Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 31 august 2023
2023-08-25 16:11:16

DISPOZIȚIA NR. 712

din 25 august 2023

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară,

pentru data de 31 august 2023

   Primarul Municipiului Focşani,

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 31 august 2023, ora 14,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.

 Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 31 august 2023 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.

 Art. 3 (1) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 1-12, 19-21 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.

  (2) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 13-18 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.

(3) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 22-23 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.

 Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 31 august 2023.

 Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.

 Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

  PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

Proiectul ordinii de zi

al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va

avea loc în data de 31 august 2023, ora 14,00 , ședință ce se va desfășura

cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2023, a sumei de 16,60 mii lei pentru premierea elevilor Preda David Ștefan și Balaș Mircea medaliați la Olimpiade Internaționale în anul 2023 și a profesorilor îndrumători Dragomir Iuliu-Octavian și Canae Adrian, precum și acordarea de plachete de merit;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 1 și a Anexei 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 537/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice – Etapa a III-a”, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre pentru modificarea Art. 1 al Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 538/2019 privind aprobarea cofinanțării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterea eficienţei energetice – Etapa a III-a”, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2023;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 130/2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Focșani, cabinetul primarului și viceprimarii municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 239/2023 pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 567/2019 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans”, să exercite și să realizeze competențele Consiliului Local al Municipiului Focșani referitoare la punerea la dispoziție a bunurilor aferente serviciului de transport public local în Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului, la nivelul Municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire creșă medie – proiect tip, strada Tisa nr. 30, Municipiul Focșani, Județul Vrancea;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind aprobarea completărilor și modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 197/2018 privind aprobarea efectuării investiției și încheierii contractului de cofinanțare pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuție pentru străzile Militari, Mugur, C-tin Brâncoveanu, Laminorului, Fundătura Militari cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 198/2018 privind aprobarea efectuării investiției și încheierii contractului de cofinanțare pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuție pentru străzile Panduri (zona de case) și Aleea Căminului situate în cartier Bahne;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru dezmembrarea terenului în suprafață totală de 178372 mp., situat în extravilan Municipiul Focșani, identificat în T 57, parcelele 246, 249, 250, 254, și 255, înscris în Cartea funciară nr. 70725 UAT Focșani, aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, în vederea punerii la dispoziția Companiei de Utilități publice S.A. Focșani pentru realizarea obiectivului de investiții ”Construire generator fotovoltaic de 1 MWp pentru Stația de epurare a CUP S.A., Municipiul Focșani, județul Vrancea”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru dezmembrarea terenului în suprafață totală de 18.260,00 mp. aferent str. Antrepozite, identificată prin Tarla 0, Parcelă 865, aparținând domeniului public al Municipiului Focșani, în vederea amenajării unui bazin de retenție în zona Pasajului Vâlcele;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 22,00 mp. situat în Focșani, str. Bucegi nr. 6 județul Vrancea, T 191, P 10483 înscris în CF 72152, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul Grosu Silviu-Crin;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 5,00 mp. situat în Focșani, str. Slt. Dumitru Tănăsescu nr. 15 județul Vrancea, T 28, P 1660 înscris în CF 71309, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către doamnele Bălan Elena și Bălan Violeta-Raluca;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 20,00 mp. situat în Focșani, str. Maior Gh. Pastia nr. 4 județul Vrancea, T. 191, P. 10441 înscris în CF 71984, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către doamna Moise Felicia;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 64/9 aprilie 2021 privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Focșani și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la regulamentul privind utilizarea piațetelor, parcurilor, scuarurilor, spațiilor verzi amenajate, terenurilor de sport și spațiilor de joacă pentru copii, ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 479/20.12.2022;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 108/2020 privind aprobarea la nivelul Municipiului Focșani a numărului de indemnizații lunare cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, adulților cu handicap grav ori reprezentanților legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 451/2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției domnului Tudorache Robert Nicolae, titular de repartiție pentru o locuință ANL, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiatori, consilieri locali Dumitru Victor, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

23. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 21, bloc 21, ap. 4 înscris în CF 51892-C1-U17 UAT Focșani către domnii Ilie Virgil și Ilie Mihaela (imobil identificat în foaia de avere cu CF 51892-C1-U4 și CF 51892-C1-U20);

Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri locali Dumitru Victor, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

SECȚIUNEA a II-a

1. Adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 7744/04.08.2023 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 78593/04.08.2023 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna iulie 2023;

SECȚIUNEA a III-a – Diverse

PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

         Avizat

          Secretar general al municipiului Focșani

               Marta-Carmen Ghiuță

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect