Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 28 martie 2024, ora 14,00
2024-03-22 18:03:25

DISPOZIȚIA NR. 518
din 22 martie 2024
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară,
pentru data de 28 martie 2024


Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 28 martie 2024, ora 14,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data 28 martie 2024 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâre înscrise la nr.1-18,31,36 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 19-30 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
(3) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 32-35 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 28 martie 2024.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin email.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Direcția juridică și de administraţie publică.


PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

 

Anexa la Dispoziția nr. 518/2024

      ROMÂNIA   

JUDEŢUL VRANCEA

  MUNICIPIUL FOCŞANI

      PRIMAR

 

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 28 martie 2024, ora 14,00, ședință ce se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

 

SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 9/2009 privind aprobarea acordării gratuității pe transportul urban de călători pensionarilor de drept, fără limită de vârstă, cu domiciliul în Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 1,95 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2024, pentru susținerea proiectului „Un măr pe zi ține doctorul departe", inițiat și organizate de Consiliul Local al Tinerilor din Municipiul Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2024 Palatului Copiilor Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al municipiului Focșani în calitate de coorganizator al Olimpiadei Naționale de Religie - etapa națională, care se va desfășura în perioada 8-12 mai 2024;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2024, a sumei de 25,00 mii lei, în vederea acordării unui sprijin material persoanelor aflate în nevoie socială, cu ocazia Sărbătorilor de Paște;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 20,15 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu" Focșani pentru derularea proiectului „Elevul de zi, antreprenorul de mâine" - Târgul firmelor de exercițiu;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea programului național „Masă sănătoasă" de acordare a unui suport alimentar elevilor Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau" Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 2024 și estimat pe următorii 2 ani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 307/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură stradală și parcări adiacente străzilor Maior Gheorghe Pastia, Mihail Kogălniceanu, Cuza Voda - PT8", cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2024;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între Municipiul Focşani, Centrul Național de Competență pentru dezvoltarea orașelor climatice neutre și inteligente (NetZeRoCities) Bucureşti și Orange România S.A. (ORO) București, pentru crearea cadrului necesar dezvoltării durabile sustenabile de orașe inteligente, climatic neutre;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru Creșa Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Teatrului Municipal „Maior Gheorghe Pastia" Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Focșani 2024-2028;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Focșani a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 69415 - C1 - U2, din incinta Punctului termic nr. 2, situat în Focșani, str. Tinereții, compus din construcție C1-U2 având suprafața construită de 180,70 mp., împreună cu terenul aferent în suprafață de 177,64 mp.;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind aprobarea completărilor și modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind aprobarea completării și modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 384/10.12.2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, către Asociația Clubul Sportiv Addras, a imobilului C1-U2, identificat prin număr cadastral 69415 - C1 - U2, în suprafață construită de 180,70 mp., situat în incinta Punctului termic nr. 2, din str. Tinereții, aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, în vederea desfășurării activității;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării Cărții Funciare nr. 65687 întocmită pentru imobilul aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, T 108, Parcelele 5719, 5721, 5722, 5723, 5724, 5725, 5726, 5727, 5732, 5733;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii unui schimb de terenuri dintre Municipiul Focșani și Societatea Helios Com SRL;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 31,00 mp. situat în Focșani, str. Constructorului nr. 19, bl. P7, județul Vrancea, T. 211, P. 11589, înscris în CF 72869, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul Ciobanu Felix;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 23,00 mp. situat în Focșani, Aleea 1 Iunie nr. 13, bl. G5, județul Vrancea, T. 210, P. 11478, înscris în CF 65559, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către Societatea Amelicris SRL reprezentată de doamna Sandu Cristiana-Amelia;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

23. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului real găsit la măsurătoare în suprafață de 21,00 mp. situat în Focșani, str. Popa Șapcă nr. 13, bl. 13, județul Vrancea, T. 107, P.5668, înscris în CF 70458, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul Celmic Sorin;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

24. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 78,00 mp. situat în Focșani, str. Cotești nr. 2A, județul Vrancea, T. 108, P. 5694, înscris în CF 70748, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către Societatea OVILENA COM SRL;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

25. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 1314,00 mp. situat în Focșani, str. Republicii nr. 11-13, județul Vrancea, T. 39, P. 2502 înscris în CF 56660, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către Societatea Comcereal SA reprezentantă de domnul Scutaru Gelu;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

26. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 27,00 mp. situat în Focșani, str. Bucegi nr. 25, județul Vrancea, T. 197, înscris în CF 52322 și în CF 73289, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către Societatea PETCOM TAX SRL;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

27. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului în suprafață de 109,48 mp. situat în Focșani, str. Democrației T 79, P%416, aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, în vederea amplasării unei construcții provizorii cu destinația de magazin;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

28. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlul gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 37,00 mp. (37,00 m x 1,00 m) aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, T30, P1860, 1862, 1863, 1864, 1865 către ENGIE ROMÂNIA SA - DISTRIGAZ SUD - Rețele în vederea realizării lucrării „Extindere conductă gaze naturale și racord" la imobilul situat în Focșani, Aleea Școlii nr. 10, bl. H6, ap. 75 beneficiar Pita Georgel Marius;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

29. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind ocuparea domeniului public/privat al Municipiului Focșani, în vederea amplasării și funcționării teraselor sezoniere, aprobat prin HCL nr. 112/19.04.2023, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

30. proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare pentru stabilirea valorii de piață a terenurilor supuse închirierii aparținând domeniului public și privat al Municipiului Focșani și încadrarea acestora în zone de interes;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
31. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 302/31.10.2006 privind aprobarea delegării dreptului de administrare către unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Focșani, asupra clădirilor și terenurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani, în care acestea funcționează, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
32. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 17, bloc 17, ap. 13 înscris în CF 51893-C1-U20 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51893-C1-U28 UAT Focșani către doamna Rotaru Violeta-Gina (imobil identificat în foaia de avere cu CF 51893-C1-U13 și CF 51893-C1-U29);
Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri locali Marcu Livia-Silvia, Dumitru Victor, Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian

33. proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 și anexei din Hotărârea Consiliului nr. 63/29.02.2024 privind aprobarea vânzării cu plata integrală a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 17, bloc 17, ap. 16 înscris în CF 51893-C1-U15 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51893-C1-U29 UAT Focșani către domnii Filimon Dănuț-Adrian și Filimon Daniela (imobil identificat în foaia de avere cu CF 51893-C1-U16 și CF 51893-C1-U32);
Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri locali Marcu Livia-Silvia, Dumitru Victor, Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian

34. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologic de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările șic ompletările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 167 din 30.05.2023 privind aprobarea listei de priorități;
Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia, Dumitru Victor, Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian

35. proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

36. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul Local al Municipiului Focșani pentru o perioadă de trei luni, începând cu luna aprilie 2024;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă


SECȚIUNEA a II-a - Diverse

 

          PRIMAR,
    Cristi Valentin Misăilă

Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect