Anunţ privind concursul pentru ocuparea unui post de infirmier în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Focşani

 


Direcţia de Asistenţă Socială Focşani cu sediul în Focşani str. Cuza Vodă nr. 43, în conformitate cu alineatul (4) al articolului unic din OUG nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, cu completările ulterioare, aprobată cu completări prin Legea nr. 287/2022, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție de infirmier cu normă întreagă (12/24 inegal) pe durată nedeterminată, la Serviciul Social "Cămin Persoane Vârstnice" din cadrul Centrul Social Multifuncțional "Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice" al Direcţiei de Asistenţă Socială Focşani.


A) Condiţii de participare la concurs:
1) Condiţii generale pentru ocuparea a postului:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în HOTĂRÂREA Nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

2) Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de infirmier:
- studii medii sau generale;
- vechime în muncă - minim șase luni;
- curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii; vechime minim șase luni în activitatea de infirmier.

B) Dosarul de concurs, care se va depune in perioada 21.11.2022 -06.12.2022 la sediul Direcției de Asistență Socială Focșani din strada Cuza-Vodă nr. 43, Focșani, va conţine următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (formular conform anexa 3 din HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice);
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar (documentul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii);
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii);
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane (Ddocumentul poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii);
i) curriculum vitae, model comun european.
Actele prevăzute la lit. b) - e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap în cazul adeverinței medicale pentru candidații cu dizabilități, se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.

C) BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

1. ORDIN nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale, Modulul III, Standard 2;
3. Ordinul 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;
4. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale;
5. Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
6. Proceduri de nursing, autor Ecaterina Gulie - Cap II - Igiena si confortul pacientului;
7. O. G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale;
8. Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare;
9. Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Focșani, Vrancea;
10. Codul etic al personalului din cadrul Direcției de Asistență Socială Focșani, Vrancea;
11. Constituția României;
12. Legea nr. 53/2003 Republicată, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare - Capitolul II - Executarea contractului individual de muncă;
13. Legea nr. 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare:
a) Cap. III - Sectiunea I - obligatii generale ale angajatilor ; Sectiunea II- servicii de prevenire si protectie ; Sectiunea III- prim ajutor , stingerea incediilor , evacuarea lucratorilor , pericol grav si iminent ; Sectiunea IV- alte obligatii ale angajatilor ;
b) Cap. IV - Obligatiile Lucratorilor .

D) Calendarul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de infirmier.
- perioadă depunere dosare înscriere concurs: 21.11.2022 - 06.12.2022, ora 16:00;
- selecţie dosare: 07.12.2022 - 08.12.2022;
- afişare rezultat selecţie dosare la sediul instituției din strada Cuza-Vodă nr. 43, Focșani și pe site-ul https://dasmsfocsani.wordpress.com/: 08.12.2022 ora 15:00;
- dată limită depunere contestaţie rezultat selecţie dosare: 09.12.2022, ora 13:30;
- afişare rezultate contestaţii selecţie dosare: 12.12.2022, ora 15:00;
- data și locul desfăşurării probei scrise pentru postul de infirmier: 15.12.2022, ora 09:00, la sediul Serviciului Social "Cămin Persoane Vârstnice" din strada Fraternității nr. 11, Focșani;
- afişare rezultate proba scrisă: 16.12.2022, ora 13:00 la sediul instituției din strada Cuza-Vodă nr. 43, Focșani și pe site-ul https://dasmsfocsani.wordpress.com/
- dată şi oră limită depunere contestaţii probă scrisă la sediul instituției din strada Cuza-Vodă nr. 43, Focșani: 19.12.2022, ora 15:00;
- afişare rezultate contestaţii proba scrisă la sediul instituției din strada Cuza-Vodă nr. 43, Focșani și pe site-ul https://dasmsfocsani.wordpress.com/: 20.12.2022, ora 15:00;
- proba interviu va avea loc la sediul Serviciului Social "Cămin Persoane Vârstnice" din strada Fraternității nr. 11, Focșani: 21.12.2022, ora 09:00;
- afișare rezultat probă interviu: 22.12.2022, ora 15:00 la sediul instituției din strada Cuza-Vodă nr. 43, Focșani și pe site-ul https://dasmsfocsani.wordpress.com/;
- depunere contestații probă interviu la sediul instituției din strada Cuza-Vodă nr. 43, Focșani: 23.12.2022, ora 13:00;
- afișare rezultate contestații probă interviu la sediul instituției din strada Cuza-Vodă nr. 43, Focșani și pe site-ul https://dasmsfocsani.wordpress.com/: 27.12.2022, ora 15:00;
- comunicare rezultate finale la sediul instituției din strada Cuza-Vodă nr. 43, Focșani și pe site-ul https://dasmsfocsani.wordpress.com/: 28.12.2022, ora 15:00.

Relaţii suplimentare: la sediul instituţiei, Serviciul economic, resurse umane, administrativ / Compartiment resurse umane - secretarul comisiei de concurs, inspector superior Bratu Laura Mihaela, pe site-ul instituţiei sau la telefon 0337.101.055.

E) ATRIBUŢIILE POSTULUI:
1. Oferă asistaţilor ajutor şi îngrijire adecvată în a-şi continua viaţa în demnitate şi respect conform prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului de ordine interioară şi a altor prevederi legale în vigoare;
2. Înlocuieşte, în limita competenţei asistenta/asistentul medical, preluând sarcinile acesteia/acestuia atunci când aceasta/acesta lipseşte sau în caz de necesitate;
3. Asigură alături de asistenta/asistentul medical (după caz), îngrijirea bolnavilor (hrană, igienă);
4. Ajută beneficiarii să îşi menţină starea de igienă (baie, tăiat unghii, bărbierit, spălat pe păr și tuns) la indicaţia medicului sau în cazurile în care constată că asistaţii necesită ajutor:
- îngrijirile corporale sunt efectuate cu îndemânare conform tehnicilor specifice;
- baia totală/parţială este efectuată periodic sau ori de câte ori este necesar prin utilizarea produselor cosmetice adecvate. Beneficiarii care nu se pot îngriji singuri (spălat parţial sau total, bărbierit etc.) primesc ajutor zilnic acordat de infirmier;
- îngrijirile corporale sunt acordate cu conştiinciozitate, pentru prevenirea infecţiilor şi a escarelor. Pentru beneficiarii imobilizaţi la pat se efectuează zilnic manevrele de prevenire a ulcerului de decubit (escarelor). Beneficiarii cu incontinenţă (urinară, de fecale, mixtă) sunt toaletaţi local zilnic, odată cu schimbarea pamperşilor (minim de trei ori pe zi);
- îmbrăcarea/dezbrăcarea persoanei îngrijite este efectuată cu operativitate conform tehnicilor specifice;
5. Asigură şi verifică curăţenia la compartimentul medical. Răspunde de curăţenia şi dezinfecţia sectorului repartizat respectând Ordinul nr. 1762/2021;
6. Acordă servicii specifice fără a le condiţiona de oferirea de favoruri sau atenţii din partea asistaţiilor;
7. Prestează servicii sociale fără a face discriminare între asistaţi pe motive de provenienţă socială, rasă, etnie, religie, sex, vârstă, orientare sexuală faţă de asistaţi;
8. Efectuează igienizarea spaţiilor in care se află persoana ingrijită (cameră, bucatarie, debara, mobilierul aferent), exceptand baia, pavimentele, tamplaria si balconul;
- camera persoanei îngrijite şi dependinţele sunt igienizate permanent pentru încadrarea în parametrii ecologici prevăzuţi de normele igienico-sanitare specifice;
- activitatea de igienizare şi curăţenie este efectuată conform normelor igienico-sanitare;
- igienizarea camerei este efectuată periodic prin utilizarea materialelor de igienizare specifice;
- igienizarea circuitelor funcţionale este respectată cu stricteţe pentru prevenirea transmiterii infecţiilor;
- îndepărtarea reziduurilor menajere (pampers, resturi alimentare) este efectuată cu conştiinciozitate ori de câte ori este necesar;
- reziduurile şi resturile menajere sunt depozitate în locurile special amenajate;
9. Serveşte masa la cameră asistaţilor care au indicaţie de la medic şi ajută la masă pe cei care au nevoie de ajutor. Transportă alimentele de la blocul alimentar la masă/ patul persoanei îngrijite pentru cei imobilizaţi:
- alimentele sunt transportate respectând cu rigurozitate regulile de igienă; distribuirea alimentelor la patul bolnavului se face respectând dieta indicată;
- transportarea şi manipularea alimentelor se face folosind echipamentul pentru servirea mesei, special destinat acestui scop (halat, mănuşi de bumbac sau de unică folosință) cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare;
- înlătură resturile alimentare pe circuitul stabilit;
10. Pregăteşte persoana îngrijită dependentă pentru alimentare şi hidratare:
- aşezarea persoanei îngrijite se face într-o poziţie confortabilă pentru a putea fi hrănit şi hidratat corespunzător recomandărilor şi indicaţiilor specialiştilor;
- masa este aranjată ţinând cont de criteriile estetice şi de particularităţile persoanei îngrijite;
11. Ajută persoana îngrijită la activitatea de hrănire şi hidratare:
- sprijinul necesar hrănirii persoanei îngrijite se acordă pe baza evaluării autonomiei pesonale în hrănire şi a stării de sănătate a acesteia;
- sprijinirea persoanei îngrijite pentru hidratare este realizată cu grijă, prin administrarea cu consecvenţă a lichidelor;
- sprijinirea persoanei îngrijite pentru alimentare se face cu operativitate şi îndemânare pe tot parcursul hrănirii;
- la acordarea de ajutor pentru alimentarea şi hidratarea persoanelor îngrijite se ţine seama atât de indicaţiile medicului şi de starea pacientului cât şi de preferinţele, obiceiurile, tradiţiile alimentare ale acestora;
12. Igienizează vesela persoanei îngrijite :
- vesela persoanei îngrijite este curăţată şi dezinfectată conform normelor specifice, ori de câte ori este necesar pentru întreruperea lanţului epidemiologic;
- vesela persoanei îngrijite este igienizată după fiecare întrebuinţare, prin utilizarea materialelor de igienizare specifice;
13. Verifică şi ia măsuri ca în camerele beneficiarilor să nu existe resturi alimentare, gunoi depozitat, medicamente care pot să pună în pericol viaţa asistaţilor, ori alte substanţe periculoase.
14. Asigură colectarea rufelor şi a lenjeriei de pat murdare şi împărţirea celor curate, după programul stabilit de conducerea centrului sau ori de câte ori este nevoie:
- lenjeria bolnavului este schimbată cel puţin o dată pe săptămână sau ori de câte ori este necesar prin aplicarea tehnicilor specifice;
- efectuează schimbarea lenjeriei patului ocupat/neocupat ori de câte ori este nevoie;
- schimbarea lenjeriei se face cu îndemânare pentru asigurarea confortului persoanei asistate;
- accesoriile patului (măsuţe de servit la pat, somiere etc.) sunt adaptate cu operativitate la necesităţile imediate ale persoanei îngrijite;
- respectă modul de colectare şi ambalare a lenjeriei murdare în funcţie de gradul de risc conform codului de procedură:
- ambalaj dublu pentru lenjeria contaminată (sac galben-portocaliu);
- ambalaj simplu pentru lenjeria necontaminată (sac alb);
- lenjeria murdară se colectează şi se ambalează la locul de producere, în aşa fel încât să fie cât mai puţin manipulată şi scuturată, în scopul prevenirii contaminării aerului, a personalului şi a pacienţilor;
- controlează ca lenjeria pe care o colectează să nu conţină obiecte înţepătoare - tăietoare şi deşeuri de acest tip;
- se interzice sortarea la locul de producere a lenjeriei pe tipuri de articole;
- respectă codurile de culori privind ambalarea lenjeriei murdare;
- depozitarea lenjeriei murdare ambalate se face într-un spaţiu special (amenajat la spălătorie), în care pacienţii şi vizitatorii nu au acces;
- nu se permite scoaterea lenjeriei din ambalajul de transport până la momentul predării la spălătorie;
15. Preia rufele curate de la spălătorie:
- lenjeria curată este transportată de la spălătorie la camera infirmier (de lenjerii curate) în saci noi;
- depozitarea lenjeriei curate pe etaj se face în rafturi special destinate si amenajate, ferite de parfum, umezeală şi vectori;
- depozitează şi manipulează corect pe nivele (etaje), lenjeria curată, respectând codurile de procedură privind igiena personală şi va purta echipamentul de protecţie adecvat.
16. La internarea noilor asistaţi ia măsuri de igienizare a acestora, verificarea bagajelor şi a lucrurilor personale;
17. Participă la acordarea îngrijirilor paleative;
18. La dispoziţia şefilor ierarhici face vizite asitaţilor internaţi în spital;
19. După decesul unui asistat, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul şi ajută la transportul acestuia la locul stabilit de către conducerea căminului;
20. Ajută asistaţii să-şi efectueze nevoile fiziologice;
21. Transportă ploştile şi recipientele folosite de asistaţi, asigură curăţenia, dezinfecţia si păstrarea lor în locurile şi în condiţiile stabilite de instituţie;
22. Asigură la indicaţia şefilor ierarhici mutări ale asistaţilor în alte camere;
23. La indicația șefilor ierarhici însoțește asistații căminului la investigații, consultații specializate, internări sau externări;
24. Infirmierul are obligatia sa anunte asistentul medical, cu 5 zile inainte ca beneficiarul sa ramana fara materiale sanitare: pampers, manusi de unica folosinta, saci de gunoi menajer si aleze acolo unde este cazul;
25. Alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

F) RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI (INCLUSIV RESPONSABILITĂŢI S.S.M. ŞI S.U.):
1. Să îşi exercite profesia de infirmier în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale, sub îndrumarea asistentului medical;
2. Să răspundă de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului precum şi a regulamentelor şi legislaţiei în vigoare;
3. Să asigure păstrarea şi buna folosire a inventarului din dotare;
5. Să nu dea relaţii despre starea sănătăţii asistaţilor (nu este abilitat);
6. Să execute orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical, a medicului sau a conducerii instituţiei;
7. Să răspundă de păstrarea şi predarea materialelor folosite, cum ar fi lenjeria de pat, perne, pături etc.
8. Să asigure confidenţialitatea informaţiilor despre care ia cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
9. Să anunţe medicul când observă apariţia de complicaţii sau agravarea bolilor existente, apariţia de boli acute etc.;
10. Să răspundă, conform legii, pentru bunurile aflate în folosinţă; să răspundă de aparatura medicală;
11. Să raporteze ierarhic orice abatere de la starea de igienă;
12. În caz de deces al asistaţilor, să anunţe ierarhic decesul;
13. Să respecte graficul de lucru întocmit şi să semneze condica de prezenţă la venire şi plecare;
14. Să ia măsuri preventive contra epidemiilor;
15. Să cunoască şi să respecte legislaţia muncii privind securitatea şi sănătatea în muncă şi de apărare împotriva incendiilor şi să nu primejduiască prin deciziile şi prin faptele sale viaţa sau bunurile celor din apropiere;
16. Să informeze ierarhic conducerea şi responsabilul cu protecţia muncii despre orice accident de muncă care are loc în timpul procesului de muncă în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;
17. Să respecte confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă;
18. Să participe periodic sau ori de câte ori este nevoie la instructajul privind securitatea şi sănătatea în muncă şi PSI;
19. Să se preocupe permanent de perfecţionarea pregǎtirii profesionale şi să studieze legislaţia în domeniu. Să participe la formele de perfecţionare profesională continuă pentru a-şi îmbunătăţi permanent modul de lucru(in limita bugetului aprobat);
20. Să îndeplinescă orice alte sarcini de serviciu prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, la solicitarea conducerii Direcţiei de Asistenţă Socială Focșani şi să participe la toate activităţile organizate ĩn cadrul instituţiei ori de câte ori este nevoie;
21. Sǎ acţioneze în toate ocaziile cu competenţă, simţ de rǎspundere şi disciplină, dând dovadǎ de o comportare demnǎ în relaţiile personale şi de serviciu; sǎ nu denigreze, calomnieze sau sǎ facǎ aprecieri de natura a prejudicia instituţia;
22. Sǎ aibǎ o ţinutǎ şi o comportare corespunzǎtoare, sǎ dea dovada de solicitudine şi principialitate;
23. Să cunoască şi să respecte prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Regulamentului de Ordine Interioară şi ale Codului de conduită etică şi profesională emise la nivelul instituţiei. Să respecte normele de etică şi deontologie profesională în relaţiile cu beneficiarii, cu aparţinătorii şi colegii de muncă.
24. Asigură confidenţialitatea datelor precum şi aplicarea prevederilor Legii 190/18.07.2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE 2016/679 și a prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
25. Să răspundă material, disciplinar sau penal, după caz, pentru nerespectarea atribuţiilor şi obligaţiilor prevăzute de prezenta fişă a postului;
26. Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de șeful Centrului Social Multifuncțional "Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice", în limita competenței funcției deținute.
27. Să respecte și să ducă la îndeplinire prevederile legale aplicabile în domeniul de activitate al Centrului Social Multifuncțional "Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice".


LIMITE DE COMPETENŢĂ: efectuează următoarele tehnici: intervenţii pentru mobilizarea secreţiilor (hidratare, drenaj postural, umidificare, tapotări, frecţii etc.), mobilizarea asistaţilor, îngrijirea ochilor, mucoasei nazale, mucoasei bucale, dotarea patului beneficiarului cu saltea antiescare, acolo unde este cazul - toate acestea la indicaţiile medicului sau ale asistentului medical.

DELEGAREA DE ATRIBUŢII: în cazul lipsei temporare din instituţie (concediu odihnă, recuperare, concediu incapacitate temporară în muncă) serviciul medical se va desfasura conform unei planificari revizuite.
SFERA RELAŢIONALĂ:
1. internă:
• relaţii ierarhice: - subordonat faţă de: asistentul medical, asistentul medical principal, medic, coordonator personal de specialitate, şeful de centru, directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Focșani;
- superior pentru: nu este cazul;
• relaţii funcţionale: - de colaborare în cadrul centrului şi cu celelalte comparti-
mente din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Focșani;
• relaţii de control: - nu este cazul;
• relaţii de reprezentare: - nu este cazul.
2. externă :
• cu autorităţi şi instituţii publice: - nu deţine relaţii;
• cu organizaţii internaţionale: - nu deţine relaţii;
• cu persoane juridice private: - deţine relaţii;
• cu persoane fizice: - deţine relaţii;

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect