Procedura inchiriere prin licitatie publica - 7 spații situate în Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică

 

A N U N Ț

 

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresă, numărul de telefon, fax și/ sau adresă de e-mail, persoană de contact: Municipiul Focșani, cod fiscal 4350645, b-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Focșani, Județul Vrancea, telefon 0237/236000, fax 0237/216700, e-mail primarie@focsani.info, persoană de contact Mândru Paula.

   

 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 7 spații situate în Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică aparținând domeniului public al Municipiului Focșani după cum urmează: Centru meșteșugăresc - atelier- F2- 29,42 mp., Spațiu comercial - alimentație publică B2- 41,02 mp., Spațiu comercial - alimentație publică C15 - 6,00 mp., Spațiu comercial - alimentație publică C18 - 6,00 mp., Spațiu comercial alimentație publică C3 - 26,06 mp., Spațiu comercial - alimentație publică C4 - 25,71 mp. și Spațiul E cu destinația de centru meșteșugăresc- atelier, în suprafață utilă de 44,46 mp. Închirierea se face conform OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare și conform Hotărârii Consiliului Local nr.146 din data de 29 mai 2020 și a Hotărârii Consiliului Local nr.176 din data de 08 iulie 2020.

   

 3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

  1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: În baza unei solicitări scrise adresate către Primăria Municipiului Focșani.

  2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Sediul Primăriei Municipiului Focșani, Serviciul administrarea domeniului public și privat, publicitate, etajul 1, camera 112, telefon 0237/236.000 - interior 112.

  3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: 54 lei pe suport de hârtie, respectiv 54 lei pe suport electronic și se poate achita cu numerar la casieria Primăriei Municipiului Focșani sau prin OP în contul RO66TREZ 69121360250XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Focșani.

  4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 23/02/2021, ora 14:00.

    

 4.  Informații privind oferta:

  1. Data-limită de depunere a ofertelor: 02/03/2021, ora 14:00.

  2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Primăriei Municipiului Focșani din B-dul Dimitrie Cantemir nr.1bis la Registratura Generală - parter.

  3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Într-un singur exemplar împreună cu documentele solicitate în caietul de sarcini în plic închis și sigilat.

    

 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 04/03/2021, ora 11:00, sediul Primăriei Municipiului Focșani, b-dul Dimitrie Cantemir nr.1bis.

   

 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:Tribunalul Vrancea cu sediul în b-dul Independenței nr.19-21 secția a-II-a civilă de Contencios administrativ și fiscal, telefon 0237/232.092, fax 0237/235.896, email: tr-vrancea-comercial@just.ro.

   

 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect