, respectiv Cartierul Brăilei, solicitat de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia, Macovei Liviu George,
Tătaru Alexandra, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian
30. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru domnul Condruz Marius Aurel, titular de repartiție pentru o locuință ANL, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia, Macovei Liviu George,
Tătaru Alexandra, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian
31. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe sociale cu chirie, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia, Macovei Liviu George,
Dumitru Victor, Costea ionel
SECȚIUNEA a II-a
1. Adresa Judecătoriei Focșani emisă în dosarul nr. 2209/231/2019, înregistrată la Primăria municiipiului Focșani sub nr. 108445/19.11.2020.

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

 

Avizat
Secretarul general al municipiului Focșanii
Eduard Marian Corhană

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect