ATENEUL POPULAR “MR.GH.PASTIA” FOCSANI organizează concurs /examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1(unu) post vacant de execuţie MUNCITOR CALIFICAT I funcţie contractuală, studii medii, normă întreagă,

ATENEUL POPULAR "MR.GH.PASTIA" FOCSANI organizează concurs /examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1(unu) post vacant de execuţie MUNCITOR CALIFICAT I funcţie contractuală, studii medii, normă întreagă, la Biroul Contabilitate-Resurse umane-administrativ.
Condiţii de participare la concurs:
Condiţii generale:Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în art.3 din Anexa- Regulament-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Are capacitate deplină de exerciţiu;
e) Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice:
- studii liceale absolvite cu diplomă de Bacalaureat.
- vechime în muncă - minim 7 ani;
- cunoștințe în utilizarea și exploatarea echipamentelor și dispozitivelor din instalațiile electrice și energetice
- cunoștințe în SSM și PSI
- constituie un avantaj experiența în supravegherea și îngrijirea clădirilor de patrimoniu.
Concursul va avea loc în data de 10.11.2021, orele 10,00 - proba scrisă, şi în data de 16.11.2021 ora 10,00 - proba interviu, la sediul Ateneului Popular "Mr.Gh.Pastia" din Piaţa Unirii nr.3, Focşani.
Cererea de înscriere la concurs, acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, bibliografia, se afişează la sediul şi pe site-ul Ateneului Popular"Mr.Gh.Pastia", contact@ateneu-pastia.ro .
Dosarele de înscriere la concurs se depun online, sau la sediul instituției până la data de 3.11.2021 inclusiv, ora 16,00 pe adresa contact@ateneu-pastia.ro a Ateneului Popular "Mr.Gh.Pastia" din Piaţa Unirii nr.3, Focşani.


Relaţii suplimentare la sediul Ateneului Popular "Mr.Gh.Pastia", telefon 0237 -225584.

 

 

 

-2-
Actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere la concurs:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) actul de identitate, copie şi original;
c) copia şi originalul fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă; diploma de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, copie şi original
d) copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau, dupa caz, o adeverinţă care atestă vechimea în specialitatea studiilor;
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.Candidatul care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
g) curriculum vitae.
Bibliografia concursului pentru ocuparea postului de administrator I studii medii:
1.LEGEA nr.53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
3.Hotărârea Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, cu modificările și completările ulterioare.
4.Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
5. Normativul I7-2011 pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice-joasă tensiune și medie tensiune-aferente clădirilor, aprobat prin Ordin MDRT nr.2741/2011 Cap.VII Instalații electrice speciale - 7.10 Instalații electrice pentru sălile pentru expoziții, spectacole și standuri.
6.Legea 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecției persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
7. Legea nr.422/18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Calendar concurs/examen:
Data publicării anuntului: 19.10.2021
Data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 3.11.2021 ora 16,00
1. Selecţia dosarelor:4.11.2021
2. Afişare rezultate selecţie dosare: 5.11.2021
3. Data şi ora limită depunere contestaţie rezultate selecţie dosare: 8.11.2021, ora 16,00.
4. Afișare rezultate contestaţii selecție dosare: 9.11.2021
5. Susținere proba scrisă : 10.11.2021 ora 10,00.
6. Afișare rezultate probă scrisă: 11.11.2021
7. Data şi ora limită depunere contestaţii probă scrisă : 12.11.2021, ora 16,00
8. Afișare rezultate contestații proba scrisă :15.11.2021
9. Data de desfăşurare a interviului:16.11.2021, ora 10,00.
10. Afișare rezultate interviu: 17.11.2021.
11. Data şi ora limită depunere contestații interviu: 18.11.2021, ora 16,00;
12. Comunicare rezultate contestaţii interviu:19.11.2021.
13. Comunicare rezultate finale: 19.11.2021.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă vor fi afişate la sediul unităţii şi pe pagina webb a Ateneului Popular Focşani: www.ateneu-pastia.ro.

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect