Direcţia de Asistenţă Socială Focşani cu sediul în Focşani str. Cuza Vodă nr. 43, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de spălătoreasă la Cămin Persoane Vârstnice din cadrul Centrul Social Multifuncțional “Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice” al Direcţiei de Asistenţă Socială Focşani

Direcţia de Asistenţă Socială Focşani cu sediul în Focşani str. Cuza Vodă nr. 43, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de spălătoreasă la Cămin Persoane Vârstnice din cadrul Centrul Social Multifuncțional "Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice" al Direcţiei de Asistenţă Socială Focşani.
A) Condiţii de participare la concurs:
Condiţii generale pentru ocuparea a postului:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în art. 3 din Anexa - Regulamentul - Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcțiilor contractuale:
- studii medii sau generale;
- vechime - nu se solicită;
B) Dosarul de concurs, care se va depune in perioada 28.03.2022 -08.04.2022, va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) certificat de integritate comportamentală;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
h) curriculum vitae.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentelor prevăzut la lit. e) și f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pană la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
C) Calendarul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de spălătoreasă.
- perioadă depunere dosare înscriere concurs: 28.03.2022-08.04.2022, ora 13:00;
- selecţie dosare: 11.04.2022- 12.04.2022;
- afişare rezultat selecţie dosare: 13.04.2022 ora 15:00;
- dată limită depunere contestaţie rezultat selecţie dosare: 14.04.2022, ora 15:00;
- afişare rezultate contestaţii selecţie dosare: 15.04.2022, ora 13:00;
- data desfăşurării probei scrise pentru postul de spălătoreasă : 18.04.2022, ora 09:00;
- afişare rezultate proba scrisă: 19.04.2022, ora 15:00;
- dată şi oră limită depunere contestaţii probă scrisă: 20.04.2022, ora 15:00;
- afişare rezultate contestaţii proba scrisă: 21.04.2022, ora 15:00;
- proba interviu va avea loc conform prevederilor art. 24 alin.(5) din HG nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului cadru pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale a personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare: la sediul instituţiei, Serviciul economic, resurse umane, administrativ / Compartiment resurse umane - secretarul comisiei de concurs, inspector superior Măciucă Mirela, pe site-ul instituţiei sau la telefon 0337.101.055

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE :
Pentru postul de spălătoreasă:
1. Ordinul nr. 1025/2000 , privind aprobarea normelor tehnice pentru serviciile de spalatorie pentru unitatiile medicale.
2. Ordinul nr. 1761/2021 din 3 septembrie 2021pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia.

3. Legea 319/2003 a securităţii şi sănătăţii în muncă
a) Cap. III - Sectiunea I - obligatii generale ale angajatorilor ;
- Sectiunea II - servicii de prevenire si protectie ;
- Sectiunea III - prim ajutor , stingerea incediilor , evacuarea lucratorilor , pericol grav si iminent ;
- Sectiunea IV - alte obligatii ale angajatorilor ;
b) Cap. IV - Obligatiile Lucratorilor .
4. Legea nr. 132/2010 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice
5. Constituția României.

 


FIŞA POST


DENUMIREA INSTITUŢIEI: Direcția de Asistență Socială Focșani
CENTRUL: Centru Social Multifuncțional - Serviciul social Cămin Persoane Vârstnice
DENUMIREA POSTULUI: Spălătoreasă
POZIŢIA ÎN COR: cod 912103
NIVELUL POSTULUI: funcţie de execuţie
NUMELE ȘI PRENUMELE ANGAJATULUI: ............................
SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI:
- organizarea şi desfăşurarea activităţii de spălare/călcare/reparare a lenjeriilor, feţelor de masă, perdelelor/jaluzelelor, echipamentului de protecţie al personalului, obiectele vestimentare ale beneficiarilor.
CONDIŢII SPECIFICE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI:
- Pregătire de specialitate: şcoala generală;
- Vechime în specialitate: nu este cazul;
- Perfecţionări / Specializări / Cerinţe specifice: să posede cunoştinţe solide în ceea ce priveşte legislaţia în vigoare privind normele igienico-sanitare de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale;
- Cunoştinţe de operare pe calculator: nu este cazul;
- Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: asumarea responsabilităţilor, capacitatea de autoperfecţionare, aptitudini de comunicare, capacitatea de analiză şi sinteză, capacitatea de a rezolva în mod eficient probleme complexe, capacitatea de a lucra în echipă, abilitatea de a planifica resursele temporale şi materiale;
CERINŢE SPECIFICE (călătorii frecvente, delegări, detaşări): nu este cazul.
COMPETENŢA MANAGERIALĂ (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): nu este cazul.
ATRIBUŢIILE POSTULUI:
1. primeşte inventarul moale murdar, pe care îl triază după culoare, ţesături şi întrebuinţarea lui, sortându-l astfel separat pe categorii şi apoi îl dezinfectează, spală, usucă şi calcă;
2. controlează ca rufăria să fie în bună stare şi curată, veghează să nu se deterioreze şi să nu se amestece rufăria albă cu cea colorată;
3. primeşte materialele necesare spălatului rufăriei, pe care le utilizează conform normelor în vigoare. În mod obligatoriu asigură dezinfecţia rufăriei înainte de înmuiere;
4. asigură spălarea şi călcarea zilnică a articolelor de îmbrăcăminte ale asistaţilor, precum şi a lenjeriei, spălarea covoarelor, perdelelor, draperiilor şi echipamentului de protecţie al personalului;
5. asigură repararea articolelor de îmbrăcăminte uzate ale asistaţilor, confecţionarea de cazaramament;
6. calcă în condiţii de igienă şi calitate corespunzătoare, atât echipamentul de protecţie al personalului, cât şi lenjeria de pat a asistaţilor, nu lasă aparatele electrice să funcţioneze nesupravegheate;
7. predă rufele curate, spălate, călcate astfel: direct în consum şi cele ce urmează a fi reparate;
8. întinde hainele la uscat numai în spațiile special amenajate;
9. participă la curăţenia generală ori de câte ori este nevoie (în holuri, birouri, magazii cu alimente etc.);
10. asigură, atunci când este cazul, îngrijirea şi amenajarea spaţiului verde existent, decolmatează canalizările;
11. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducere şi participă activ la toate activităţile organizate în cadrul instituţiei ori de câte ori este nevoie;
12. răspunde de consumul de detergent și material de dezinfecție în conformitate cu fișele tehnice.
13. asigură continuitatea serviciilor ingrijitorilor prin preluarea atribuțiilor, in situatii exceptionale, pe perioada concediilor medicale si de odihna.
RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI (INCLUSIV RESPONSABILITĂŢI S.S.M. ŞI S.U.):
1. Să răspundă de spălarea şi dezinfectarea corespunzătoare a articolelor de îmbrăcăminte ale asistaţilor, lenjeriei şi a echipamentului de protecţie a personalului.
2. Să răspundă de curăţenia şi dezinfecţia sectorului repartizat respectând Ordinul 1761/2021. La terminarea programului de lucru va face curăţenie şi dezinfecţie la locul de muncă atât pentru încăperi cât şi pentru utilaje, vane, albii etc.
3. La spălat, uscat, stors, călcat se vor respecta cu stricteţe normele de protecţia muncii printre care:
- sortarea materialului înainte de introducerea în maşina pentru înlăturarea corpurilor metalice ce pot produce scântei şi incendii;
- utilajele folosite la spălare şi uscare vor fi curăţate zilnic de scamă sau fibre înfăşurate;
- utilizarea maşinilor numai în stare corespunzătoare de funcţionare;
- interzicerea folosirii întrerupătoarelor cu mâna umedă sau fără platformă izolantă;
- orice defecţiune observată la utilaje va fi sesizată administratorului, folosirea acestora continuând numai după remedierea defecţiunii;
- este interzisă staţionarea persoanelor străine în spălătorii şi lăsatul utilajelor să funcţioneze nesupravegheate.
4. Să utilizeze raţional şi să răspundă de funcţionarea instalaţiilor, ustensilelor, obiectelor de inventar din folosinţă şi consumul de materiale de întreţinere şi curăţenie, conform instrucţiunilor de exploatare.
5. Să pregătească şi să verifice funcţionarea instalaţiilor semnalând dacă este cazul administratorului instituţiei posibilele defecţiuni.
6. Să raporteze ierarhic orice abatere de la starea de igienă.
7. Să îndeplinească orice alte sarcini stabilite de administrator sau conducerea instituţiei.
8. Să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă, să folosească integral şi cu maximă eficienţă timpul de muncă.
9. Să primească şi să răspundă de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie pe care le are în grijă (aspirator, mături, perii, făraşe, mopuri, lavete etc.).
10. Să poarte în permanenţă echipamentul de protectie stabilit pe care îl schimbă ori de câte ori este necesar.
11. La începutul şi sfârşitul programului de lucru semnează condica de prezenţă.
12. Să cunoască şi să respecte legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă şi de apărare împotriva incendiilor şi să deţină capacitatea de a acţiona astfel încât să nu primejduiască prin deciziile şi prin faptele sale viaţa sau bunurile celor din apropiere.
14. Să informeze conducerea şi responsabilul cu protecţia muncii orice accident de muncă care are loc în timpul procesului de muncă pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu.
15. Să participe periodic sau ori de câte ori este nevoie la instructajul privind securitatea şi sănătatea în muncă şi PSI.
16. Să rǎspundă conform legii pentru bunurile aflate în folosinţǎ.
17. Să asigure confidenţialitatea datelor şi informaţiilor primite / la care are acces.
18. Să se preocupe permanent de perfecţionarea pregǎtirii profesionale şi să studieze legislaţia în domeniu. Să participe la formele de perfecţionare profesională continuă pentru a-şi îmbunătăţi permanent modul de lucru.
19. Sǎ acţioneze în toate ocaziile cu competenţă, simţ de rǎspundere şi disciplină, dând dovadǎ de o comportare demnǎ în relaţiile personale şi de serviciu; sǎ nu denigreze, calomnieze sau sǎ facǎ aprecieri de natura a prejudicia instituţia.
20. Sǎ aibǎ o ţinutǎ şi o comportare corespunzǎtoare, sǎ dea dovada de solicitudine şi principialitate.
21. Să promoveze relaţii de colaborare în cadrul centrului şi cu celelalte entităţi funcţionale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Focșani.
22. Să cunoască şi să respecte prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Regulamentului de Ordine Interioară şi ale Codului de conduită etică şi profesională emise la nivelul instituţiei. Să respecte normele de etică şi deontologie profesională în relaţiile cu beneficiarii, cu aparţinătorii şi colegii de muncă.
23. Asigură confidenţialitatea datelor precum şi aplicarea prevederilor Legii 190/18.07.2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE 2016/679 și a prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
24. Să răspundă material, disciplinar sau penal, după caz, pentru nerespectarea atribuţiilor şi obligaţiilor prevăzute de prezenta fişă a postului;
25. Să respecte și să ducă la îndeplinire prevederile legale aplicabile în domeniul de activitate al Centrului Social Multifuncțional "Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice".
LIMITE DE COMPETENŢĂ: poate lua hotărâri şi întreprinde acţiuni doar cu aprobarea conducerii instituţiei şi are liberate decizională la nivelul atribuţiilor prezentei fişe de post şi a prevederilor legale incidente.
DELEGAREA DE ATRIBUŢII: în cazul lipsei temporare din instituţie (concediu odihnă, recuperare, concediu incapacitate temporară în muncă) atribuţiile postului vor fi preluate de către unul dintre îngrijitorii încadraţi în cadrul Centrului Social Multifuncțional, serviciul social Cămin Persoane Vârstnice.
SFERA RELAŢIONALĂ:
1. internă:
• relaţii ierarhice: - subordonat faţă de: administrator, şeful de centru, directorul
executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Focșani;
- colaboreaza cu coordonatorul personalului de specialitate;
- superior pentru: nu este cazul;
• relaţii funcţionale: - de colaborare în cadrul centrului şi cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Focșani;
• relaţii de control: - nu este cazul;
• relaţii de reprezentare: - nu este cazul.

2. externă:
• cu autorităţi şi instituţii publice: nu deţine relaţii;
• cu organizaţii internaţionale: nu deţine relaţii;
• cu persoane juridice private: nu deţine relaţii;
• cu persoane fizice: deţine relaţii.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect