Anunţ privind organizarea de concurs/examen în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante în cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Anunţ privind organizarea de concurs/examen în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante în cadrul Primăriei Municipiului Focşani

ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de:

- inspector clasa I gradul profesional asistent la Compartiment administraţie publică - Serviciul administraţie publică locală, agricultură din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să indeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
- cunostinte de operare pe calculator, nivel mediu.

Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Focşani în data de 12 februarie 2018, ora 09:00 proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației- nivel mediu, proba scrisă în data de 13 februarie 2018, ora 10.00, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului și procedura privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare în domeniu tehnologiei informației- nivel mediu, se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www. focsani.info.
Dosarele de înscriere la concurs /examen se depun la sediul Primăriei Municipiului Focşani, Bld. Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis, Compartiment resurse umane, organizare, camera 103, et. 1, în termen de maximum 20 zile (11.01.2018-30.01.2018) de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a.
Relaţii suplimentare la Compartiment resurse umane, organizare - telefon 0237/213416, email: iordachescu@focsani.info, secretar concurs doamna Iordăchescu Alina Cristina, inspector.
Actele solicitate candidaților pentru dosarele de înscriere la concursul/examenul de ocupare a funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent la Compartiment administraţie publică - Serviciul administraţie publică locală, agricultură din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, din data de 13 februarie 2018:

- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- curriculum vitae, modelul comun European;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
- copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
- copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului;
- cazierul judiciar(acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

ATRIBUȚIILE POSTULUI de inspector clasa I gradul profesional asistent la Compartiment administraţie publică - Serviciul administraţie publică locală, agricultură din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:

- întocmeste și comunică, la termenul solicitat, informațiile solicitate de alte departamente din cadrul Primăriei municipiului Focșani;
- se ocupă de activitățile ce privesc organizarea si pregătirea alegerilor locale, parlamentare, prezidențiale, europarlamentare și referendumului;
- asigură asistență de specialitate personalului din cadrul Primăriei municipiului Focșani în ceea ce privește emiterea de dispoziții ale Primarului;
- asigură înregistrarea în Circuitul documentelor a dispozițiilor emise de primarul municipiului Focșani şi a modificărilor aduse acestora;
- comunică direcțiilor, serviciilor, compartimentelor interesate dispozițiile primarului municipiului Focșani, pentru aducerea la îndeplinire;
- ajută la pregătirea documentațiilor pentru ședințele Consiliului local;
- îndosariază, numerotează și predă la arhiva anual documentele serviciului conform prevederilor legale;
- atribuţii pe linia administrării creanţelor fiscale: ajută la identificarea modificărilor aduse în registrul agricol ce conduc la stabilirea de impozite şi taxe locale suplimentare faţă de cele declarate de contribuabil la Serviciul de impozite şi taxe locale (ajută la actualizarea datelor din registrul agricol cu cele din evidenţele fiscale);
- întocmeste și comunică, în termenul legal răspunsurile solicitărilor cetăţenilor;
- răspunde, conform legii de bunurile date în folosință;
- îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere și participă la toate activitățile organizate în cadrul primăriei ori de câte ori este nevoie;

BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent la Compartiment administraţie publică - Serviciul administraţie publică locală, agricultură din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:
1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată în 2007;
3. Constituția României;
4. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordonanța nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
11. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
12. Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
13. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

 

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar