Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 15 septembrie 2022
2022-09-15 11:04:06

DISPOZIȚIA NR. 723
din 15 septembrie 2022
privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului
Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 15 septembrie 2022

 

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere Ordinul Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 2.366/8.09.2022, pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, pentru subinvestiția I1.B. „Construirea de insule ecologice digitalizate", investiția I1. „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune", componenta 3. Managementul deșeurilor, publicat în Monitorul Oficial nr. 901 din data de 13.09.2022, precum și data începerii depunerilor proiectelor în cadrul Programului privind construirea de insule ecologice digitalizate, respectiv data de 15.09.2022 ora 10,00;
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 15 septembrie 2022, ora 11,30, ședință desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis și online prin intermediul aplicației Zoom.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 15 septembrie 2022 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 Proiectele de hotărâre înscrise în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare comisiei de buget și administrație publică.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 15 septembrie 2022.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

 

    PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

 


ROMÂNIA Anexa la Dispoziția nr. 723/2022
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
PRIMAR


Proiectul ordinii de zi
al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani, ședință convocată de îndată, ce va avea loc în data de 15 septembrie 2022, ora 11,30 ședință desfășurată cu participare fizică a consilierilor locali și online prin intermediul aplicației Zoom


1. proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Focșani";
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar în Municipiul Focșani";
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 186/2020 privind aprobarea solicitării de trecere a unor suprafețe de terenuri situate în Municipiul Focșani, identificate prin CF nr. 67775 și CF nr. 69366, din domeniul public al județului Vrancea în domeniul public al Municipiului Focșani, în vederea asigurării infrastructurii necesare realizării proiectului ,,Optimizarea coridorului Nord-Sud prin realizarea rețelei terminale intermodale, creșterea accesibilității rețelei de transport;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 


     PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

 


Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

InfoConsDeșeuri electrice

Calendar

RespectConect