ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE DE INSPECTOR CLASA I GRADUL PROFESIONAL DEBUTANT LA SERVICIUL ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI – DIRECȚIA DE URBANISM ȘI AUTORIZĂRI DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FOCŞANI

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI  PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE DE INSPECTOR CLASA I GRADUL PROFESIONAL DEBUTANT LA SERVICIUL ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI – DIRECȚIA DE URBANISM ȘI AUTORIZĂRI DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FOCŞANI

ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacante de:

- inspector clasa I gradul profesional debutant la Serviciul administrarea patrimoniului - Direcția de urbanism și autorizări din cadrul Primăriei Municipiului Focşani.
  Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental - Științe inginerești.
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:-
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Focşani.
Data organizării concursului/examenului este de 24 octombrie 2017, ora 10.00 - proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
În cadrul concursului/examenului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC - nivel mediu în data de 24 octombrie 2017, ora 9.00.
Bibliografia şi programa analitică pentru proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www. focsani.info.
Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la Compartimentul resurse umane, organizare, camera 103, et. 1, în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a. Relaţii suplimentare la Compartimentul resurse umane organizare - telefon 0237/213416.

Actele solicitate candidaţilor pentru dosarele de înscriere la concursurile din data de 24 octombrie 2017

- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitate;
- cazierul judiciar(acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector clasa I gradul profesional debutant la Serviciul administrarea patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Hotararea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificarile ulterioare.
4. Hotararea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificarile ulterioare.
5. Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată în anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată.

Programa analitică proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu.

 

 

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar