Serviciul Public Creșe Focşani scoate la concurs un post medic specialist medicină de familie – ½ normă

Serviciul Public Creșe Focşani scoate la concurs un post medic specialist medicină de familie – ½ normă

Serviciul Public Creșe Focşani, cu sediul ĩn Focșani, str. Diviziei nr. 1A, scoate la concurs, ĩn conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. 869 / 2015, un post medic specialist medicină de familie - ½ normă .

 

În vederea înscrierii pentru concurs, candidatul va depune la sediul unităţii un dosar cuprinzând următoarele documente:
a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copia de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h) copia actului de identitate în termen de valabilitate;

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Relații suplimentare se obțin la sediul Serviciul Public Crese din Focșani, strada Diviziei nr. 1A, Județul Vrancea, Compartiment financiar-contabilitate / telefon 0337401635 - persoană contact Matei Nicoleta.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unităţii până pe 19 iunie 2017.

 

Bibliografia pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării unui post de medic specialist medicină de familie - ½ normă in cadrul Serviciului Public Crese Focşani este următoarea:

1.ORDINUL M.E.C.T.S./M.S. nr, 5298 /1668 / 2011, publicat în M.Of. nr.25/2012,
pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor si elevilor din unităţile de învăţământ de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viată sănătos

2.ORDINUL M.S.nr. 1955 din 18 octombrie 1995, publicat în M.Of. nr.59/1996, pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;

3.ORDINUL M.S.P.nr. 1563 din 12 septembrie 2008, publicat în M.Of.nr. 651/2008, pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;

4.Ordin nr. 261 din 06/02/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare;
5. Hotararea de Guvern nr. 1252 din 12 decembrie 2012privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara
6.Ciofu E., Ciofu C. „Esenţialul in pediatrie" - Ediţia ll-a, Editura Amalteea , Bucureşti, 2000 .

7.Ciofu E , Ciofu C "Tratat de pediatrie " - Editura Medicala , Bucureşti

 

Menţionam ca postul se scoate la concurs cu condiţia ĩncadrării ĩn bugetul alocat fondului de salarii pe anul 2017.


DIRECTOR, ISAC OANA MIHAELA

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar