Anunț achiziție directă „SISTEMATIZARE VERTICALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE DISPENSAR SUD , FOCȘANI ”
2019-08-01 12:14:36

Anunț achiziție directă „SISTEMATIZARE VERTICALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE DISPENSAR SUD , FOCȘANI ”

ANUNȚ

cu privire la Achizitia directă: întocmire proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC); Proiect de execuție, Detalii de execuție, Caiete de sarcini (Pth; DDE; C.S.), asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări in cadrul obiectivului de investiții „SISTEMATIZARE VERTICALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE DISPENSAR SUD , FOCȘANI "

Primăria Municipiului Focșani, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de execuție lucrări cu obiect: întocmire proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC); Proiect de execuție, Detalii de execuție, Caiete de sarcini (Pth; DDE; C.S.), asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări in cadrul obiectivului de investitii „SISTEMATIZARE VERTICALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE DISPENSAR SUD , FOCȘANI "în conformitate cu cerințele autoritătii contractante, Tema de proiectare, DALI , Cerintele de execuție din Caietul de Sarcini atașat;

Complexitatea contractului:
Servicii ce urmează a fi prestate:
- întocmire proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC); Proiect de execuție, Detalii de execuție, Caiete de sarcini (Pth; DDE; C.S.) ;
- asistență tehnică din partea proiectantului pe toata perioada execuției lucrărilor ;

- vor fi executate lucrări pentru obiectivul de investiții "Sistematizare verticală și imprejmuire Dispensar Sud " Focsani Jud. Vrancea(conform documentatiei atasate).

Corespondență cod CPV:
45233222-1- Lucrări de pavare şi de asfaltare
71322000-1- Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

Resurse financiare-Surse identificate pentru finantare: buget local- obiectivul de investiții figureaza in Programul de investiții pe anul 2019- finanțat din bugetul local -aprobat prin HCL 76/28.02.2019 și în Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2019.

Modalitatea de atribuire aleasă- achiziție directă - în conformitate cu aspectele descrise în cuprinsul art. 17, alin. (1) și alin. (4) lit. b) din H.G. nr. 395/2.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,
- pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Estimarea suportabilitatii investiției publice:
Valoare estimată detaliată conform Nota conceptuala:
1.Estimat prestari servicii proiectare: PAC+P.T.+D.D.E. +C.S. = 20.000,00 lei;
2.Estimat prestari servicii asistenta tehnica proiectant = 5.000,00lei;
3.Estimat executie lucrari constructii-utilaje cu montaj
+organizare santier = 329.849,16 lei

Valoare estimata totala, exclusiv T.V.A. = 354.849,16 lei
T.V.A. = 67.421,34 lei
Total inclusiv T.V.A = 422.270,50 lei

Cerințele autoritătii contractante: Ofertanții vor demonstra îndeplinirea cerintelor privind:
1. Situația personală a operatorilor economici :
a) Ofertantii, asociat, tert sustinator si subcontractantul nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60 - 61, art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare-ofertantul/asociatul/subcontractantul/tertul sustinator va prezenta declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 - 61, art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: Ofertantul trebuie sa dovedeasca forma de inregistrare, in conditiile legii, din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului;Ofertantul va prezenta Certificat constatator emis de ONRC, valabil, copie-conform cu originalul si Certificat de inregistrare la Registrul Comertului.
2. Capacitatea tehnică sau profesională, respectiv: Ofertantul completeaza declarație pe proprie raspundere in care sa prezinte :
- principalele lucrări duse la bun sfarsit din care sa reiasa ca a executat lucrari in domeniul construire si/sau modernizare si/sau reabilitare de drumuri/alei, parcaje, spatii verzi, retele exterioare, imprejmuiri similare complexitatii si/sau utilitatii in valoare cumulata de minim: 320.000,0 lei excl T.V.A la nivelul a minim un contract-mai multe contracte)
-principalele servicii de proiectare din care sa reiasa ca a prestat servicii de proiectare in domeniul construire si/sau modernizare si/sau reabilitare de drumuri/alei, parcaje, spatii verzi, retele exterioare, imprejmuiri similare complexitatii si/sau utilitatii, in valoare cumulata de minim:20.000,0 lei excl T.V.A (la nivelul a minim un contract-mai multe contracte).
Ofertantul va depune documente justificative in sustinerea celor declarate ca experienta similara(contracte/ procese verbale de receptie/ documente constatatoare/ recomandari, orice alte documente care sa confirme indeplinirea obligatiilor contractuale).

Condiții referitoare la contract:
Durata contractului serviciilor de proiectare - 2 luni pana la predarea documentatiei - de la data emiterii Ordinului de incepere a prestatiilor de servicii, pana la data incheierii procesului-verbal de receptie a Proiectului tehnic de executie+D.D.E. verificat de verificatori tehnici autorizati si a Documentatiilor pentru obtinerea autorizatiei de construire PAC.
Durata contractului asistență tehnică din partea proiectantului - 4 luni- de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor de execuție până la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, executate in baza documentatiilor elaborate de prestator.
Durata contractului de executie a lucrarilor - 4 luni- De la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, pana la receptia la terminarea lucrarilor executate, in baza documentatiilor elaborate de prestator. Durata totala a contractului - 6 luni de la emiterea Ordinului de incepere.
Garantia de buna executie a lucrarii - 3 ani.
Ofertantul a carui oferta este acceptata, va prezenta la incheierea contractului urmatoarele documente:
-certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat si cele locale-copie-conform cu originalul, valabile ;

Perioada de valabilitate a ofertei - 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

Criterii de atribuire:Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:
Mod de prezentare a ofertei :
Ofertele se vor depune la sediul Primariei Municipiului Focsani - Registratura - B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Focsani, Vrancea în plic inchis, cu denumirea achizitiei inscrisa pe plic, pana la data de 12.08.2019, ora 12,00.
Data limita pentru deschidere a ofertelor: 14.08.2019, ora 12,00.
Oferta va conține: documente de calificare, propunere tehnică elaborată în conformitate cu cerințele Documentației de atribuire și propunere financiara (Formular de oferta si anexa la formular, graficul de timp pentru îndeplinirea obligațiilor, perioada de valabilitate a ofertei, conform cerintelor Documentație de atribuire si a formularului de oferta financiara atașate).

Eventualele solicitari de clarificari /informatii suplimentare se pot solicita prin email stoica@focsani.info sau la telefon 0237/215710- Birou achizitii.


Întocmit, Insp.Stoica Ioana Vizat, sef birou, Enache Cristina

 

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar