Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 29 septembrie 2022
2022-09-23 14:50:44

DISPOZIȚIA NR. 749
din 23 septembrie 2022
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară,
pentru data de 29 septembrie 2022


Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 29 septembrie 2022, ora 12,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 29 septembrie 2022 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1-6, 8-10, 20, 23, 25-35 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 13-14, 18-19, 24 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.
(3) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 11-12, 15-17, 21-22în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
(4) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 7 în Anexa la dispoziție are avizul Comisiei de buget și administrație publică.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 29 septembrie 2022.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

Proiectul ordinii de zi
al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 29 septembrie 2022, ora 12,00, ședință ce se va desfășura
cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis


SECȚIUNEA I
1. proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Focșani domnului profesor Teodor Mihai;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 68,97 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2022 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei "Sfântul Nicolae"-Vechi din municipiul Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.245/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții "Reabilitare și extindere Parc Nicolae Bălcescu Focșani" - județul Vrancea, cu modificările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Racordare la rețeaua electrică a locurilor de joacă existente în patrimoniul U.A.T. Focșani";
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 165/2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Focșani, cabinetul primarului și viceprimarii Municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Focșani pe anul 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind aprobarea completărilor și modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr.383/10.12.2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr.384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării Cărții Funciare nr.59400 întocmită pentru imobilul aparținând domeniului public al Municipiului Focșani, situat în str.Piața Moldovei, T 97, 102, Parcele 5341, 5452;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de dezmembrare a unor terenuri aparținând domeniului public și privat al municipiului Focșani, adiacente "Pieței Moldova" din Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Pinului nr. 6, bloc 6, ap. 09 înscris în CF 65492-C1-U27 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 65492-C1-U5 UAT Focșani către domnii Guriță Bogdan și Guriță Elena;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Pinului nr. 6, bloc 6, ap. 03 înscris în CF 65492-C1-U21 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 65492-C1-U8 UAT Focșani către doamna Taban Lenuța;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 49,00 mp. situat în Focșani, str. Constructorului nr. 20A, județul Vrancea, T.212, P.%11665 înscris în CF 56704, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către Societatea Bari Serv SRL, reprezentată de domnul Bari Costache;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 10,00 mp. situat în Focșani, str. Dimitrie Cantemir nr.21 A, județul Vrancea, T.162, P.8430 înscris în CF 70445, ce aparțiine domeniului privat al Municipiului Focșani, către Societatea Conista Proiect SRL reprezentată de domnul Grigoroiu Paul;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 28,00 mp. situat în Focșani, str.Alexandru Vlahuță nr. 19, județul Vrancea, T.175, P.9246 înscris în CF 70630, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul Ulmeteanu Marius-Octav;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe ANL situate în Focșani, Cartierul Brăilei, solicitat de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiatori, consilieri locali Tătaru Alexandra, Dumitru Victor,
Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian

19. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tienri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 131 din 28.04.2022 privind aprobarea listei de priorități;
Inițiatori, consilieri locali Tătaru Alexandra, Dumitru Victor,
Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian

20. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 276/11.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr.124753/15.12.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Elaborare PUZ pentru construire imobil locuințe colective D+P+3E cu terasă circulabilă și pergolă" - municipiul Focșani, str. Nicolae Bălcescu, T.40, P.2587, număr cadastral 62243, pe terenul în suprafață de 1412 mp;
Inițiator, Primari Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr.64837/27.06.2022 privind documentația P.U.D. și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire sediu firmă D+P+1E, foișor și împrejmuire" - municipiul Focșani, str. Oituz 56-58, T.5275 număr cadastral 54439, pe terenul în suprafață de 607 mp.;
Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

23. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul Local al Municipiului Focșani pentru o perioadă de trei luni, începând cu luna octombrie 2022;
Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

24. proiect de hotărâre pentru aprobarea extinderii de spațiu pentru 8 (opt) familii din imobilele situate în strada Revoluției nr. 16 și nr. 17, în imobilul de locuințe sociale situat în strada Măgura nr. 123, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale aparținând Municipiului Focșani, aprobat prin H.C.L. 111/31.03.2022;
Inițiatori, consilieri locali Macovei Liviu-George,
Costea Ionel, Dumitru Victor

25. proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „Vinerea Verde-STOP! Azi mașina stă pe loc!, în cadrul transportului public local de persoane din Municipiul Focșani;
Inițiatori, consilier locali Gheoca Corneliu-Dumitru,
Macovei Liviu-George

26. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program prelungit nr. 2 Focșani;
Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

27. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program prelungit nr. 13 Focșani;
Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

28. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program prelungit nr. 16 Focșani;
Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

29. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program prelungit nr. 17 Focșani;
Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

30. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program prelungit nr. 18 Focșani;
Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

31. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program prelungit nr. 23 Focșani;
Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

32. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga" Focșani;
Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

33. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță" Focșani;
Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

34. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare" Focșani;
Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

35. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu" Focșani;
Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

SECȚIUNEA a II-a
1. Solicitarea domnilor Moga Tatiana, Milea Petrică, Nicolau Claudiu Florin și Ciocan Georgică de revocare a Hotărârii de Consiliu local nr. 11/2020;

2. Adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 9459/31.08.2022 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 87334/01.09.2022 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna august 2022;

SECȚIUNEA a III-a - Diverse

 

PRIMAR,
Cristi Valentin MisăilăAvizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect