Direcţia de Asistenţă Socială, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43, organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuţie vacante

Direcţia de Asistenţă Socială, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43, organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuţie vacante de asistent medical debutant și de patru funcţii contractuale de execuţie vacante de asistent medical principal cu studii postliceale în cadrul Compartimentului Cabinete medicale şi de medicină dentară - unităţi de învăţămant.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcțiilor contractuale - asistent medical debutant (PL) 2 posturi sunt:
- diplomă de bacalaureat;
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
- fara vechime în specialitatea studiilor;
- certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R și adeverință pentru înscriere la concurs/ aviz anual de exercitare a profesiei;
- asigurare de răspundere civilă pentru malpraxis.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcțiilor contractuale - asistent medical principal (PL) 4 posturi sunt:
- diplomă de bacalaureat;
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
- vechime în specialitatea studiilor - 5 ani;
- certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R și adeverință pentru înscriere la concurs/ aviz anual de exercitare a profesiei;
- asigurare de răspundere civilă pentru malpraxis.
Desfăşurarea concursului:

- 05 iulie 2022, ora 10:00 - proba scrisă;
- 11 iulie 2022, ora 10:00 - proba interviu.

Documentele necesare înscrierii la concurs şi bibliografia se afişează: la sediul instituției, pe site și pe site-ul Primăriei municipiului Focşani.
Dosarele de înscriere la concurs se depun începând cu data de 10 iunie 2022, ora 08:00 până în data de 27 iunie 2022 (inclusiv) ora 16:00 la Compartimentul resurse umane din cadrul Direcției de Asistenţă Socială Focşani.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la telefon 0337.101055 - persoana de contact Măciucă Mirela, secretar comisie sau accesand site-ul Direcției de Asistență Socială Focșani- secţiunea Comunicate.

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării a două posturi vacante de asistent medical debutant și a patru posturi de asistent medical principal, studii postliceale, din cadrul Compartimentului Cabinete Medicale şi de Medicină Dentară - unităţi de învăţământ.

1. Borundel C., Manual de Medicină Internă pentru Cadre Medii, Editura Bic All, Bucureşti, 2000;
2. Mozes Carol, Tehnica îngrijirii bolnavului, Editura Medicală, Bucureşti, 2006;
3. Morariu Letiţia şi colaboratorii, Bazele teoretice şi practice ale îngrijirii omului sănătos şi bolnav, Editura Universul, Bucureşti, 2000;
4. Nicolae Gh., Timofte M., Gherghina V., Iordache L. Ghid de nursing, OAMMR, 2006;
5. Bocarnea C., Boli infecţioase şi epiderniologie, Editura Info-Team, Bucureşti, 1999;
6. Daschievici S., Mihăilescu M., Chirurgie, Editura Medicală, Bucureşti, 2002;
7. Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali, Editura Viaţa Medicală Românească, Bucureşti, 1995;
8. Lucreţia Titircă, Ghid de Nursing, Editura Viaţa Medicală Romînească, Bucureşti, 1998;
9. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1226/03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
10. OUG nr.144/2008 - privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical;
12. Legea Nr. 123 din 27 mai 2008, pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar;
13. Ordin nr.1563 din 12 septembrie 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentatiei sanatoase pentru copiisi adolescenti.
14. Ordinul Nr. 1456/2020 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
15. ORDIN Nr. 438/4629/2021 din 30 martie 2021privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos.

 

 


DOCUMENTELE NECESARE
PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI DE CONCURS - ASISTENT MEDICAL (PL) ȘI CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar cu șină care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare (se completează în momentul depunerii dosarului);
b) copia actului de identitate și a certificatului de căsătorie/sentință de divorț (după caz) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică (copia certificatului de membru O.A.M.G.M.A.M.R. și adeverință pentru înscriere la concurs însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei sau adeverința care atesta dreptul de exercitare a profesiei de asistent medical, după caz;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) asigurare de răspundere civilă pentru malpraxis;
h) curriculum vitae.
i) adeverință din care să rezulte că persoana verificată se află sau nu în baza de date a abuzatorilor sexuali, respectiv un certificat de integrare comportamentală, emisă de Evidența Informatizată a Cazierului Judiciar, conform art.18 din Legea nr.118/2019, privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul cazierului judiciar candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării probei scrise.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:
- Publicare anunț concurs: 10.06.2022;
- Depunere dosar înscriere concurs: 10.06.2022 - 27.06.2022 (luni-joi între orele 08:00-16:00 și vineri între orele 08:00-13:30);
- Selecție dosare: 28.06.2022- 29.06.2022, ora 16:00
- Afișare rezultat selecție dosare: 30.06.2022, ora 16:00;
- Depunere contestație selecție dosare: 01.07.2022, ora 08:00-13:00;
- Soluționare contestații și afișare rezultat contestații 04.07.2022, ora 16:00;
- Proba scrisă: 05.07.2022, ora 10:00;
- Afișare rezultate proba scrisă: 06.07.2022, ora 16:00;
- Depunere contestații proba scrisă: 07.07.2022, ora 16:00;
- Soluționare contestații și afișare rezultat contestații: 08.07.2022, ora 13:30;
- Proba interviu: 11.07.2022, ora 10:00;
- Afișare rezultate proba interviu: 12.07.2022, ora 10:00;
- Depunere contestații proba interviu: 13.07.2022, ora 10:00;
- Soluționare contestații și afișare rezultat contestații: 14.07.2022, ora 10:00;
- Afișare rezultate finale: 14.07.2022, ora 16:00;
Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut fiind de 50 puncte din 100.
Prezentarea la post - în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data afisarii rezultatelor finale ale concursului.

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect