Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 29 iunie 2023
2023-06-23 18:51:05

DISPOZIȚIA NR. 550     

din 23 iunie 2023

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară,

pentru data de 29 iunie 2023

 

 

   Primarul Municipiului Focşani,  

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

D I S P U N E :

 

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 29 iunie 2023, ora 14,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.

 Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 29 iunie 2023 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.

 Art. 3

 (1) Proiectele de hotărâre înscrise la nr.11-12., în Anexa la dispoziție au fost avizate de Comisia de buget și administrație.

(2) Proiectul de hotărâre înscris la nr.10 , în Anexa la dispoziție a fost avizat de Comisia de urbanism și agricultură.

(3) Proiectele de hotărâre înscrise la nr.1-9,13,17, 22-25 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.

 (4) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 14-15,18-20, 23,26 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport. 

 (5) Proiectele de hotărâre înscrise la nr.16,21 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.  

 Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 29 iunie 2023.

 Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.

 Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

 

 

  PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă 

 

 

 

          ROMÂNIA                       Anexa la Dispoziția nr. 550 / 2023

      JUDEŢUL VRANCEA

   MUNICIPIUL FOCŞANI

            PRIMAR

 

 

Proiectul ordinii de zi 

al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va

avea loc în data de 29 iunie 2023, ora 14,00 , ședință ce se va desfășura

cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

 

 

SECȚIUNEA I

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2023, a sumei de 74,50 mii lei pentru premierea elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Focșani care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare pe discipline – etapa națională, organizate în perioada iunie 2022-iunie 2023;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Zilelor Municipiului Focșani în perioada 6 – 9 iulie 2023;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

3. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 307/2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură stradală și parcări adiacente străzilor Maior Gheorghe Pastia, Mihail Kogălniceanu, Cuza Vodă - PT8”, cu modificările și completările ulterioare ; 

 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

4. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 309/2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Făgăraș, str. Ghe. Potop, str. Ghioceilor, str. Argeș, str. Dinicu Golescu, str. Zorilor, Piața Victoriei”, cu modificările și completările ulterioare ; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

5. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 304/2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură str. Alecu Sihleanu și Fundătura, str. Maior Gh. Șonțu și fundătura, str. Aleea Aviatorilor, Aleea Cuza Vodă și fundătura”, cu modificările și completările ulterioare ; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

6. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 308/2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală, parcări, spații verzi și accese pentru str. Nicolae Iorga, str. Oituz (tronson între str. Mărăști și str. Duiliu Zamfirescu), str. Miorița, str. Ștefan cel Mare, str. Eroilor, str. Vămii”, cu modificările și completările ulterioare ; 

 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Renovarea energetică a clădirilor Școlii Gimnaziale Alexandru Vlahuță și Școlii Gimnaziale Nicolae Iorga”;

 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Renovarea energetică a clădirilor Școlii Gimnaziale Alexandru Vlahuță și Școlii Gimnaziale Nicolae Iorga”;

 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

9. proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special Primarului Municipiului Focșani pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”VRANCEAQUA”, Bilanțul apei al Socității CUP S.A. Focșani și Planul de investiții care au stat la baza elaborării Planului de afaceri pentru perioada 2023-2028, precum și a Strategiei tarifare aferentă Planului de afaceri pentru 2023-2028, strategia privind redevența și formula de ajustare tarifară.

 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor cu destinație de cabinete medicale, respectiv a spațiului cu destinație de cabinet stomatologic, situate în incinta Dispensarului medical din Municipiul Focșani, str. Revoluției nr. 12, aflate în administrarea Direcției de Asistență Socială Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii și criteriilor pentru concursul organizat în vederea numirii directorului gradul II și directorului adjunct gradul II la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Refacere infrastructură străzi, alei acces auto și parcări zona Bahne, str. Cezar Bolliac (tronson cuprins între str. Cuza Vodă și str. Lupeni), str. Doctor Telemac, st. Rarău, str. Dornei, str. Pictor Grigorescu (tronson cuprins între str. Alexandru Vlahuță și str. Panduri), Aleea Căminului, str. Alexandru Vlahuță, str. Lupeni (tronson cuprins între str. Cezar Bolliac și Aleea Căminului)”;

 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de lucru pentru ”Programul privind casarea autovehiculelor uzate” derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, pentru implementarea proiectului ”Casarea autovehiculelor uzate din municipiul Focșani”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru familia Mustafa Florentina din locuința socială situată în str. Măgura nr. 123, ap. 3, în locuința socială situată în strada Revoluției nr. 16, bl. C2, ap. 34, tronson I, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale, aparținând municipiului Focșani, aprobat prin H.C.L. nr. 111/31.03.2022;

Inițiatori, consilieri locali:

Macovei Liviu-George, Dumitru Victor, Marcu Livia Silvia, Costea Ionel

 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat cu chirie domnului Rusu Florin Aurel, în baza prevederilor art. 5 din Regulamentul pentru repartizarea în vederea închirierii locuințelor din fondul locativ de stat aparținând municipiului Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 189/30.06.2022;

Inițiatori, consilieri locali:

Macovei Liviu-George, Dumitru Victor, Marcu Livia Silvia, Costea Ionel

 

16. proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire străzii private aflate în intravilanul atras al municipiului Focșani, T. 56 P. 235, număr cadastral 61678 și a străzii inventariate în domeniul privat al municipiului Focșani, T. 0, P. 77, numărul cadastral 69402;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

17. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 21, bloc 21, ap. 2 înscris în CF 51892-C1-U1 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51892-C1-U9 UAT Focșani către domnii

 

 Tanasă Liviu și Tanasă Valerica (imobil identificat în foaia de avere cu CF 51892-C1-U2 și CF 51892-C1-U18); 

Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri locali Dumitru Victor, Marcu Livia-Silvia, Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

 

19. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 5, bloc 5, ap. 5 înscris în CF 51906-C1-U14 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51906-C1-U7 UAT Focșani către domnii Balosin Constanța și Balosin Ionel (imobil identificat în foaia de avere cu CF 51906-C1-U5 și CF 51906-C1-U21); 

Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri locali Dumitru Victor, Marcu Livia-Silvia, Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

 

20. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe ANL situate în Focșani, Cartierul Brăilei, solicitat de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiatori, consilieri locali Dumitru Victor, Marcu Livia-Silvia, Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

 

21. proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru dezmembrarea terenului în suprafață totală de 5676 mp. situat în Focșani pe str. Tisa nr. 30, T 70, parcela 4154, aparținând domeniului public al municipiului Focșani, în vederea realizării obiectivului de investiții „Construire creșă medie – proiect tip, str. Tisa nr. 30, municipiul Focșani, județul Vrancea”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

22. proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire creșă medie – proiect tip, str. Tisa nr. 30, municipiul Focșani, județul Vrancea”;

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

23. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită pe perioada existenței construcției, către Protoieria Focșani II, a unui teren în suprafață de 765 mp. Situat în incinta Cimitirului Sudic Focșani, în vederea edificării unei capele mortuare și a unei cloponițe;      

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

24. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 140/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

25. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pentru o perioadă de trei luni, începând cu luna iulie 2023;

Inițiator, Primar , Cristi Valentin Misăilă

 

 

26. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat cu chirie domnului Ciubuc Viorel, în baza prevederilor art. 5 din Regulamentul pentru repartizarea în vederea închirierii locuințelor din fondul locativ de stat aparținând municipiului Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 189/30.06.2022 și a Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dicatutura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiatori, consilieri locali: Macovei Liviu-George, Dumitru Victor, Marcu Livia Silvia, Costea Ionel

 

 

 

 

 

SECȚIUNEA a II-a 

1. Adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 5799/31.05.2023 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 57588/06.06.2023 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna mai 2023;

 

SECȚIUNEA a III-a – Diverse

 

PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

 

 

                      Avizat

          Secretar general al municipiului Focșani

                   Marta-Carmen Ghiuță

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect