Anunț privind organizarea de concursuri pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Focşani

Anunț privind organizarea de concursuri pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Focşani

ANUNŢ

 

Poliţia Locală a Municipiului Focşani cu sediul în Focşani, strada Cuza Vodă, nr. 43 organizează concursuri pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:
- poliţist local, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul disciplina în construcţii şi afişajul stradal - 1 post
Condiţii generale:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă arhitectură sau urbanism sau în domeniul de licenţă inginerie civilă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
- cunoştinţe de operare pe calculator, nivel mediu.

- poliţist local, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul evidența persoanelor - 1 post
Condiţii generale:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice sau administrative;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
- cunoştinţe de operare pe calculator, nivel mediu.
Concursurile pentru toate posturile vor avea loc în data de 27 noiembrie 2017, ora 10.00 - proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior la sediul Poliţiei Locale a municipiului Focşani din Focşani, strada Cuza Vodă, nr. 43.
În cadrul concursurilor se vor desfăşura probele suplimentare de testare a cunoştinţelor PC, nivel mediu, în data de 27 noiembrie 2017, ora 09.00 la sediul instituţiei.
Dosarele de înscriere la concursuri se depun la sediul Poliţiei Locale a municipiului Focşani - Compartiment resurse umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, respectiv de la data de 25.10.2017 până la data de 13.11.2017(inclusiv) şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel puțin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și caliatatea acestuia, în formatul standart stabilit de Ministerul Sănătății Publice);
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Bibliografiile, tematicile şi programa analitică pentru probele suplimentare de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT- nivel mediu se afişează la sediul instituţiei.

Relaţii suplimentare la Compartimentul resurse umane - telefon 0237/215005 interior 17- persoană contact ec. Lupu Daniela.

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul disciplină în construcţii şi afişaj stradal din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Focşani

 

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Legea nr. 155 /2010, Legea poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
7. Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările şi completările ulterioare.
8. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările şi completările ulterioare.
10. Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.


BIBLIOGRAFIE
pentru concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul evidența persoanelor
din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Focşani

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Legea nr. 155 /2010, Legea poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
7. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.
8. Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect