Serviciul Public Creșe Focșani scoate la concurs pe data de 17.01.2022, un post de execuție de muncitor calificat I (bucătar) pe perioadă nedeterminată, la Creșa nr 7.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare (prin Hotărârea 1027/2014)
Serviciul Public Creșe Focșani scoate la concurs pe data de 17.01.2022, un post de execuție de muncitor calificat I (bucătar) pe perioadă nedeterminată, la Creșa nr 7.

1. Componența dosarului de concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatorice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin 1 lit. b) -d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Notă: Vă rugăm să aranjați documentele în dosar conform ordinii menționate mai sus.
Date de contact
Dosarele de concurs se vor depune la sediul S.P.C. Focșani până pe data de 11.01.2022(inclusiv) ora 15.00.
Informații suplimentare la sediul S.P.C. Focșani, telefon 0337/401635.

2. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice :
a) Condiții generale de ocupare a postului:
- să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și să aibă domiciliul în România ;
- să aibă cunoștințe de limba română, scris și vorbit;
- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exercițiu;
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- să îndeplinească condițiile de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
b) Condiții specifice pentru postul de muncitor calificat I (bucătar):
- studii medii sau generale;
- atestat profesional de bucătar;
- 9 ani vechime în profesia de bucătar.

3. Concursul va consta în :

Probe de concurs:
a) selecție dosare, pe data de 12.01.2022
b) proba scrisă, la sediul instituției, pe data de 17.01.2022 ora 10.00
c) interviul, la sediul instituției, pe data de 20.01.2022, ora 10.00.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare probă fiind de 50 puncte din 100.

4. Bibliografia pentru postul de muncitor calificat I (bucătar):

1. Hotărârea de Guvern nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie;
2. Legea nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor-modificată și completată prin lg.272/2009;
3. Legea 477/2004 - Codul de conduită al personalului contractual din cadrul autorităților și instituțiilor publice;
4. Ordinul nr. 976/1998 (MSP) pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor, cu modificările și completările ulterioare.
5. Ordinul 1456/2020 - pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor.

Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

5. Concursul se va desfășura după următorul calendar:

- Depunere dosare concurs: până pe data de 11.01.2022 ora - 15,00
- Selecție dosare: 12.01.2022
- Afișare rezultate selecție dosare: 12.01.2022
- Depunere contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor: 13.01.2022
- Soluționare și afișare rezultate contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor: 14.01.2022
- Susținere proba scrisă: 17.01.2022, ora 10,00
- Afișare rezultate proba scrisă: 17.01.2022, ora 15.00
- Depunere contestații proba scrisă: 18.01.2022
- Soluționare contestații și afișare rezultate contestații cu privire la rezultatul probei scrise: 19.01.2022
- Proba interviu: 20.01.2022, ora 10,00
- Afișare rezultate proba interviu: 20.01.2022, ora 14.30
- Depunere contestații proba interviu : 21.01.2022, ora 13.00
- Soluționare și afișare rezultate contestații: 25.01.2022
- Afișare rezultate finale: 26.01.2022.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect