Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 28 aprilie 2022
2022-04-21 13:12:17

DISPOZIȚIA NR. 360
din 21 aprilie 2022
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară,
pentru data de 28 aprilie 2022

Primarul Municipiului Focşani,

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E 

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 28 aprilie 2022, ora 14,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 28 aprilie 2022 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1-5 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 8, 10 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.
(3) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 6, 9 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 28 aprilie 2022.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.


PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

 


ROMÂNIA Anexa la Dispoziția nr. 360/2022
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
PRIMAR

 

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 28 aprilie 2022, ora 14,00, ședință ce se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

 

SECȚIUNEA I
1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Municipiului Focșani, bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul creditelor interne, pe trimestrul I 2022, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării Bugetului General al Municipiului Focșani pe anul 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Focșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării în condițiile legii;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind aprobarea completărilor și modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de trecere cu titlu gratuit asupra terenului în suprafață de 368 mp. aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, identificat prin număr cadastral 68515, T 111, PO 5845, înscris în Cartea Funciară nr. 68515, în favoarea Societății Metale Internațional SRL prin administrator Resmeriță Valentin, în vederea efectuării lucrărilor de punere în siguranță a clădirii-monument istoric, situată în Municipiul Focșani, str. Cotești nr. 17;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
7. proiect de hotărâre privind completarea și modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre pentru aprobarea Listei de priorități pe anul 2022, pentru repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia,
Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra,
Dumitru Victor, Zîrnă Cristian

9. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 64/9 aprilie 2021 privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Focșani și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

SECȚIUNEA a II-a
1. adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 4058/05.04.2022 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 35793/06.04.2022 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna martie 2022;

SECȚIUNEA a III-a - Diverse

 

      PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

 

Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect