Primăria Focșani angajează arhitect șef

Primăria Focșani angajează arhitect șef

ANUNŢ

 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef - Direcţia tehnică a municipiului Focşani, judeţul Vrancea.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.


Condiţiile de participare sunt:
•studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului conform art. 36 indice 1 lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
•studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, absolvite în condiţiile legii;
•vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
•cunoştinţe operare PC - nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
- 13 ianuarie 2017, ora 09:00, proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
- 13 ianuarie 2017, ora 10:00, proba scrisă;
- data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs (funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie) se depun la sediul ANFP BUCUREȘTI în termen de 20 zile (până pe data de 3.01.2017 inclusiv), iar dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:
• copia actului de identitate;
• formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
• copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
• copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate - număr pagini;
• cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
• adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
• declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon: 0374.112.725, 0374.112.726, 0374.112.741.

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de
arhitect şef la Direcţia tehnică din cadrul Primariei Municipiului Focșani

 

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Hotararea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordinul nr.839/2009 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare;
8. Legea nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
10. Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
11. Hotararea Guvernului României nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
12. Hotararea Guvernului României nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;
13. Legea 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
14. Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
15. Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nr. 1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările și completările ulterioare.

 

Programa analitică proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu (a se vedea fișierul atașat)

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar