Direcţia de Asistenţă Socială, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată

Direcţia de Asistenţă Socială, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu timp normal de muncă, a funcţiei publice de execuţie vacantă de:
- inspector, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul resurse umane / Serviciul economic, resurse umane, administrativ.
Condiţii de participare la concurs:
• Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute la art. 465 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
• Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice, administrative (specializarea administrație publică) sau științe juridice(drept), conform art. 386 lit. a) din OUG nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
- vechime 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional superior, conform art. 468, alin. (1), lit. c) din OUG nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
- cunoştinţe de operare pe calculator - nivel mediu.
Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă constă în selecția dosarelor, proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației - nivel mediu, proba scrisă și proba interviu.
Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Focșani în data de 15.11.2021, ora 10:00 proba suplimentară de testare a competenţelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei - nivel mediu, proba scrisă în data de 16.11.2021, ora 10:00, proba interviu în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Focşani, str. Cuza vodă, nr. 43, Compartimentul resurse umane, în termen de maxim 20 zile de la data publicării pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publice, la sediul instituției și pe site-ul acesteia la secțiunea Cariere, respectiv în perioada 11.10.2021 - 01.11.2021.
Relaţii suplimentare: la sediul instituţiei, Compartiment resurse umane - telefon 0337.101.055, secretar comisie concurs, Croitoru Paula, referent superior Compartiment Resurse Umane.

Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fișa postului şi procedura privind organizarea şi desfăşurarea probei suplimentare în domeniul tehnologiei informației - nivel mediu se afişează la sediul instituţiei și pe site-ul Direcției de Asistență Socială Focșani (https://dasmsfocsani.wordpress.com/) la secțiunea Despre noi - Cariere.

Concursul se va desfășura după următorul calendar:
- publicare anunț concurs: 11.10.2021;
- depunere dosar concurs: 11.10.2021 - 01.11.2021;
- selecție dosare: 02.11.2021 - 08.11.2021;
- afișare rezultat selecție dosare: 08.11.2021;
- termen depunere contestații selecție dosare: 09.11.2021;
- soluționare contestații selecție dosare și afișare rezultat contestații: 10.11.2021;
- proba suplimentară de verificare a cunoștințelor pe calculator - nivel mediu: 15.11.2021, ora 10:00;
- rezultate probă suplimentară IT, contestații, rezultat contestații: 15.11.2021;
- proba scrisă: 16.11.2021, ora 10:00;
- afișare rezultate proba scrisă: 17.11.2021;
- termen depunere contestații proba scrisă: 18.11.2021;
- soluționare contestații și afișare rezultat contestații: 19.11.2021;
- proba interviu: 22.11.2021;
- afișare rezultate probă interviu: 22.11.2021;
- termen depunere contestații probă interviu: 23.11.2021;
- soluționare contestații probă interviu și afișare rezultate contestații: 24.11.2021;
- afișare rezultate finale: 24.11.2021.

***************************************

Actele solicitate candidaților pentru dosarele de înscriere la concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior - Compartiment resurse umane, din data de 16.11.2021, proba scrisă:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;
(1^1) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (1^1) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

***************************************

BIBLIOGRAFIA
pentru concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţîe vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartiment resurse umane din cadrul Serviciului economic, resurse umane, administrativ al Direcției de Asistență Socială Focșani

1. Constituția României, republicată:
Tematică: Titlul II (Capitolul I, II), Titlul III - Capitolul 5 - Secțiunea a 2-a;
2. OUG nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
Tematică: Titlul I și II a Părții a VI-a;
3. OG nr. 137/2000, republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002, republicată, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbați, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
Tematică: (Titlul I, Titlul II, Titlul III; Titlul IV; Titlul V; Titlul VI);
6. HG nr. 611/2008 - pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea-cadru nr. 153/2017 - privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare:
Tematică: Capitolul I, II,III, IV, Anexa II;
8. HG nr. 569/2017 - pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică locală;
9. HG nr. 153/2018 - pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială", cu modificările și completările ulterioare:
Tematică: Anexă la Regulament-cadru, Anexa 8;
10. HG nr. 905/2017, privind registrul general de evidență a salariaților.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect