ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA DE CONCURS/EXAMEN ÎN CADRUL CREȘEI NR. 7 FOCȘANI
2023-03-28 15:05Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare
Creșa Focșani scoate la concurs pe data de 24.04.2023, un post de execuție de muncitor calificat I (bucătar) pe perioadă nedeterminată, la Creșa nr.7 Focșani.

1. Componența dosarului de concurs:
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pană la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la alin 1 lit. b) -d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Notă: Vă rugăm să aranjați documentele în dosar conform ordinii menționate mai sus.

Date de contact
Dosarele de concurs se vor depune la sediul Creșei Focșani, situat în Focșani, str Alecu Sihleanu, nr 6, etj II, până pe data de 18.04.2023 ora 14.00.
Informații suplimentare la sediul Creșei Focșani, telefon 0337/401635.

2. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice :

a) Condiții generale de ocupare a postului:
- are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
- cunoaște limba română, scris și vorbit;
- are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
- nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
- nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

b) Condiții specifice pentru postul de muncitor calificat I (bucătar):
- studii medii sau generale;
- atestat profesional de bucătar;
- 9 ani vechime în profesia de bucătar.

3. Concursul va consta în :

Probe de concurs:
a) selecție dosare, pe data de 19.04.2023
b) proba scrisă, la sediul instituției, pe data de 24.04.2023 ora 10.00
c) interviul, la sediul instituției, pe data de 27.04.2023, ora 10.00.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare probă fiind de 50 puncte din 100.
4. Bibliografia pentru postul de muncitor calificat I (bucătar):

1. Hotărârea de Guvern nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie;
2. Legea 477/2004 - Codul de conduită al personalului contractual din cadrul autorităților și instituțiilor publice;
3. Ordinul nr. 976/1998 (MSP) pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor, cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordinul 1456/2020 - pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor;
5. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
6. Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă.

Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

5. Atribuțiile și răspunderile ce revin muncitorului calificat I (bucătar):

1. activează numai în interesul beneficiarilor Creșei Focșani;
2. ia în primire cu atenţie alimentele repartizate conform listei zilnice, urmărind respectarea termenelor de garanţie, calităţii produselor şi a cantităţilor prevăzute; produsele care nu corespund cantitativ şi calitativ, ori au termenul de garanţie expirat se resping şi se aduce imediat la cunoştinţa șefului centrului social multifuncțional sau directorului executiv, motivul respingerii;
3. asigură păstrarea şi transportul alimentelor luate în primire şi a hranei către consumatori în deplină securitate, în strictă conformitate cu normele de igienă şi de securitate sanitară;
4. respectă întocmai meniul stabilit şi asigură un nivel calitativ ridicat al hranei preparate;
5. foloseşte integral cantităţile scoase din depozit pentru prepararea hranei;
6. distribuie integral hrana preparată beneficiarilor cantinei, cantităţile neconsumate de hrană preparată se aruncă;
7. ridică şi păstrează în condiţii igienice, după fiecare masă, probe din fiecare fel de mâncare servit pe timpul serviciului său;
8. atrage atenția asistentului medical, în cazul în care constată repetarea nejustificată a meniului pe perioade reduse de timp;
9. introduce alimentele la preparare sau la pregătirea hranei numai în prezenţa comisiei, care va consemna acest lucru în lista zilnică de alimente, specificând eventualele diferenţe sau probleme;
10. igienizează periodic şi ori de câte ori este nevoie locul de muncă;
11. foloseşte judicios, evitând orice risipă, materialele de igienă şi întreţinere repartizate pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
12. la nevoie, execută serviciul în schimburi, conform planificării aprobate de directorul executiv;
13. răspunde material și pecuniar sau penal de toate bunurile materiale date în subgestiune (în timpul serviciului);
14. anunță în scris șeful ierarhic superior despre orice neregulă sau defecțiune de competența acestuia, constată pe timpul serviciului;
15. participă la activităţile de igienizare a spaţiilor destinate preparării şi servirii mesei şi la îngrijirea acestora;
16. pe timpul serviciului va purta în permanenţă echipament de protecţie conform normelor igienico-sanitare;
17. schimbul de informaţii relevante cu Directorul executiv al instituteției și alte persoane abilitate, având permanent în vedere interesul superior al beneficiarilor creșei;
18. calculează necesarul privind cantităţile de alimente ţinând cont de meniul zilnic şi de numărul de beneficiari, întocmeşte lista cu necesarul de alimente pe care o semnează, o înaintează gestionarului pentru eliberarea alimentelor din magazie;
19. prepară hrana în conformitate cu meniul zilnic stabilit, în condiţii de igienă impuse prin norme, răspunde de calitatea hranei preparate;
20. distribuie hrana copiilorr în baza listelor întocmite de către persoana responsabilă din cadrul instituției;
21. răspunde ca toate obiectele, accesoriile şi echipamentele tehnologice care intră în contact cu alimentele să fie menţinute în stare corespunzătoare de curăţenie şi acolo unde este cazul dezinfectate. Curăţenia şi dezinfecţia să fie efectuate cu o frecvenţă suficientă pentru a evita riscul contaminării. Depozitarea şi păstrarea ustensilelor şi accesoriilor se va face în locuri special amenajate ferite de contaminare;
22. răspunde de păstrarea în condiţii optime a obiectelor de inventar din cadrul creșei;
23. are obligaţia de a respecta normele de igienă, respectiv să facă analize medicale anual, care vor fi prezentate șefului ierarhic care le consemnează în carnetul de sănătate, să participe o dată la doi-trei ani la cursurile de igienă;
24. pentru eventualele sustrageri de alimente este direct răspunzător în faţa organelor de control şi a conducerii instituţiei;
25. pentru nerespectarea celor menţionate în fişa postului este direct răspunzător în faţa organelor de control cât şi a conducerii instituţiei;
26. respectă normele de protecţie a muncii şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor;
27. lunar participă la ședințele de prelucrare a normelor PSI și protecție a muncii pe bază de semnătură;
28. are obligația de a avea mâini îngrijite, în special unghiile;
29. respectă programul de lucru 7:00-15:00 și-l folosește integral pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu, asigurând un climat corespunzător în relațiile cu asistații;
30. îi este interzisă denigrarea activității instituției sau a colegilor în fața beneficiarilor creșei sau a terților;

31. asigură confidenţialitatea datelor precum şi aplicarea prevederilor Legii 190/18.07.2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE 2016/679 și a prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
32. îndeplineşte orice alte sarcini de serviciu stabilite de directorul executiv, în limitele competenței funcției deținute.

5. Concursul se va desfășura după următorul calendar:

- Depunere dosare concurs: până pe data de 18.04.2023 ora - 14,00
- Selecție dosare: 19.04.2023
- Afișare rezultate selecție dosare: 19.04.2023
- Depunere contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor: 20.04.2023
- Soluționare și afișare rezultate contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor: 21.04.2023
- Susținere proba scrisă: 24.04.2023, ora 10,00
- Afișare rezultate proba scrisă: 24.04.2023, ora 15.00
- Depunere contestații proba scrisă: 25.04.2023
- Soluționare contestații și afișare rezultate contestații cu privire la rezultatul probei scrise: 26.04.2023
- Proba interviu: 27.04.2023, ora 10,00
- Afișare rezultate proba interviu: 27.04.2023, ora 14.30
- Depunere contestații proba interviu : 28.04.2023, ora 13.00
- Soluționare și afișare rezultate contestații: 02.05.2023
- Afișare rezultate finale: 03.05.2023.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect