Procesul Verbal, din 24 aprilie 2012, incheiat in şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Focsani...
2012-04-27 00:00:00

R O M A N I A
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCAL



P R O C E S V E R B A L
din 24 aprilie 2012



Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul Dimitrie Cantemir nr.1 bis, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Focşani.
D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, deschide şedinţa ordinară din 24.04.2012, şedinţă convocată prin dispoziţia d-lui Primar nr. 6804/18.04.2012, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 21 consilieri locali din totalul de 21 de consilieri atât cât alcătuiesc Consiliul local municipal în acest moment, este astfel îndeplinită condiţia art.40, alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, iar şedinţa se desfăşoară legal.
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune votului procesul verbal al şedinţei ordinare din 27.03.2012.
Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 21 voturi „pentru”.
La şedinţă participă:
 d-nul Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focşani;
 d-na Nataşa Nemeş – Director executiv, Direcţia economică;
 d-na Micşunica Baciu – Director executiv Direcţia resurse umane;
 d-nul Meluş Nazâru – Şef serviciu impozite şi taxe locale;
 d-na Claudia Boznă – Şef serviciu administraţie publică, agricultură, cadastru;
 d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ;
 d-na Luminiţa Mogda – Serviciu urbanism;
 d-nul Dan-Mihai Cazaciuc – Şef serviciu comunicare, protecţie civilă;
 d-nul Valter Popescu – Director SC ENET SA Focşani;
 d-nul Ion Gheorghe – Director Poliţia Locală Focşani;
 d-nul Ion Diaconu – Director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focşani;
 d-nul Gheorghe Vasilescu – Director SC CUP SA Focşani;
 d-na Maria Murgoci – Director Ţara Vrancei Focşani;
 d-na Eugenia Drăguşanu – Inspector Compartiment Proiecte;
 d-nul Sorin Francu – Director Teatrul municipal Focşani;
 d-na Carmen Marta Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios;
 d-nul Valentin Gheorghiţă – Director Ateneul Popular „Mr.Gh.Pastia” Focşani;
 d-nul Liviu-Dan Pogorevici – director executiv, Directia administratie publică locală;
La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi ai mass-media locală.
În continuare Preşedintele de şedinţă dl. Ioan Liviu Oloeriu prezintă proiectul ordinii de zi care cuprinde 29 de puncte:
1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi bugetului creditelor interne pe trimestrul I 2012, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare;
2. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2012;
3. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2012;
4. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2012;
5. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.11/31.01.2012 pentru aprobarea utilizării, în anul 2012, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar a anului precedent, cu modificările şi completările ulterioare;
6. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din Bugetul Municipiului Focşani pe anul 2012, a sumei de 66 mii lei pentru sărbătorirea zilei de 1 Iunie;
7. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei ,,Sf. Ierarh Mucenic Teodosie” – Focşani;
8. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1, alin.(3) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.12/2012 pentru aprobarea cofinanţării de către Municipiul Focşani, în calitate de partener, prin Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Focşani, a proiectului Adăpost de Noapte ,,Sfântul Nicolae cel Nou”, derulat de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – filiala Vrancea, în vederea asigurării continuării acestuia;
9. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 şi art.2 precum şi anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 3/2012 pentru aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare;
10. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Programului de investiţii al instituţiilor finanţate integral din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2012, prevăzut în anexa nr. 42 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 10/2012 pentru aprobarea Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare;
11. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 87/2012 pentru aprobarea documentaţiei faza studiu de fezabilitate – proiect tehnic de execuţie şi a indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectul ,,Reţele electrice exterioare” din cadrul obiectivul de investiţii: ,,Recalificare urbană Perimetru Istoric Piaţa Unirii şi Grădina Publică”, din Municipiul Focşani;
12. proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pe anul 2012, pentru repartizarea locuinţelor cu chirie din fondul locativ de stat, în conformitate cu HGR nr. 1275/2000 privind Normele metodologice de aplicare a Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
13. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 52/1998 republicată şi modificată şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.86/2012pentru aprobarea listei de priorităţi;
14. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 190/2011 pentru aprobarea regulamentului pentru constituirea şi distribuirea fondului de stimulente pentru personalul cu atribuţii în administrarea creanţelor fiscale, modificată;
15. proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Şcolii Postliceale Sanitare Focşani în Şcoala Postliceală Sanitară ,,Hipocrate”;
16. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Primăriei Municipiului Focşani a două posturi de asistent medical studii postliceale din cadrul Serviciului de asistenţă medicală, Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate în posturi de asistent medical principal – studii postliceale;
17. proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la Teatrul Municipal Focşani, pe anul 2011;
18. proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la Ateneul Popular ,,Mr. Gh. Pastia” Focşani, pe anul 2011;
19. proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la Formaţia Corală Tradiţională ,,Pastorala” Focşani, pe anul 2011;
20. proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la Ansamblul Folcloric ,,Ţara Vrancei” Focşani, pe anul 2011;
21. proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită, pe o perioadăde 5 ani către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – filiala Vrancea, a spaţiului în suprafaţă utilă de 116,00 mp, din incinta Punctului Termic nr. 43 din str. Panduri, ce aprţine domeniului public al municipiului Focşani, în vederea amenajării unui adăpost de noapte;
22. proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Focşani a donaţiei ,,Monumentului Eroilor Căzuţi în Lupta pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989”;
23. proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii bunurilor imobile ce aparţine domeniului public al municipiului Focşani – Muzeu şi Sit arheologic, situate în ,,Perimetru Istoric Piaţa Unirii şi Grădina Publică din Focşani”, în administrarea Consiliului Judeţean Vrancea;
24. proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.343/2011 pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor situate în ,,Perimetrul Istoric Piaţa Unirii şi Grădina Publică din Focşani”;
25. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.310/2011 pentru aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, adiacente construcţiilor existente, pentru extinderea acestora;
26. proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 15,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, str. Mitropolit Varlaam nr. 17A;
27. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Primăria Municipiului Focşani şi SC Balcanic Prod SRL Focşani;
28. proiect de hotărâre privind interzicerea afişajului electoral de orice fel, amplasat prin lipire, vopsire, agăţare sau prin orice altă modalitate în anumite locaţii de pe raza Municipiului Focşani;
29. Informări, declaraţii politice.
Nu sunt discuţii şi se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 21 de voturi “pentru”.
Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi bugetului creditelor interne pe trimestrul I 2012, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 104.
Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea majorării Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2012;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 105.
Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2012;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 106.
Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2012;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 107.
Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.11/31.01.2012 pentru aprobarea utilizării, în anul 2012, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar a anului precedent, cu modificările şi completările ulterioare;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 108.
Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din Bugetul Municipiului Focşani pe anul 2012, a sumei de 66 mii lei pentru sărbătorirea zilei de 1 Iunie;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 109.
Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei ,,Sf. Ierarh Mucenic Teodosie” – Focşani;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 110.
Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1, alin.(3) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.12/2012 pentru aprobarea cofinanţării de către Municipiul Focşani, în calitate de partener, prin Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Focşani, a proiectului Adăpost de Noapte ,,Sfântul Nicolae cel Nou”, derulat de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – filiala Vrancea, în vederea asigurării continuării acestuia;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 111.
Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 şi art.2 precum şi anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 3/2012 pentru aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 112.
Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Programului de investiţii al instituţiilor finanţate integral din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2012, prevăzut în anexa nr. 42 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 10/2012 pentru aprobarea Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 113.
Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 87/2012 pentru aprobarea documentaţiei faza studiu de fezabilitate – proiect tehnic de execuţie şi a indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectul ,,Reţele electrice exterioare” din cadrul obiectivul de investiţii: ,,Recalificare urbană Perimetru Istoric Piaţa Unirii şi Grădina Publică”, din Municipiul Focşani;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 114.
Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pe anul 2012, pentru repartizarea locuinţelor cu chirie din fondul locativ de stat, în conformitate cu HGR nr. 1275/2000 privind Normele metodologice de aplicare a Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 115.
Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 52/1998 republicată şi modificată şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.86/2012pentru aprobarea listei de priorităţi;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 116.
Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 190/2011 pentru aprobarea regulamentului pentru constituirea şi distribuirea fondului de stimulente pentru personalul cu atribuţii în administrarea creanţelor fiscale, modificată;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 117.
Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Şcolii Postliceale Sanitare Focşani în Şcoala Postliceală Sanitară ,,Hipocrate”;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 118.
Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Primăriei Municipiului Focşani a două posturi de asistent medical studii postliceale din cadrul Serviciului de asistenţă medicală, Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate în posturi de asistent medical principal – studii postliceale;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 119.
Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la Teatrul Municipal Focşani, pe anul 2011;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 120.
Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la Ateneul Popular ,,Mr. Gh. Pastia” Focşani, pe anul 2011;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 121.
Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la Formaţia Corală Tradiţională ,,Pastorala” Focşani, pe anul 2011;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 122.
Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la Ansamblul Folcloric ,,Ţara Vrancei” Focşani, pe anul 2011;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 123.
Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită, pe o perioadăde 5 ani către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – filiala Vrancea, a spaţiului în suprafaţă utilă de 116,00 mp, din incinta Punctului Termic nr. 43 din str. Panduri, ce aprţine domeniului public al municipiului Focşani, în vederea amenajării unui adăpost de noapte;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 124.
Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Focşani a donaţiei ,,Monumentului Eroilor Căzuţi în Lupta pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989”;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 125.
Se prezintă punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii bunurilor imobile ce aparţine domeniului public al municipiului Focşani – Muzeu şi Sit arheologic, situate în ,,Perimetru Istoric Piaţa Unirii şi Grădina Publică din Focşani”, în administrarea Consiliului Judeţean Vrancea;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 126.
Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.343/2011 pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor situate în ,,Perimetrul Istoric Piaţa Unirii şi Grădina Publică din Focşani”;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 127.
Se prezintă punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.310/2011 pentru aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, adiacente construcţiilor existente, pentru extinderea acestora;
Dl. consilier Neagu Nistoroiu: „are avizul comisiei, nu sunt probleme deosdebite”.
Preşedintele de şedinţă dl. Ioan Liviu Oloeriu: „este o poziţie”.
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 128.
Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 15,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, str. Mitropolit Varlaam nr. 17A;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 129.
Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Primăria Municipiului Focşani şi SC Balcanic Prod SRL Focşani;
Dl. consilier Vasile Istudor: „grupul PDL, se va abţine de la acest vot,
datorită unor elemente care nu sunt clare la momentul acesta şi mă refer aici la faptul că, există pe rol o judecată privind servitutea acestui teren şi în al doilea rând, evaluarea a fost făcută, oarecum, fără anumite elemente care ni se par nouă, de corespondenţă şi de echitate între terenuri.
În al treilea rând, am observat acum, evaluatorul are ştampila pe anul 2011, nici nu are semnătura şi ştampila valabilă pe anul 2012.
Deci, din acest punct de vedere, noi ne vom abţine”.
Preşedintele de şedinţă dl. Ioan Liviu Oloeriu: „d-le secretar, dacă puteţi da câteva explicaţii faţă de explicaţiile d-lui consilier”.
D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „discuţiile au fost ample la comisii.
Necesitatea acestui schimb, rezidă din aceia că, proprietarul interzice trecerea peste acest teren spre Staţia de Epurare.
După cum ştiţi, în municipiul Focşani se desfăşoară un program amplu de investiţii, iar una din reţelele de apă şi canalizare care duc în Staţia de Epurare, trec pe acest teren.
În stânga, privind spre vest, există fosta SC „PRODINCARN” lichidată, iar SC „BALCANIC” a cumpărat o parte din active, în partea dreaptă, fostul SC „SALF” cu proprietari care sunt cumva puşi în posesie paralel cu drumul spre Galaţi, imposibil, sau, mai greu, o expropriere pentru utilitate publică acolo.
Din punctul meu de vedere, este o necesitate pentru municipiu.
În ceea ce priveşte valabilitatea ştampilei, chiar nu am calitate să apreciez, dacă este sau nu, atestat, acreditat, valabil ca şi evaluator acest domn, această doamnă pentru anul 2012.
Nu au fost discuţii de acest gen la comisii, cred că aş fi putut să vă răspund, dacă erau întrebări de acest gen la comisii.
La comisii, s-au pus probleme de fond, vis-a-vis de proiectul iniţiat în formă iniţială aş zice, cu solicitant „PRODINCARN”, fosta societate, aflată în reorganizare sau lichidare judiciară, de la care, actualul „BALCANIC” SRL a cumpărat o anumită suprafaţă printre care şi acest drum care ne este indispensabil pentru a ajunge în Staţia de Epurare.
S-a refăcut. Dvs. aţi participat la comisii, s-a refăcut raportul de evaluare, s-a reevaluat partea de drum pe care o primim, în contrapartidă cu suprafaţa de islaz. Asta este. Teren agricol, situat în Cartierul Mândreşti.
Acesta este obiectul proiectului de hotărâre.
Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan Liviu Oloeriu: „concluzionând, acest drum este absolut necesar, practic, pentru întreaga comunitate.
Acesta fiind probabil şi motivul pentru care Primăria a căutat soluţia unui schimb, prin care acest drum să fie „controlat” de către comunitate, mai mult de atât, nu numai investiţia CUP are acces pe acel drum, mai sunt şi alţi agenţi economici în zonă. Nu aş vrea să le spun numele pentru că, ne-am întreba de ce nu votează colegii din partea aceasta”.
Dl. consilier Dănuţ Popoiu: „vis-a-vis de ultima remarcă a dvs. că aţi şti cine mai este în zonă şi că de ce ne-am abţine, vreau să vă spunem că este incompletă afirmaţia dvs. Ştim şi despre cine este vorba în proiectul respectiv şi ca urmare, de asta nu vrem să comentăm”.
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 14 voturi „pentru”, 7 „abţineri” – d-nii consilieri: Eugen Popa, Ionel Preda, Neculai Tănase, Lucica Chiper, Cristinel Şuşu, Dănuţ Popoiu, Vasile Istudor, devenind hotărârea nr. 130.
Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind interzicerea afişajului electoral de orice fel, amplasat prin lipire, vopsire, agăţare sau prin orice altă modalitate în anumite locaţii de pe raza Municipiului Focşani;
D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „aş dori să fac câteva amendamente la acest proiect de hotărâre:
La art.1, lit.b., aş dori să aibă următorul cuprins: pe orice componente ale instalaţiilor electrice (stâlpi de beton, metalici, lampadare, pereţii posturilor de transformare şi ai echipamentelor de dirijare a traficului, tablourile de distribuţie electrică, clădiri administrative), aflate în administrarea sau proprietatea Municipiului Focşani şi a SC FDEE Muntenia Nord SA – Sucursala de Distribuţie Focşani, pentru a nu se crea confuzie cu SC ELECTRICA SA Focşani.
La art.1, lit.d, aş dori şi aici să fac un amendament, în sensul că, acest articol să aibă următorul cuprins: pe stâlpii de beton, metalici, lampadare, sisteme publicitare aparţinând altor societăţi, decât cele menţionate mai sus.
De exemplu: servicii de telefonie, televiziune, internet, publicitate, etc., şi sunt amplasaţi pe domeniul public şi privat al municipiului Focşani.
Aceeaşi modificare la art.2, lit.b, în sensul schimbării denumirii din SC ELECTRICA SA, în SC FDEE Muntenia Nord SA – Sucursala de Distribuţie Focşani.
La art.2, lit.c, aceeaşi completare: pe stâlpii de beton, metalici, lampadare, sisteme publicitare, aparţinând altor societăţi, decât cele menţionate mai sus.
De exemplu: servicii de telefonie, televiziune, internet, publicitate, etc., şi sunt amplasaţi pe domeniul public şi privat al municipiului Focşani.
Art.7, aş dori să aibă următorul cuprins: orice alt tip de afişaj electoral în afara spaţiilor puse la dispoziţie de Primăria municipiului Focşani conform legii şi a celor menţionate la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre, este interzis.
De asemenea, art.3, aş dori să fim un pic mai aspri, să aibă următorul cuprins: încălcarea dispoziţiilor art.1, 2 şi 7 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă aplicabilă persoanelor identificate ca fiind beneficiarele afişajului, cuprinsă între 1000 lei şi 2000 lei.
D-nul consilier Gicu Vrâncianu: „apreciez şi eu că acest proiect de hotărâre este binevenit, este de actualitate şi aş avea şi eu un amendament, adică două amendamente.
D-nul consilier Matişan a expus câteva amendamente care voiam să le fac şi eu, dar aş dori să mai fac câteva completări.
La proiectul de hotărâre ca şi titulatură, aş dori să primească următoarea titulatură: privind interzicerea afişajului electoral de orice fel, amplasat prin lipire, vopsire, agăţare sau prin orice altă modalitate în afara locurilor special amenajate de pe raza Municipiului Focşani. Consider că această titulatură este mai aplicată, devine mai aplicată, pe motivaţia pentru care a fost promovat acest proiect de hotărâre.
La art.3, eu aş propune o amendă între 2000 lei şi 6000 lei”.
D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „trebuie să fac precizarea că Legea nr.67/2004 privind procedura alegerilor autorităţilor locale, prevede o amendă de la 600 lei la 1000 lei, aşa cum am prevăzut-o noi în proiect şi ca o întărire a activităţii care, poate fi sancţionată, legiuitorul trimite ca cel care poate constata contravenţia, este Poliţia, Poliţia statală şi nicidecum Poliţia locală.
Ne-am consultat la elaborarea acestui proiect de hotărâre cu cei de la Poliţia municipiului, amenda este actualizată, Legea nr.67/2004, a comportat modificări, este republicată, cu modificări. Asta este amenda, de la 600 la 1000 lei. Repet, agentul constatator Poliţia şi Poliţia statală, ca să zic aşa.
În ceea ce priveşte celelalte amendamente, urmează să le discutăm. Dar mă gândesc că la amendă, atâta timp cât legiuitorul a stabilit-o printr-o lege, şi este vorba de o lege care a fost publicată şi repet, republicată, nu ştiu dacă aveţi dvs. calitate să măriţi cuantumul acestor amenzi”.
D-nul consilier Gicu Vrâncianu: „sunt de acord cu explicaţia dată şi nu mai sunt comentarii, dacă lucrurile stau aşa. Acest amendament privind amenda nu-l mai menţin. Dar menţin amendamentul pe titulatură”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „am citit cu atenţie acest proiect de hotărâre, care mi se pare o chestie unicat în peisajul politic românesc.
Nu am mai auzit de o localitate din România în care să se interzică afişajul electoral.
Eu mă aşteptam, spre exemplu, la d-nul consilier Matişan, ca să facă un amendament ca afişajul electoral să nu se facă în sensurile giratorii de exemplu. Asta nu am auzit.
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „nu se face în sensurile giratorii”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „mă aşteptam la un amendament în ceea ce priveşte mijloacele de transport în comun, microbuze şi autobuze, nu am văzut că scrie, oricum mi se pare discriminatoriu.
Suntem în campanie electorală, este corect, civilizat să se facă campanie electorală.
În afară de asta. Anul trecut, dl.Primar a declarat la sfîrşitul anului şi ţin minte că s-a dat şi în presa locală, că nu se mai face politică în giratorii”.
Oricum, acele sensuri giratorii dacă ar fi placate cu acele plancarde, părerea mea este că ar obstrucţiona şi vizibilitatea în Focşani.
Eu nu spun să se pună afişe pe clădiri, dar sunt acele bannere, afişaj civilizat. Nu ştiu de ce ar trebui interzis, nu înţeleg, mie mi se pare discriminatoriu” .
D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „proiectul acesta de hotărâre a plecat practic de la ideea că, în timpul campaniei electorale, se ştie foarte clar că, oraşul devine murdar. Se afişează peste tot, fiecare pe unde apucă.
Dacă este să facem o campanie electorală civilizată, trebuie să dăm dovadă exact acum în această campanie electorală din 2012”.
D-nul consilier Ionel Preda: „completez pe d-nul consilier Tănase şi m-am uitat, aşa în fugă pe acest proiect, se spune că acest proiect ar avea la bază raportul Direcţiei administrative publice locale, poate, dar acest lucru, zic eu, nu se vede nicăieri.
Nu ştiu de unde vine şi cui îi aparţine acest raport, pentru că nu are un antet, este o coală de hârtie, pe care o semnează d-nul Primar.
Acest domn director Pogorevici îşi justifică proiectul, pentru menţinerea unui climat civilizat şi echitabil în perioada campaniei electorale. Şi pentru aceasta ne vorbeşte de autobuze, de stâlpi metalici, lampadare, recipiente de colectarea gunoiului menajer, dar nu spune nimic, şi aici probabil ar trebuie să dăm şi un răspuns, nu spune nimic de interzicerea montării de panouri în spaţiile vezi. Nu spune nimic de montare în sensurile giratorii.
De acord, cu ce spune d-nul Primar, dar aş spune că ramele, d-le Viceprimar, lăsaţi-mă să vorbesc, ridicaţi mâna cu aşa insistenţă că efectiv mă face să mă lipsesc să mai spun ceva. Este o chestiune care deranjează. Să lăsăm pe fiecare să vorbească.
Legat de sensurile giratorii de care se comentează, care au fost vârful de lance, zic eu, în anii precedenţi în campaniile electorale, v-aş invita să vedeţi că deşi, cu atâta putere se spune că de fapt nu se montează, că acoperim acele statui, eu vreau să vă spun că în unele deja s-au montat rame metalice.
Mergeţi şi le vedeţi d-le Viceprimar.
Şi nu vreau să cred, indiferent cine mă contrazice că, anul acesta nu vom avea feţe politice în acele sensuri giratorii. Eu nu vreau să cred treaba aceasta, că nu se poate.
D-le Primar, vreau să vă spun un singur lucru. Acest proiect este aşa cum este făcut, eu vreau să vă spun că dacă, într-adevăr ar fi trebuit să vorbim de o publicitate stradală, într-adevăr ar fi trebuit să fie sub lumina echităţii şi sub lumina corectului şi climatului acela plăcut, cum ar trebui să avem astăzi în Focşani.
Haide-ţi să vedem ce publicitate stradală avem noi, dacă este încadrată la lege, dacă există registre, dacă a fost aprobată printr-o normă legală şi, zic eu, că înainte de a da o tentă de civilizaţie viitoarei campanii electorale cu acest panotaj, ar trebui să vedem cum arată oraşul astăzi pe publicitate stradală, aşa cum sunt ele, zic eu, şi ne facem o claritate în treaba asta foarte rapidă.
De ce să facem, zic eu, în perioada de campanie climat civilizat, şi să nu avem climat civilizat astăzi. Mergem şi vedem în oraş toate bannerele astea comerciale care sunt agăţate cum sunt, peste tot, fiecare numai de publicitate stradală europeană aşa cum de fapt ar fi trebuit să fie.
Şi eu, revin la o problemă legată de judeţul Vrancea, este o discriminare până la urmă. Eu zic, că alegerile locale marcă un eveniment. Este un eveniment, zic eu, la care probabil, marcarea asta trebuie făcută obligat şi cu panotaj în municipiul Focşani, aşa cum de fapt probabil se va face în toate localităţile urbane din judeţ, şi chiar şi cele rurale.
Zic eu că trebuie făcut altceva. Trebuia să facem un proiect. Într-adevăr să delimităm sau să alegem nişte locuri, să ne fixăm o normă locală acolo unde de fapt trebuie să ne orientăm, că este păcat.
Dacă vreţi, „luaţi-o ca pe o sărbătoare”, nu este cuvântul potrivit, dar ca pe o sărbătoare în oraş când vezi, agăţate, ici colo, frumos, câte un chip de candidat. Adică, zic eu, este corect.
Ne frustraţi şi ne izolaţi totalmente. Nu avem voie să facem nimic. Vă dau cuvântul meu de onoare, şi eu aş fi de acord cu treaba asta, dar este incertă, că vom avea o campanie în oraş, aşa cum se vrea prin hotărârea de astăzi. Este şi presa aici, şi probabil va marca acest aspect, va marca această idee a mea, că nu vom avea în Vrancea, nu vom avea, ceea ce de fapt se vrea prin acest proiect”.
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „aş vrea totuşi, mi-ar face deosebită plăcere, când doriţi dvs. să mergem în oraş, să vedem tot acest afişaj. Dacă există vre-unul care să nu fie inventariat, dacă există vre-unul care să nu aibă certificat de urbanism, dacă cineva a încălcat hotărârile Consiliului local şi legile prin care, noi suntem obligaţi să aprobăm această publicitate în municipiul Focşani.
Avem două zone foarte urâte. Poate, una, dacă nu mă înşel. Şi aici o să trebuiască, cred, până la urmă, să dăm amendă celor care vin cu spectacole şi lipesc afişe pe clădiri. Este vorba de gardul de la Prefectură – de la Primăria veche, şi la Farmacia 24, pe un perete unde se lipeşte.
A fost într-un timp, pe colţ, aici, la Ceasul Bun, nu-i mai spun Ceasul Rău. S-a terminat cu acela, am reuşit, l-am curăţat, nu se mai lipeşte. Dar tot afişajul din municipiul Focşani la ora asta are certificat de urbanism, sunt înregistrate la noi, la compartimentul Juridic şi în acelaşi timp, fiecare firmă, fiecare cetăţean care are o firmă de publicitate plăteşte conform hotărârii de Consiliu Local o anumită sumă pentru această publicitate”.
D-nul consilier Eugen Popa: „noi nu vom vota acest proiect de hotărâre pentru că este discriminatoriu.
Nu se specifică nicăieri, că pe mijloacele de transport nu se va face afişaj electoral.
Şi acum 4 ani ţin minte că d-nul Primar Bacinschi, tot la fel a promis că nu se va face afişaj în intersecţii, în sensurile giratorii şi totuşi s-a făcut. Acum aştept să văd ce se va întâmpla”.
D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „eu ştiu că un consilier local, atunci când vine la şedinţele de Consiliu Local, studiază proiectele de hotărâre şi nu le frunzăreşte, dar ca să eliminăm această situaţie de incertitudine, o să citesc eu, art.2, care spune foarte clar: se interzice amplasarea prin agăţare sau prin orice altă modalitate de amplasare, de panouri şi bannere electorale, sau orice alte materiale de propagandă electorală, în următoarele locaţii.
Iar la pct.d, scrie foarte clar: pe bunurile imobile ce aparţin domeniului public/privat al Municipiului Focşani. Imobil, nu înseamnă o clădire neapărat”.
D-nul consilier Vasile Dobre: „şi ca lucrurile să fie pe înţelesul tuturor, inclusiv a colegilor de la PDL, care nu înţeleg acest articol,…
D-nul consilier Dănuţ Popoiu: „înţeleg mai greu”.
D-nul consilier Vasile Dobre: „ înţeleg că doresc să înţeleagă mai greu, doresc să facem un amendament care să lămurească pe deplin această chestiune.
Propun un amendament: interzicerea afişajului electoral în timpul campaniei electorale pe orice mijloc de transport care circulă pe teritoriul municipiului Focşani”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan Liviu Oloeriu: „îl notăm ca şi amendament. Juriştii noştri vor găsi al câtălea articol este, dacă va fi inserat în articol, dar ca şi fond vom avea şi această precizare venită de la colegii de la PDL, ca idee”.
D-nul consilier Dănuţ Popoiu: „eu ca să plec liniştit din Consiliul Local, ştiţi că-i vechea mea problemă, o obsesie, nu putem scrie acolo explicit, unde a citit d-nul Matişan, pe bunurile imobile şi în sensurile giratorii. Să scriem şi în sensurile giratorii şi atunci, plec liniştit.
Este un amendament pe care-l fac, v-aş ruga să-l supuneţi la vot”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan Liviu Oloeriu: „vă rog un pic de linişte. Chiar dacă o să fie o repetiţie sau altceva, consider că amendamentul d-nului consilier Popoiu poate fi reţinut.
O să-mi permit şi eu, două cuvinte.
Spunea colegul Preda, că alegerile locale sunt o sărbătoare, cert, sunt o sărbătoare, comunitatea îşi alege conducătorii pentru 4 ani, doar că, este o sărbătoare doar pentru unii.
În ce priveşte afişajul electoral. Din punctul meu de vedere, atât timp cât legiuitorul dă în puterea primarului, prin dispoziţie, să stabilească locurile de afişaj, gândirea legiuitorului a fost că, această activitate electorală se face doar în anumite locuri.
Că în perioada postdecembristă, în începuturile noastre democratice am făcut afişaj şi toţi am făcut campanie şi am lipit afişe peste tot, nu ştiu dacă nu ar trebui la un moment dat să ne oprim şi să mergem pe litera legii. Este o părere a mea.
Cred că oraşul va arăta mai curat, cred că, nu este nici o discriminare. Discriminare este atunci când o parte este pusă într-un dezavantaj major faţă de cealaltă. Nu, toată lumea, toate partidele angajate în cursa electorală, nu vor face afişaj decât în condiţiile stabilite de proiectul de hotărâre pe care-l discutăm astăzi.
Discriminare, de ce, de la cine, nu ştiu, nu am înţeles.
În ce priveşte publicitatea europeană, cred că acum prin această hotărâre ne apropiem de ideea de publicitate europeană”.
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „Invităm toţi candidaţii, de la toate partidele, şi independenţii, facem tragere la sorţi, împreună cu presa, aţi participat la fiecare alegere. Fiecare ştie numărul de panou şi numărul lor de afişaj.
De exemplu, primul partid, de la 1 la 5, de la 5 la 8 următorul, ş.a.m.d., în aşa fel încât ocupăm toate aceste panouri.
Avem afişaj la Gară, avem afişaj în Centru, avem afişaj în B-dul Independenţei colţ cu str.Mărăşeşti, avem afişaj în faţa Sălii de Sport, avem afişaj în faţa Complexului de la Bahne, avem afişaj în faţa Complexului de la Sud, avem afişaj în zona centrală a Cartierului Mândreşti. Acestea sunt zonele, pe care dvs. este bine să le ştiţi, unde vom amplasa câte 45 de goluri de panouri pentru fiecare partid politic, pentru fiecare candidat independent.
Acolo unde ele vor fi afişate, aşa cum v-am spun un pic mai înainte, vor fi prin tragere la sorţi. Din momentul în care vor fi montate vom avea pază 24 de ore din 24 de ore, ne obligă legea să facem treaba aceasta”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „mie mi se pare că acest proiect este un proiect de interdicţie a afişajului electoral. Aşa mi se pare. Nu înţeleg de ce un banner este necivilizat sau face mizerie. Ce mizerie poate să facă un banner, chiar nu înţeleg. În logica asta, ar trebui ca să veniţi cu un proiect de hotărâre, ca pe timpul campaniei electorale să interziceţi afişajul.
Domnilor, suntem în campanie electorală. Asta înseamnă campanie electorală. Înseamnă să facem o publicitate electorală.
Chiar nu înţeleg logica, sincer vă spun.”
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „logica, să v-o spun.
O lună şi jumătate am ras stâlpii de la Electrica. Cred că, câteva săptămâni bune de zile, am adunat şi am şters afişele de pe garduri, de pe fel de fel de panouri, de pe blocuri, ş.a.m.d.
Se montau ziua şi se demontau noaptea. Unii montau fără nici un fel de aprobare, fără nici un fel de autorizaţie.
Acestea au fost problemele foarte mari pe care le-am avut în campania electorală.
Şi atunci, am spus în felul următor, ţinând cont de propunerile dvs. Nu mai punem în sensurile giratorii, nu mai punem. Mergem atunci şi facem afişaj acolo unde hotărâţi dvs. Acolo facem”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan Liviu Oloeriu: „e adevărat că era o vorbă prin partid, a ajuns director pentru că a lipit multe afişe.
S-ar părea că ar trebui să facem altceva în campanie ca să ne merităm o anumită poziţie.
Trebuie să stabilim amendamentele.
Deci, avem, amendamentele făcute de d-nul Viceprimar Matişan, avem amendamentul privind titlul, făcut de d-nul consilier Vrâncianu, avem amendamentul de inspiraţie PDL, dar făcut de d-nul consilier Dobre, care se referă la mijloacele de transport şi vom face precizarea, ale societăţii de transport public local al municipiului Focşani şi amendamentul d-nului consilier Popoiu”.
D-nul consilier Dănuţ Popoiu: „renunţ la amendament”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan Liviu Oloeriu: „înseamnă că amendamentele pe care vi le supun în bloc spre aprobare sunt acestea, enumerate până acum”.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele enumerate, şi se adoptă cu 14 voturi „pentru”, 7 „abţineri” – d-nii consilieri: Eugen Popa, Ionel Preda, Neculai Tănase, Lucica Chiper, Cristinel Şuşu, Dănuţ Popoiu, Vasile Istudor.
Nu mai sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în formă iniţială şi se adoptă, cu 14 voturi „pentru”, 6 „abţineri” – d-nii consilieri: Eugen Popa, Ionel Preda, Neculai Tănase, Lucica Chiper, Cristinel Şuşu, Vasile Istudor şi 1 vot „împotrivă” a d-nului consilier Dănuţ Popoi,devenind hotărârea nr.131.

Se prezintă punctul 29 al ordinii de zi: informări, declaraţii politice.
Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan Liviu Oloeriu, solicită înscrieri la cuvânt. Nu sunt înscrieri la cuvânt.

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan Liviu Oloeriu: constată că au fost epuizate punctele de pe ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte tuturor pentru participare. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.



PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ioan Liviu Oloeriu


S E C R E T A R U L
MUNICIPIULUI FOCŞANI,
Eduard-Marian Corhană




ÎNTOCMIT,
Cecilia Trufă
Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar