Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 28 octombrie 2021, orele 12,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
2021-10-22 18:34:17

DISPOZIȚIA NR. 929
din 22 octombrie 2021
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară,
pentru data de 28 octombrie 2021

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 28 octombrie 2021, orele 12,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 28 octombrie 2021 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1-5 au fost avizate de Comisia de buget și administrație publică.
(2) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 6-32, 37-39, 45-64, 66-93 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 65 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.
(3) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 32-36, 40-44 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 28 octombrie 2021.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.


PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

 

 

 


ROMÂNIA Anexa la Dispoziția nr. 929/2021
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
PRIMAR

Proiectul ordinii de zi
al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 28 octombrie 2021, orele 12,00, ședință ce se va desfășura
cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I
1. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 542/2017, privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală în municipiul Focșani, cu modificările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și similare în municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 509/12.12.2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de deszăpezire în Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 414/2020 privind aprobarea tarifelor practicate și a prețurilor de pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri, utilizate în desfășurarea activității, începând cu anul 2021 de către Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A., cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 și art. 4 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 345/26.09.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice la corpul de clădire al Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu" și execuția lucrărilor conexe", cu modificările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 și art. 4 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 348/26.09.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a Școlii „Anghel Saligny" din Municipiul Focșani, județul Vrancea", cu modificările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 și art. 4 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 349/26.09.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a imobilului - Cantina Școală - în administrarea Colegiului Tehnic „Valeriu D. Cotea" Focșani și lucrări conexe realizării îmbunătățirii performanței energetice", cu modificările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Parcări adiacente str. Panduri și str. 8 Martie cu parcări adiacente"
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Gh. Doja, fdt. Gheorghe Doja, str. Legumelor, str. Plantelor, str. Vasile Pârvan, str. Bahne din municipiul Focșani"
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții„ Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală și spații verzi Cartier Mândrești - str. Islaz, str. Eternității, str. Bălți (începând de la intersecția cu str. Izvor), fdt. Făget, str. Mieilor, str. Cărpiniș, fdt. Nuferilor, Fundături, str. Sălcioarei și str. Dumușor";
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Refacere trotuare, alei, parcaje și covor asfaltic - strada Mare a Unirii";
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Viilor, refacere covoare asflatice carosabile și amenajare parcări str. Frunzei, str. Nordului, str. Prosperității, reparații și așternere covor asfaltic carosabil str. Rovine";
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Răzoare, str. Zboina, str. Păcii, str. Virtuțiii, str. Grădinari, str. Dorobanți, str. Târgului și str. Varvarici Doru";
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură strada Alecu Sihleanu și Fundătura, str. Maior Ghe. Șonțu și Fundătura, str. Aleea Aviatorilor, Aleea Cuza Vodă și Fundătura";
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală și spații verzi str. Războieni (trotuare și parcări), str. Aviator Muntenescu, str. Muncii, str. Ghe. Asachi, str. Profesor Caian, Aleea Crinului, str. Milcov (tronson intersecție poartă acces Remat), fundătura Dionysos";
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Timiș, str. Nicolae Bălcescu, str. Predeal (tronson cuprins între str. Ion Creangă și str. Grigore Ionescu) și reparații și așternere covoare asflatice carosabil str. Magazia Gării";
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură stradală și parcări adiacente străzilor Maior Ghe. Pastia, Mihail Kogălniceanu, Cuza Vodă - PT8";
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală parcări, spații verzi și accese pentru strada Nicolae Iorga, str. Oituz (tronson între str. Mărăști și str. Duiliu Zamfirescu), str. Miorița, str. Ștefan cel Mare, str. Eroilor, str. Vămii";
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Făgăraș, str. Ghe. Potop, str. Ghioceilor, str. Argeș, str. Dinicu Golescu, str. Zorilor, Piața Victoriei";
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 77/10.05.2021 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Municipiului Focșani, bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul creditelor interne pe 9 luni 2021, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

23. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 165/2009 privind acordarea Diplomei de longevitate și a unui premiu anual în valoare de 500 lei, persoanelor în vârstă de 90 de ani inclusiv, cu domiciliul în Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

24. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 166/2009 privind acordarea Diplomei de fidelitate și a unui premiu în valoare de 500 lei din bugetul local al Municipiului Focșani, cuplurilor focșănene care împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

25. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 129/2011 privind acordarea unui premiu în valoare de 2.500 lei brut persoanelor care împlinesc 100 de ani, cu domiciliul în Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

26. proiect de hotărâre privind aprobare alocării sumei de 306,20 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2021 în vederea organizării Sărbătorilor de iarnă în Municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

27. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 35,00 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2021 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

28. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focșani pe anul 2021; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

29. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani pe anul 2021 și estimat pe următorii 2 ani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

30. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 473/2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

31. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul local Focșani și finanțate din bugetul local al U.A.T. Focșani, pentru anul 2022; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

32. proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de transmitere a imobilului în suprafață de 2.604 mp., situat în Municipiul Focșani, Bd. București nr. 3, identificat în Cartea funciară nr. 61771 a Municipiului Focșani, având număr cadastral 61771, din domeniul public al Municipiului Focșani în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naționale, în scopul retransmiterii acestuia din proprietatea statului în proprietatea Municipiului Focșani, pentru continuarea lucrărilor de investiții; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

33. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 21,00 mp. situat în Focșani, B-dul. Unirii nr. 5, județul Vrancea, T 153, P 7871 înscris în CF 57917 și în CF 68333, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către doamna Jigău Mihaela; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

34. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 24,00 mp. situat în Focșani, B-dul. Unirii nr. 5, sc. 2, județul Vrancea, T 153, P 7870 înscris în CF 65414, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către doamna Herescu Dorina; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

35. proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 20,00 mp. (20,00 m x 1,00 m) aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, T 75, P 3513, către SDEE MUNTENIA NORD SA - DEE România - Sucursala Focșani, pentru amplasarea unei LES 0,4 Kv, în vederea realizării lucrării „Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent" la imobilul situat în Focșani, str. Mare a Unirii nr. 348, proprietatea domnului Stoian Cătălin; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

36. proiect de hotărâre privind schimbarea destinației Construcției - Corp D, aparținând domeniului public al Municipiului Focșani, situat în Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică, în vederea închirierii; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

37. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 272/30.09.2021 privind însușirea documentației cadastrale și aprobarea apartamentării Punctului termic nr. 23, având o suprafață construită la sol de 410 mp situat în Aleea Căminului, T 176, P 9312, aparținând domeniului public al Municipiului Focșani și a Punctului termic nr. 46, având o suprafață construită la sol de 316 mp. situat în str. Alexandru Vlahuță, T 175, P 9238 aparținând domeniului public al Municipiului Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

38. proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale și aprobarea apartamentării Punctului termic nr. 5, situat în B-dul Unirii, T 107, P 5644, a Punctului termic nr. 38, T 197, P 10875 și a Punctului termic nr. 44, situat în str. Rarău, T 90, P 10354, bunuri imobile aparținând domeniului public al Municipiului Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

39. proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 412/11.10.2017 privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe perioada existenței construcției, către Asociația „Ștefan cel Mare și Sfânt - suflete pentru suflete" a terenului situat în Focșani, Aleea parc, Tarla 204, Parcela 11168 Cc, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, în vederea amenajării unui imobil cu destinația de „Centru educațional pentru copii, din Cartierul Sud-Focșani";
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

40. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii unui schimb de terenuri dintre Municipiul Focșani și domnii Neagu Marius-Iulian și Neagu Daniela; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

41. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de vânzare prin licitație publică a imobilului situat în Focșani, str. Ing. Ion Basgan nr. 5, aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

42. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 78738/16.08.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere teren în intravilan pentru construire locuință P+2E, anexe și împrejmuiri" - Focșani, extravilan, număr cadastral 57274, T. 88, P. 449, pe terenul în suprafață măsurată de 3117 mp; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
43. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 78778/16.08.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ pentru construire unitate de cazare P+3E+4R și atragere teren în intravilan pentru construire locuințe individuale" - Focșani, extravilan+intravilan, numere cadastrale 67790, 67788, 56225 pe terenurile în suprafață măsurată de 13067 mp; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

44. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 84838/17.08.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire blocuri D+P+5E, P+5E și P+6E cu spații comerciale și servicii complementare - obținere aviz oportunitate, elaborare și aprobare PUZ" Focșani, extravilan, numere cadastrale 58730, 57908, 57909, T. 22, P. 62/1, 62/2, 62/3 pe terenurile în suprafață de 23000 mp; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

45. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani, strada Libertății, nr. 36, înregistrat în evidența fiscală pe numele Acatrinei Georgeta; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

46. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani, strada Libertății, nr. 36, înregistrat în evidența fiscală pe numele Acatrinei Viorel; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

47. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, teren intravilan curți construcții T23,P64/4, CAD 62089 CAD 6049N, înregistrat în evidența fiscală pe numele Barbălată Claudia Lăcrămiora; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

48. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, teren intravilan curți construcții T23,P64/4, CAD 62089 CAD 6049N, înregistrat în evidența fiscală pe numele Barbălată Sorin; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

49. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Luminiței, nr.23, înregistrat în evidența fiscală pe numele Botirloianu Dragomir; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

50. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Luminiței, nr.23, înregistrat în evidența fiscală pe numele Botirloianu Radu; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

51. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Drumușor CAD 57687 T70 P356/1, CAD 50583 T70 P 356/1 - cartier Mândrești, înregistrat în evidența fiscală pe numele Bradac Ionel; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

52. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani,strada Drumușor nr. 10A, înregistrat în evidența fiscală pe numele Bradac Veronica; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

53. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Eternitatii -56587 T1, P9, cale acces, Cartier Mandresti, înregistrat în evidența fiscală pe numele Calotă Georgel; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

54. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani strada Cernei, nr. 22, înregistrat în evidența fiscală pe numele Drăgoiu Florentina-Eugenia; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

55. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Focșani, strada Cernei, nr.22, înregistrat în evidența fiscală pe numele Drăgoiu Neculai ; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

56. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Plantelor T182 P9633, înregistrat în evidența fiscală pe numele Dragu Nicolae; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

57. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Focșani, strada Răsăritului, nr.4, înregistrat în evidența fiscală pe numele Horeangă Fănel; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

58. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani, strada Răsăritului, nr.4, înregistrat în evidența fiscală pe numele Horeangă (Carp) Rodica; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

59. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Focșani, strada Alexandru Golescu, nr.86, înregistrat în evidența fiscală pe numele Ion Antonel; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

60. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani strada Lăcrămioarei, nr. 15, înregistrat în evidența fiscală pe numele Mitu Jenica; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

61. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani strada Lăcrămioarei nr. 15, înregistrat în evidența fiscală pe numele Mitu Săndel; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

62. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Focșani, strada Răsăritului, nr.4, înregistrat în evidența fiscală pe numele Olteanu Mariana; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

63. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani, strada Nuferilor, nr. 19, înregistrat în evidența fiscală pe numele Trandafir Aurel; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

64. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, teren intravilan agricol CAD 67540 T23, P64/1, înregistrat în evidența fiscală pe numele Ușurelu Corina ; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

65. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 347/10.11.2020 privind constituirea comisiei sociale la nivelul Consiliului Local al Municipiului Focșani pentru analizarea cererilor privind repartizarea locuințelor sociale și locuințelor cu chirie din fondul locativ de stat, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

66. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

67. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

68. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 13 Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

69. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

70. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 17 Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

71. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 18 Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

72. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

73. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga" Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
74. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Școala Gimnazială „Ion Basgan" Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

75. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Școala Gimnazială „Oana-Diana Renea" Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

76. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Școala Gimnazială „Anghel Saligny" Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

77. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială „Adrian Păunescu" Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

78. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță" Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

79. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare" Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

80. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu" Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

81. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Colegiul Național „Al. I. Cuza" Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

82. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu" Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

83. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau" Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

84. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea" Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

85. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret" Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

86. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Colegiul Național „Unirea" Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

87. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Liceul Tehnologic „G.G.Longinescu" Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

88. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Liceul cu Program Sportiv Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

89. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Colegiul Tehnic „Ion Mincu" Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

90. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi" Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

91. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia" Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

92. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu" Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

93. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Școala Postliceală Sanitară „Hippocrate" Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

SECȚIUNEA a II-a

1. adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 10847/05.10.2021 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 96465/06.10.2021 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna septembrie 2021;

SECȚIUNEA a III-a - Diverse


PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

 

 


Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect