Direcţia de Asistenţă Socială, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43, organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuţie vacante, de asistent medical principal cu studii postliceale în cadrul Compartimentului Cabinete medicale şi de medicină dentară - unităţi de învăţămant.

Direcţia de Asistenţă Socială, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43, organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuţie vacante, de asistent medical principal cu studii postliceale în cadrul Compartimentului Cabinete medicale şi de medicină dentară - unităţi de învăţămant.
Conditii de participare la concurs:
Condiţii generale: candidații trebuie să îndeplineasca condițiile prevăzute la art. 3 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, aprobat prin HG nr. 286 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale - asistent medical principal (PL) 2 posturi sunt:

- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
- vechime în specialitatea studiilor - 5 ani;
- certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R și adeverință pentru înscriere la concurs;
Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Direcției de Asistență Socială Focşani, str.Cuza Voda nr.43.

Desfăşurarea concursului:

- 13 ianuarie 2022, ora 10:00 - proba scrisă;
- data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Documentele necesare înscrierii la concurs şi bibliografia se afişează: la sediul și pe site-ul instituției, pe site-ul Primăriei municipiului Focşani.
Dosarele de înscriere la concurs se depun începând cu data de 22 decembrie 2021, ora 08:00 până în data de 04 ianuarie 2022 (inclusiv) ora 16:00 la Compartimentul resurse umane din cadrul Direcției de Asistenţă Socială Focşani.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la telefon 0337.101055 - persoana de contact Măciucă Mirela, secretar comisie sau accesand site-ul Direcției de Asistență Socială Focșani- secţiunea Comunicate.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

Pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării a două posturi vacant de asistent medical, studii postliceale, din cadrul Compartimentului Cabinete Medicale şi de Medicină Dentară - unităţi de învăţământ.


1. Borundel C., Manual de Medicină Internă pentru Cadre Medii, Editura Bic All, Bucureşti, 2000;
2. Moyes Carol, Tehnica îngrijirii bolnavului, Editura Medicală, Bucureşti, 2006;
3. Morariu Letiţia şi colaboratorii, Bazele teoretice şi practice ale îngrijirii omului sănătos şi bolnav, Editura Universul, Bucureşti, 2000;
4. Nicolae Gh., Timofte M., Gherghina V., Iordache L. Ghid de nursing, OAMMR, 2006;
5. Bocarnea C., Boli infecţioase şi epiderniologie, Editura Info-Team, Bucureşti, 1999;
6. Daschievici S., Mihăilescu M., Chirurgie, Editura Medicală, Bucureşti, 2002;
7. Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali, Editura Viaţa Medicală Românească, Bucureşti, 1995;
8. Lucreţia Titircă, Ghid de Nursing, Editura Viaţa Medicală Romînească, Bucureşti, 1998;
9. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1226/03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
10. OUG nr.144/2008 - privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical;
12. Legea Nr. 123 din 27 mai 2008, pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar;
13. Ordin nr.1563 din 12 septembrie 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentatiei sanatoase pentru copiisi adolescenti.
14. Ordinul Nr. 1456/2020 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
15. ORDIN Nr. 905/2020 din 26 mai 2020pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
16. ORDIN Nr. 483/2021 din 9 aprilie 2021 privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
17. ORDIN Nr. 5338/2015/2021 din 1 octombrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
18. ORDIN Nr. 5558/2389/2021 din 5 noiembrie 2021privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

DOCUMENTELE NECESARE
PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI DE CONCURS - ASISTENT MEDICAL (PL) ȘI CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar cu șină care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare (se completează în momentul depunerii dosarului);
b) copia actului de identitate și a certificatului de căsătorie/sentință de divorț (după caz) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică (copia certificatului de membru O.A.M.G.M.A.M.R. și adeverință pentru înscriere la concurs însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei sau adeverința care atesta dreptul de exercitare a profesiei de asistent medical, după caz;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
h) adeverință din care să rezulte că persoana verificată se află sau nu în baza de date a abuzatorilor sexuali, respectiv un certificat de integrare comportamentală, emisă de Evidența Informatizată a Cazierului Judiciar, conform art.18 din Legea nr.118/2019, privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul cazierului judiciar candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării probei scrise.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:
- Publicare anunț concurs: 22.12.2021;
- Depunere dosar înscriere concurs: 22.12.2021 - 04.01.2022 (luni-joi între orele 08:00-16:00 și vineri între orele 08:00-13:30);
- Selecție dosare: 05.01.2022, ora 16:00
- Afișare rezultat selecție dosare: 06.01.2022, ora 16:00;
- Depunere contestație selecție dosare: 07.01.2022, ora 08:00-16:00;
- Soluționare contestații și afișare rezultat contestații 10.01.2022, ora 16:00;
- Proba scrisă: 13.01.2022, ora 10:00;
- Afișare rezultate proba scrisă: 14.01.2022, ora 16:00;
- Depunere contestații proba scrisă: 17.01.2022, ora 16:00;
- Soluționare contestații și afișare rezultat contestații: 18.01.2022, ora 16:00;
- Proba interviu: 19.01.2022, ora 10:00;
- Afișare rezultate proba interviu: 20.01.2022, ora 16:00;
- Depunere contestații proba interviu: 21.01.2022, ora 08:00-16:00;
- Soluționare contestații și afișare rezultat contestații: 25.01.2022, ora 16:00;
- Afișare rezultate finale: 25.01.2022, ora 16:00;
Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut fiind de 50 puncte din 100.
Prezentarea la post - în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data afisarii rezultatelor finale ale concursului.

 

 


ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL FOCȘANI
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FOCȘANI
Str.Cuza Vodă, nr. 43, Focșani, cod 620034
Tel. 0237-626706, 0237-625017, 0337-101055; fax 0237-233632
Cod fiscal: 37349213
Certificat de acreditare seria AF, nr. 005790/20.03.2019
e-mail: splas_focsani@yahoo.comF I Ș A P O S T U L U I

Denumirea postului :Asistent medical principal
POZIȚIA ÎN COR: cod 222101
Nivelul postului: - funcție de execuţie
Punctajul postului: - maxim
Descrierea postului:
1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:
1.1. Pregătirea de bază: - diploma de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform HG nr.797/1997.
1.2. Pregătirea de specialitate: - examen pentru obţinerea gradului de principal
1.3. Perfecţionări periodice necesare menţinerii competenţ cerute de post:
- periodic
2. Experienţa necesară execută operaţiunilor specifice postului :
2.1. Experienţa în muncă:
2.2. Experienţa în specialitatea cerută de post: 5 ani vechime ca asistent medical
2.3. Perioada necesară iniţierii în vederea executării operaţiilor specifice postului - minim 1 saptamana
3. Dificultatea operaţiilor specifice postului:
3.1.Complexitate medie
3.2.Gradul de autonomie
3.3.Efortul intelectual caracteristic efectuării operațiilor specifice postului:- mediu
3.4.Necesitatea unor aptitudini deosebite.
4. Responsabilitatea implicată de post
4.1. Păstrarea confidenţialităţii
4.2. Responsabilitatea luării unor decizii în situaţii de urgenţă medico-chirurgicale în limita cunoştintelor şi competenţelor dobândite.
5. Sfera de relatii:
5.1. Grad de solicitare din partea structurilor interne ale compartimentului.
5.2. Grad de solicitare din partea structurilor externe.
5.3. Grad de solicitare din partea elevilor si apartinatorilor lor.
Descrierea activităţilor corespunzătoare postului :
Atribuţiile asistentului medical din cabinetul medical şcolar:
A. Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de elevi I. Identificarea si managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitătii
a) Semnalează medicului unităţii/directorului şcolii, după caz, încălcările legislative vizând determinanţii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanţe etnobotanice, alimente şi băuturi restricţionate la comercializare în şcoli);
b) Semnalează medicului unităţii/directorului unităţii de învăţământ nevoile de amenajare şi dotare a cabinetului medical;
c) Supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă (somn) şi activă (jocuri) a copiilor şi condiţiile în care se realizează aceasta.
d) Îndrumă cadrele didactice în aplicarea metodelor de călire (aer, apă, soare, mişcare) a organismului elevilor;
e) Supraveghează modul în care se respectă igiena individuală a copiilor din grădiniţe în timpul spălării pe mâini a acestora şi la servirea mesei.
f) Controlează igiena individuală a prescolarilor si elevilor, colaborând cu personalul didactic pentru remedierea situaţiilor deficitare constatate;
g) Izolează copiii suspecţi de boli transmisibile şi anunţă urgent medicul colectivităţii, familia sau reprezentantul legal;
h) Supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând măsurile antiepidemice faţă de contacţi şi efectuând recoltări de probe biologice, dezinfecţii etc.;
i) Prezintă produsele biologice recoltate (exsudate nazofaringiene, materii fecale, urină) laboratoarelor de bacteriologie şi ridică buletinele de analiză în situaţii de apariţie a unor focare de boli transmisibile în colectivitate;
j) Întocmeşte zilnic în comunitatea de prescolari si elevi evidenţa celor absenţi din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie condiţionată de prezentarea avizului epidemiologic favorabil, eliberat de medicul de familie, pentru absenţe ce depăşesc 3 zile;
k) Controlează zilnic respectarea normelor de igienă în spaţiile de învăţamant (săli de clasă, laboratoare, ateliere şcolare, grupuri sanitare, săli de sport, internat, cantină) consemnând în caietul special destinat toate constatările făcute şi aducând operativ la cunoştinţă medicului şi, după caz, conducerii unităţii deficienţele constatate;
l) Execută acţiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente în şcoli, întocmind şi fişe de focar (prelevarea de tampoane pentru exsudate nazofaringiene, consilierea elevilor cu pediculoză şi scabie);
m) Instruiește personalul administrative și de îngrijire din spațiile de învățământ, cazare și de alimentație cu privire la sarcinile ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spațiile respective.
II. Gestionarea circuitelor functionale
Urmărește respectarea circuitelor funcţionale autorizate și aduce la cunoștința medicului şi directorului unității eventualele nereguli sesizate.
III. Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică
a) Constată abaterile de la normele de igienă şi antiepidemice pe care le consemnează în caietul anume destinat;
b) Informează medicul sau, în lipsa acestuia, directorul unității de învățământ și/sau reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică judeţene, respectiv a municipiului București asupra acestor abateri;
c) Verifică corectarea abaterilor, în funcţie de responsabilităţile stabilite de medic.
IV. Verificarea condițiilor și a modului de preparare și servire a hranei
a) Participă la întocmirea meniurilor săptămânale.
b) Participă la efectuarea periodică a anchetelor privind alimentaţia preşcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ cu bloc alimentar propriu.
c) Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar/cantinei constatările privind starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice calitatea alimentelor scoase din magazie şi a mâncării.
d) Controlează și consemnează igiena individuală a personalului blocului alimentar/cantinei şi starea de sănătate a acestuia, identificând persoanele care prezintă febră, diaree, infecţii ale pielii, tuse cu expectoraţie, amigdalite pultacee, aducând la cunoştinţă conducerii unității de învățământ aceste constatări, care contraindică desfășurarea activității.
e) Asistă la scoaterea alimentelor din magazie şi controlează calitatea organoleptică a acestora, semnând foaia de alimentaţie privind calitatea alimentelor.
f) Asistă, împreună cu administratorul unității de învățământ/persoana responsabilă desemnată, la preluarea mâncării și la modul de servire al acesteia, dacă este adusă în unitate prin regim de catering, prin contract cu unitatea de învățămînt; verifică certificatele de conformitate, respectarea legislației în ceea ce privește condițiile de trasnsport, ambalarea corespunzătoare, termenul de valabilitate, documentele de însoțire și existența probelor alimentare inscripționate corespunzător. În situațiile în care se constată nereguli în acest proces anunță medicul și conducerea unității de învățământ pentru aplicarea măsurilor de remediere, înainte ca mâncarea să fie distribuită copiilor.
B. Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective
I. Servicii curente
a) Gestionează, în condiţiile legii şi pe baza normelor Ministerului Sănătăţii, instrumentarul, materialele sanitare şi medicamentele de la aparatul de urgenţă şi răspunde de utilizarea lor corectă;
b) Urmăreşte aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgenţă, materialele sanitare şi cu instrumentarul medical, sub supravegherea medicului;
c) Colaborează cu profesorii, educatorii/psihologii/logopezii în depistarea tulbrărilor dezvoltării neuropsihomotorii și a limbajului preșcolarilor, comunicând medicului cele constatate.
d) Supraveghează starea de sănătate şi de igienă individuală a copiilor, iar în situaţii de urgenţă anunţă, după caz, medicul colectivităţii, serviciul de ambulanţă, conducerea unităţii de învăţământ, precum şi familiile/reprezentantul legal al preșcolarilor sau al elevilor conform protocolului pentru situații de urgență.
II. Imunizari în condiții epidemiologice speciale
a) Îndeplineşte măsurile stabilite de medic pentru organizarea activităţii de imunizare în situaţii epidemiologice speciale;
b) Efectuează catagrafia copiilor eligibili pentru imunizări în situaţii epidemiologice speciale;
c) Efectuează, sub supravegherea medicului, imunizările în situaţii epidemiologice speciale;.
d) Înregistrează imunizările efectuate în situaţii epidemiologice speciale în fişa de consultaţie şi în registrul de vaccinări;
e) Supraveghează apariția reacțiilor adverse postimunizare la vaccinările efectuate în situații epidemiologice special;
f) Încurajează cadrele didactice și părinții să faciliteze, respective, să accepte desfășurarea imunizărilor, în interesul superior al copilului;
g) Răspunde de păstrarea vaccinurilor în cabinetul medical, pe durata programului de lucru, conform reglementărilor în vigoare.
III. Triaj epidemiologic
a) Efectuează zilnic con triajul epidemiologic al copiilor din grădiniţe, examinând tegumentele,mucoasele și scalpel și consemnează triajul într-un registru special destinat. Nu vor fi admiși în colectivitate copii care prezintă: angina cu febră,angina cu depozite pultacee, angina cu secreții nazale muco-purulente, sindrom tusigen cu febră, conjunctivită acută, ochi roșu până la diagnosticare, subicter și icter până la diagnosticare, erupții cutanate cu potential infecto-contagios, până la diagnosticare, pediculoză ( prezența de elemente vii sau lindine pe firele de păr).
b) Efectuează triajul epidemiologic al tuturor elevilor dupa fiecare vacanta și ori de câte ori este nevoie, izolând la domiciliu copii depistați cu afecțiunile menționate la alin. a) ;
c) Depistează şi izolează orice boală infectocontagioasă, informând medicul despre aceasta;
d) Participă la efectuarea de acţiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecţi sau contacţi din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea medicului;
e) Aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicaţia medicului specialist și conform metodologiilor în vigoare;
f) Inițiază și supraveghează aplicarea măsurilor antiparazitare şi antiinfecţioase în focarele din unitățile de învățământ, conform normelor Ministerului Sănătăţii;
g) Execută acţiunile de supraveghere epidemiologică a bolilor infecto-contagioase în sezonul epidemic, în conformitate cu protocoalele și procedurile în vigoare și a sarcinilor repartizate de medic.
C. Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
I. Evaluarea starii de sanatate
a) Participă sub îndrumarea medicul la anchetele stării de sănătate initiate în unitățile de copii și tineri arondate , conform dispozițiilor medicului;
b) Efectuează somatometria,somatoscopia, fiziometria și examenul acuității vizuale în cadrul examenului medical periodic, înscriind datele rezultate în fişele medicale;
c) Participă alături de medicul colectivității la examinarea medicală de bilanț a stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor, efectuând somatometria și fiziometria, cu consemnarea rezultatelor în fișele medicale;
d) Consemnează în fişele medicale ale prescolarilor si ale elevilor rezultatele examinărilor medicale de bilanţ ale stării de sănătate şi rezultatele controalelor elevilor dispensarizaţi, sub supravegherea medicului şcolii, precum şi motivările absenţelor elevilor din cauze medicale, scutirile medicale de la orele de educaţie fizică şcolară ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practică şcolară;
e) Participă sau prezintă, după caz, în consiliile profesorale ale şcolilor o analiză anuală a stării de sănătate a elevilor;
f) Participa alaturi de medic la vizita medicala a elevilor care se inscriu in licee de specialitate si scoli profesionale.
II. Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice
Supraveghează copiii cu afecţiuni cronice, consemnând în fişele medicale și în registrul de evidenţă specială, datele controalelor medicale și rezultatele examenelor/reevaluărilor medicale.
III. Elaborarea raportarilor curente pentru sistemul informational din sanatate
a) Execută activităţi de statistică sanitară prin completarea raportărilor curente, calcularea indicilor de dezvoltare fizică şi de morbiditate (incidenţă, prevalenţă etc.)
b) Completează, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare şi anuale privind activitatea cabinetului medical şcolar, calculând indicatorii de prevalenţă, incidenţă şi structură a morbidităţii;
c) Completează, sub îndrumarea medicului, documentele medicale ale copiilor din grădinițe și școli, care urmează să fie înscriși în altă treaptă de învățământ
IV. Eliberarea documentelor medicale necesare
Înmânează , la cerere , direct părinților/reprezentanților legali, sub semnătură, documentele medicale pregătite în prealabil, semnate și parafate de medici.
Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale
I. Acordarea de ingrijiri pentru afectiuni curente
a) Acordă,la nevoie, în limita competenţelor, primul ajutor prescolarilor si elevilor din unităţile de învăţământ arondate, apelează Serviciul unic de urgenţă - 112, informând ulterior familia și medical colectivității, conform protocolului pentru urgențe;
b Efectueaza tratamente curente prescolarilor si elevi la indicatia medicului
c) Supraveghează prescolarii si elevii izolaţi în infirmerie şi efectuează strict tratamentul de urgență indicat acestora de către medic, până la preluarea de către familie/ambulanță;
d) Completează, sub supravegherea medicului colectivităţii, condica de medicamente şi de materiale sanitare pentru aparatul de urgenţă.
E. Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos
I. Educatia pentru sanatate
a) Colaboreaza cu eduacatoarele la formarea deprinderilor de igiena individuala la prescolare.
b) Efectuează, sub îndrumarea medicului colectivităţii, activităţi de educaţie pentru sănătate în rândul prescolarilor, elevilor, al familiilor prescolarilor, elevilor şi al cadrelor didactice;
c) Instruiește grupele sanitare;
c) Colaborează cu cadrele didactice în susţinerea lecţiilor sau a prelegerilor privind educaţia pentru sănătate a elevilor/ prescolari, pe clase/grupe şi, eventual, separat pe sexe, inclusiv pe probleme de prim ajutor, cu demonstraţii practice;
e) Participă la lectoratele cu părinţii elevilor/ prescolarilor pe teme de educaţie pentru sănătate;
f) Desfăşoară acţiuni de educaţie pentru sănătate în rândul cadrelor didactice, inclusiv prin lecţii şi demonstraţii de prim ajutor;
g) Participă la consiliile profesorale în care se discută şi se iau măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea de învăţământ;
h) Instruieşte personalul administrativ şi de îngrijire din spaţiile de învăţământ, cu privire la sarcinile ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spaţiile respective;
i) Participă la cursuri sau instruiri profesionale;
j) Participă la programe de educaţie medicală continuă conform reglementărilor în vigoare.
II. Raportare activitate
Completează, sub îndrumarea medicului, centralizatorul de activitate medicală specifică conform modelului prevăzut în anexele 15.1 și 15.2 din Ordinul 438/2021.
F. Alte atribuţii
1. Prezentarea avizulului anual pentru autorizarea exercitării profesiei și asigurarea de malpraxis în baza carora are dreptul să își exercite profesia , în momentul expirării celor anterior emise la compartimentului resurse umane.
2. Efectuarea concediilor legale anuale de odihnă preponderent în timpul vacanțelor școlare.
3. Definitivează interpretarea datelor somatometrice cu consemnarea acestora în fisele medicale.
4. Consemnează în fişele medicale ale elevilor vaccinările efectuate si completeza adeverinte medicale pentru elevii care termina ultimul an al scolii postliceale si de ucenici.
5. Participă la comisiile medicale de înscriere în şcoli postliceale şi în instituţii de învăţămant superior.
6. Asigurarea asistenţei medicale în unităţile de învăţămant (scoli, licee) unde se organizează sesiuni de susţinere a bacalaureatului, corigenţelor, sesiuni de ocupare a locurilor rămase neocupate la licee de profil sau de specialitate.
7. Asigurarea asistenţei medicale în unităţile de învăţămant (colegiile tehonologice si scolile profesionale ) care isi continua activitatea pana la sfarsitul lunii iulie.
8. Asigurarea asistenţei medicale în unităţile de prescolari/elevi unde se organizeaza activitati pe perioada vacantelor.
9. Respectă prevederile legale privind depozitarea deşeurilor pe o perioadă limitată până la transportul şi eliminarea acestora.
10. Respectă programul de lucru, regulamentul de ordine internă, regulamentul de organizare și funcționare și codul de etică al Direcției de Asistență Socială Focșani
11. Asigura confidentialitatea datelor precum si aplicarea prevederilor legii 190/18.07.2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
12. Respectă regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor sau a situaţiilor de urgenţă, conform Legii 307/2006 - privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
13. În cazul situaţiilor de urgenţă atenţionează personalul de la locul de muncă, în cazul în care observă prima incendiul şi acţionează în cadrul echipei de evacuare.
14. Respectă atribuţiile privind securitatea şi sănătatea în muncă, conform Legii nr.319/2006 prevăzute în Instrucţiunile interne pentru securitatea şi sănătatea în muncă.
15.Participă la instructajul periodic, care se organizează lunar si trimestrial, pentru actualizarea cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
16. Se preocupă permanent pentru perfecţionarea profesională şi studiază în permanenţă legislaţia în domeniu .
17. Răspunde, conform legii, pentru bunurile aflate în folosinţă .
19. Respectă relaţiile de colaborare şi subordonare..
20. Răspunde de completarea și păstrarea tuturor documentelor medicale.
21. Răspunde de ținerea evidenței primare, așa cum este aceasta stabilită prin Baremul minim pentru dotarea unui cabinet de medicină școlară.
22. Colaborează cu Direcția de Sănătate Publică Vrancea în activitatea de asistență medicală preventivă cât și în cadrul controalelor acestei instituții, punând la dispoziție documentele medicale.
23. Participă la toate convocările de instruire și actualizare a normativelor privind activitatea medicală din rețeaua școlară.
24. Este responsabil pentru exactitatea și veridicitatea datelor înscrise de acesta în condica de prezență.
25. Datele înscrise în condica de prezență trebuie să corespundă și să respecte întocmai programul școlar aprobat anual.
26. Îndosariază și predă anual documentele la arhivă, conform prevederile legale.
27. Îndeplinește alte atribuții stabilite de directorul executiv și medicul coordonator în limitele competențelor funcției deținute.
28. Răspunde de părelucrarea datelor cu carácter personal ale elevilor și părinților acestora, pentru cabinetul medical școlar în care își desfășoară activitatea.
29. Este înlocuit pe perioada absenței (concediu de odihnă, concediu medical sau concediu pentru evenimente deosebite) de către asistentul care își desfășoară activitatea în cadrul aceluiași cabinet medical.

 

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect