Anunţ privind organizarea unui concurs pentru ocuparea a patru funcţii contractuale vacante de asistent medical în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Focșani

Anunţ privind organizarea unui concurs pentru ocuparea a patru funcţii contractuale vacante de asistent medical în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Focșani

Anunţ privind organizarea unui concurs pentru ocuparea a patru funcţii contractuale vacante de asistent medical în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Focșani

 

Direcţia de Asistenţă Socială Focșani organizează concurs pentru ocuparea a patru funcţii contractuale vacante de asistent medical, pe durată nedeterminată, la Compartimentul Cabinete medicale si de medicină dentară - unități de învățământ din care: - 1 post de asistent medical la cabinetul școlar stomatologic și 3 posturi de asistent medical la cabinetele școlare medicină generală.
Condiţii de participare la concurs:
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, aprobat prin HG nr. 286 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare:
Condiţii specifice:
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
- vechime în specialitatea studiilor - 6 luni;
- certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.
- adeverință de participare la concurs;
Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Focșani.
Desfăşurarea concursului:
- 19.06.2019, ora 10,00 - proba scrisă;
- data şi ora interviului 25.06.2019, ora 10,00.
Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la Direcţia de Asistentă Socială Focşani / Compartimentul resurse umane pană în data de 05.06.2019, ora 15,30.
Relaţii suplimentare la Direcţia de Asistență Socială Focşani / Compartimentul resurse umane, telefon 0337.101055 - persoana de contact Munteanu Maricela inspector superior.
BIBLIOGRAFIE
      Pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării a patru posturi vacante de asistent medical, studii postliceale, din cadrul Compartimentului Cabinete Medicale şi de Medicină Dentară - unităţi de învăţământ.

1. Borundel C., Manual de Medicină Internă pentru Cadre Medii, Editura Bic All, Bucureşti, 2000;
2. Moyes Carol, Tehnica îngrijirii bolnavului, Editura Medicală, Bucureşti, 2006;
3. Morariu Letiţia şi colaboratorii, Bazele teoretice şi practice ale îngrijirii omului sănătos şi bolnav, Editura Universul, Bucureşti, 2000;
4. Nicolae Gh., Timofte M., Gherghina V., Iordache L. Ghid de nursing, OAMMR, 2006;
5. Bocarnea C., Boli infecţioase şi epiderniologie, Editura Info-Team, Bucureşti, 1999;
6. Daschievici S., Mihăilescu M., Chirurgie, Editura Medicală, Bucureşti, 2002;
7. Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali, Editura Viaţa Medicală Românească, Bucureşti, 1995;
8. Lucreţia Titircă, Ghid de Nursing, Editura Viaţa Medicală Romînească, Bucureşti, 1998;
9. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1226/03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
10. OUG nr.144/2008 - privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical;
12. Legea Nr. 123 din 27 mai 2008, pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar;
13. Ordin nr.1563 din 12 septembrie 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentatiei sănătoase pentru copii si adolescenti.
14. Ordinul Nr. 653 din 25 septembrie 2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Ordinul Nr. 1002/5057din 14 august 2015 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii,tineretului si sportului si al ministrului sanatatii nr. 5298/1668 /2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu modificările şi completările ulterioare;
16. Ordinul Nr. 1955 din 18 octombrie 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

DOCUMENTELE NECESARE
PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI DE CONCURS ȘI CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul cazierului judiciar candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării probei scrise.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Concursul se va desfășura după următorul calendar:
- Publicare anunț concurs: 23.05.2019;
- Depunere dosar concurs: 23.05.2019 - 05.06.2019, ora 15,30;
- Selecție dosare: 06.06.2019 - 07.06.2019, ora 15,30;
- Afișare rezultat selecție dosare: 10.06.2019, ora 15,30;
- Depunere contestație selecție dosare: 11.06.2019, ora 15,30;
- Soluționare contestații și afișare rezultat contestații: 12.06.2019, ora 15,30;
- Proba scrisă: 19.06.2019, ora 10,00;
- Afișare rezultate proba scrisă: 20.06.2019, ora 15,30;
- Depunere contestații proba scrisă: 21.06.2019, ora 13,00;
- Soluționare contestații și afișare rezultat contestații: 24.06.2019, ora 15,30;
- Proba interviu: 25.06.2019, ora 10,00;
- Afișare rezultate proba interviu: 26.06.2019, ora 15,30;
- Depunere contestații proba interviu: 27.06.2019, ora 15,30;
- Soluționare contestații și afișare rezultat contestații: 28.06.2019, ora 13,00;
- Afișare rezultate finale: 28.06.2019, ora 13,00;
Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut fiind de 50 puncte din 100.

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect