Anunț pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă, a unui post contractual de conducere vacant de coordonator personal de specialitate gradul II la serviciul social Cămin Persoane Vârstnice.

Direcţia de Asistenţă Socială Focşani cu sediul în Focşani str. Cuza Vodă nr. 43 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă, a unui post contractual de conducere vacant de coordonator personal de specialitate gradul II la serviciul social Cămin Persoane Vârstnice.


A) Condiţii de participare la concurs:


Condiţii generale pentru ocuparea celor două posturi:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în art. 3 din Anexa - Regulamentul - Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuală de conducere vacantă:
- absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie, cu o vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale
sau
- absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.


B) Dosarul de concurs, care se va depune in perioada 22.11.2021 -07.12.2021, va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pană la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
C) Calendarul de desfăşurare a concursului.
- perioadă depunere dosare înscriere la concurs: 22.11.2021 - 07.12.2021, ora 16:00;
- selecţie dosare: 08.12.2021 - 09.12.2021;
- afişare rezultat selecţie dosare: 09.12.2021;
- dată limită depunere contestaţie rezultat selecţie dosare: 10.12.2021 ora 13:30;
- afişare rezultate contestaţii selecţie dosare: 13.12.2021, ora 16:00;
- data desfăşurării probei scrise: 16.12.2021, ora 10:00;
- afişare rezultate proba scrisă: 17.12.2021;
- dată şi oră limită depunere contestaţii probă scrisă: 20.12.2021, ora 16:00;
- afişare rezultate contestaţii proba scrisă: 21.12.2021, ora 16:00;
- data desfășurării probei interviu: 22.12.2021, ora 10:00;
- afișare rezultat proba interviu: 23.12.2021;
- dată limită depunere contestaţie rezultat proba interviu: 24.12.2021 ora 13:30;
- afişare rezultate contestaţii proba interviu și rezultate finale: 27.12.2021, ora 16:00;

Relaţii suplimentare: la sediul instituţiei, Serviciul economic, resurse umane, administrativ / Compartiment resurse umane - secretarul comisiei de concurs, referent Croitoru Paula, pe site-ul instituţiei sau la telefon 0337.101.055.


BIBLIOGRAFIA și TEMATICA
pentru postul de coordonator personal de specialitate gradul II
la serviciul social Cămin Persoane Vârstnice

1. Constituția României, republicată:
Tematică: Titlul II (Capitolul I, II), Titlul III - Capitolul 5 - Secțiunea a 2-a.
2. OUG nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
Tematică: Titlul III (Capitolele I, III, IV, V) a Părții a VI-a.
3. ORDINUL nr. 29/2019 (MMJS) pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale:
Tematică: ANEXA 1 - Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, aplicabile următoarelor categorii de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare: - cămine pentru persoane vârstnice, cod 8730 CR-V-I.
4. HG nr. 867/2015 - pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare:
Tematica: ANEXA 1 la nomenclator - REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare.
5. Legea nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare.
6. HG nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice.
7. Legea nr. 17/2000, Republicată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect