Procedura licitatie publica concesiune - teren în suprafață de 96 mp. situat în Municipiul Focşani, B-dul București nr. 9B

 

                  ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ

 

            1. Informații generale privind concedentul, respectiv denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul detelefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Municipiul Focșani, C.U.I. 4350645, Focșani, B-dul Dimitrie Cantemir nr.1 bis, județul Vrancea, telefon 0237 236 000, fax 0237 216 700, e-mail primărie@focșani.info, persoană de contact Diniță Mihaela.

 

            2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren în suprafață de 96 mp. situat în Municipiul Focşani, B-dul București nr. 9B, identificat prin număr cadastral 68766,  T 203, P 11115, înscris în Cartea Funciară nr. 68766, aparținând domeniului public al Municipiului Focşani.

           Concesionarea se face conform prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 66 din data de 09.04.2021.

 

            3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.  

            3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: se poate obține în baza unei solicitări scrise adresate Primăriei Municipiului Focșani.

            3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Sediul Primăriei Municipiului Focșani, Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat, Publicitate -camera 112, telefon 0237 236 000-interior 112.

            3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire: 54 lei pe suport hârtie, respectiv 54 lei pe suport electronic și se poate achita cu numerar la casieria Primăriei Municipiului Focșani sau prin ordin de plată în contul RO66TREZ69121360250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Focșani.

             3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.10.2021, ora 14.00.

 

             4. Informații privind ofertele.

             4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 01.11.2021, ora 12.00.

             4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Primăriei Municipiului Focșani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, la Registratura Generală, parter.

             4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar împreună cu documentele solicitate în caietul de sarcini în plic închis și sigilat.

 

             5. Data și locul în care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 03.11.2021, ora 14.00, la sediul Primăriei Municipiului Focșani, B-dul Dimitrie Cantemir nr.1 bis.

 

             6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Vrancea, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, Focșani, B-dul Independenței nr.19-21, telefon 0237 232092, fax 0237235896, e-mail tr-vrancea-comercial@just.ro, în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, actualizată.

 

             7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 24.09.2021.       

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect