Procedura inchiriere prin licitatie publica - teren în suprafață de 12 mp. situat în Focșani, B-dul Independenței nr. 28A

 

 

A N U N Ț

 

 

1.      Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresă, numărul de telefon, fax și/ sau adresă de e-mail, persoană de contact: Municipiul Focșani, B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Focșani, Județul Vrancea, cod fiscal 4350645, telefon 0237/236000, fax 0237/216700, e-mail primarie@focsani.info, persoană de contact Mihaela Diniță.

2.      Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: teren în suprafață de 12 mp. situat în Focșani, B-dul Independenței nr. 28A, identificat prin număr cadastral 69477, T 57, P 3577, înscris în Cartea Funciară nr. 69477, aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, în vederea extinderii construcției provizorii cu destinația de spațiu comercializare pâine și produse de panificație și patiserie. Închirierea se face conform OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare și conform Hotărârii Consiliului Local nr.159/26.05.2022.

3.      Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1.  Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: În baza unei solicitări scrise adresate către autoritatea contractantă.

3.2.  Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Sediul autorității contractante, Serviciul administrarea domeniului public și privat, publicitate, etajul 1, camera 112, telefon 0237/236.000 - interior 112.

3.3.  Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: 54 lei pe suport de hârtie, respectiv 54 lei pe suport electronic și se poate achita cu numerar la casieria autorității contractante sau prin OP în contul RO66TREZ 69121360250XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Focșani, cod fiscal 4350645.

3.4.  Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 04.07.2022, ora 12.00.

4.       Informații privind oferta:

4.1.  Data-limită de depunere a ofertelor: 11.07.2022, ora 12.00.

4.2.  Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul autorității contractante din B-dul Dimitrie Cantemir nr.1bis la Registratura Generală - parter.

4.3.  Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Într-un singur exemplar împreună cu documentele solicitate în caietul de sarcini în plic închis și sigilat.

5.      Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 13.07.2022, ora 11.00, sediul autorității contractante, b-dul Dimitrie Cantemir nr.1bis.

6.      Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:Tribunalul Vrancea cu sediul în b-dul Independenței nr.19-21 secția a-II-a civilă de Contencios administrativ și fiscal, telefon 0237/232.092, fax 0237/235.896, email: tr-vrancea-comercial@just.ro.

7.      Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 06.06.2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect