Anunț privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007

 


Având în vedere prevederile O.U.G. nr.80/2022, alin. (4) și a Hotărârii Guvernului României nr.1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007 organizează concursuri/examene la sediul instituției din Focșani, str.Bld.Unirii, nr.3A, jud.Vrancea în vederea ocupării posturilor contractuale vacante unice de execuție, pe durata nedeterminată, după cum urmează:
1. Casier -Compartiment contabilitate, financiar 1 ( un) post ;
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de execuție de casier sunt:
- studii medii sau generale;
- 1 an vechime în muncă;
- cunostințe de operare/programare pe calculator, nivel mediu;
2. Expert 1A- Compartiment Achiziții - 1 ( un) post;
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de execuție de Expert 1A sunt:
- studii superioare universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de Știință - Științe economice;
- 7 ani vechime în muncă;
- cunostințe de operare/programare pe calculator;
3. Sef birou contabilitate, financiar,administrativ, registratură - Gradul II - 1 ( un) post ;
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de execuție Șef birou - Gradul II sunt:
- studii superioare universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de Știință - Științe economice;
- 7 ani vechime în muncă;
- cunostințe de operare/programare pe calculator;
4. Inspector de specialitate I -Compartiment marketing și comunicare- 1 ( un) post ;
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de execuție de Inspector de specialitate I sunt:
- studii superioare universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de Știință - Științe economice;
- 4 ani vechime în muncă;
- Limba engleză avansat - Atestat de competențe lingvistice;
- cunostințe de operare/programare pe calculator;

I. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplineasca următoarele condiții generale :
a) Condiții generale de ocupare a posturilor :
- să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și să aibă domiciliul în România ;
- să aibă cunoștințe de limba română, scris și vorbit;
- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exercițiu;
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- să îndeplinească condițiile de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
II. Componența dosarului de concurs:
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului autorității sau instituției publice organizatorice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă indeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului ;
f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae ( model europass)

Nota: Vă rugăm să aranjati documentele în dosar conform ordinii menționate mai sus
Actele prevăzute la alin 1 lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Date de contact
Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul C.S.M.Focșani 2007 până pe data de 05.12.2022 ora 16:30
Persoana de contact: Rădulescu Anca-Diana - secretar concurs, telefon:0237231483/ 0762447475.

III. Concursul pentru posturile enumerate se va desfășura după următorul calendar:
- Anunț concurs : 17.11.2022
- Depunere dosare concurs: 18.11.2022 - 05.12.2022- ora 16,30
- Selecție dosare și afișare rezultate : 06.12.2022 - ora 16,30
-Depunere contestații dosare concurs: 07.12.2022 - ora 16,30
- Soluționare contestații și afișare rezultate contestații : 08.12.2022
- Susținere proba scrisă: 14.12.2022- ora 10,00 la sediul clubului
- Afișare rezultate proba scrisă : 15.12.2022 - ora 16,30
- Depunere contestații proba scrisă: 16.12.2022 - ora 14,00
- Soluționare contestații și afișare rezultate contestații :19.12.2022 - ora 16,30
- Proba interviu: 20.12.2022 - ora 10,00 la sediul clubului
- Afișare rezultate probă interviu: 21.12.2022 - ora 16,30
- Afișare rezultate finale: 22.12.2022- ora 16,30
Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare proba fiind de 50 puncte din 100.

IV. Bibliografie și tematică pentru postul de Casier -Compartiment contabilitate, financiar :
- Decretul nr. 209 /1976 privind aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă ale unităților socialiste;
- O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile ;
-Legea 53/2003-Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare ;
- Efectuarea încasărilor și plăților în numerar;
-Mijloace bănești și decontări;
-Evidența și păstrarea numerarului.
-Executarea contractului individual de muncă;

V. Bibliografie și tematică pentru postul de Expert 1A- Compartiment Achiziții;
- Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice ;
-Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
- Hotararea Guvernului nr. 395 / 2016 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice ;
- O.U.G. nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare
- Scopul si principiile Legii 98 / 2016 privind achizitiile publice
- Semnificatiile termenilor si expresiilor utilizate in cadrul Legii 98 / 2016 privind achizitiile publice;
-Veniturile și cheltuielile bugetare;
- Autorități contractante;
- Atribuirea contractelor de achiziţie publică şi încheierea acordurilor-cadru;
- Finalizarea procedurii de atribuire;

VI. Bibliografie și tematică pentru postul de Sef birou contabilitate, financiar,administrativ, registratură;
-Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
- O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- Legea 82/1991 a contabilității, cu modificările si completările ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile ;
-Dispoziţii generale privind finanţele publice, principii, reguli şi responsabilităţi în procesul bugetar, finanţele instituţiilor publice ;
- Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu ;
- Salarizarea -sistemul de stabilire a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare și indemnizațiilor lunare în sectorul bugetar ;
-Organizarea și conducerea contabilității,
- Formele de înregistrare în contabilitate.

VII. Bibliografie și tematică pentru postul de Inspector de specialitate I -Compartiment marketing și comunicare :
-Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 - privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date
-Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public ;
- Sancțiuni ;
-Datele cu caracter personal (art.5) și actele normative (art.6) din cadrul Legii nr.363/2018.
Date de contact
Dosare de concurs se vor depune la secretariatul C.S.M Focșani 2007 până pe data de 05.12.2022 ora 16:30.
Persoana de contact: Rădulescu Anca-Diana - secretar concurs, telefon:0237231483/ 0762447475.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect