Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 18 octombrie 2021, ora 15.00
2021-10-12 15:00:56

DISPOZIȚIA NR. 880
din 12 octombrie 2021
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului
Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 18 octombrie 2021


Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 18 octombrie 2021, ora 15,00, ședință desfășurată cu participare on-line, prin aplicația Zoom.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 18 octombrie 2021 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 7 în Anexa la dispoziție a fost avizat de Comisia de buget și administrație publică.
(2) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 2-6 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(3) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 1 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 18 octombrie 2021.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

 

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

 

 

ROMÂNIA Anexa la Dispoziția nr. 880/2021 JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
PRIMAR


Proiectul ordinii de zi
al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 18 octombrie, ora 15,00 ședință desfășurată
cu participare on-line, prin aplicația Zoom

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 66522/06.07.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere teren în intravilan pentru construire centrală electrică - servicii de echilibrare S.E.N. (capacitate 20 Mwel) + anexe în interes local și de utilitate" - Focșani, str. Militari - extravilan, T. 88, P. 449, număr cadastral 67684, pe terenul în suprafață de 9978 mp, (din acte 10000 mp), județul Vrancea.
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 542/2017, privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală în municipiul Focșani, cu modificările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și similare în municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 509/12.12.2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de deszăpezire în Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 - Contractul de Asociere și Anexei 2 Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Vrancea Curată", la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 91/248/2008 privind asocierea municipiului Focșani cu județul Vrancea și unitățile administrativ-teritoriale din județul Vrancea în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Vrancea Curată" pentru dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor și extinderea infrastructurii în județul Vrancea; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 414/2020 privind aprobarea tarifelor practicate și a prețurilor de pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri, utilizate în desfășurarea activității, începând cu anul 2021 de către Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A., cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 


PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

 

 

 

 

Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

 

 

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect