Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 26 octombrie 2023
2023-10-20 00:00:00

DISPOZIȚIA NR. 901

din 20 octombrie 2023

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară,

pentru data de 26 octombrie 2023

   Primarul Municipiului Focşani,

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 26 octombrie 2023, ora 12,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.

 Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 26 octombrie 2023 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.

 Art. 3 (1) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 1-9, 11, 16-17, 19, 25-26 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.

 (2) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 27-61 în Anexa la dispoziție au fost avizate de Comisia de buget și administrație publică.

 (3) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 10, 12-15, 18 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.

(4) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 20-24 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.

 Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 26 octombrie 2023.

 Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.

 Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

 

Proiectul ordinii de zi

al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va

avea loc în data de 26 octombrie 2023, ora 12,00 , ședință ce se va desfășura

cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2023 a sumei de 5,90 mii lei pentru premierea sportivilor cu rezultate deosebite participanți la Campionatul Mondial și Cupa Mondială de karate SKDUN desfășurate în Chakida, Grecia și Campionatul European de Kickboxing desfășurat în Istanbul, Turcia, precum și a antrenorilor acestora;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 421/2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza SF cu elemente de DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Creșei nr. 7”, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 309/2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală, str. Făgăraș, str. Gh. Potop, str. Ghioceilor, str. Argeș, str. Dinicu Golescu, str. Zorilor, Piața Victoriei”, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 102/2023 pentru aprobarea actualizării devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și a contribuției de la bugetul local pentru obiectivul de investiții: „Refacere trotuare, alei, parcaje si covor asfaltic - strada Mare a Unirii”, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 42,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2023 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani pe anul 2023 și estimat pe următorii 2 ani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Focșani, bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul creditelor interne, pe 9 luni 2023, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite între capitolele bugetare ale Bugetului General al Municipiului Focșani pe anul 2023;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind aprobarea protocoalelor de colaborare încheiate între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Municipiul Focșani, prin Direcția de Asistență Socială Focșani pentru implementarea proiectului „HUB de servicii MMSS - SII MMSS” cod MySmis 130963;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre pentru actualizarea Cărții Funciare nr. 68844 întocmită pentru imobilul aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, situat pe str. Vîlcele, T 121, Parcelele 6323,6325,6326, 6327, 6328,6329;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39/24.02.2022 privind vânzarea prin licitație publică a imobilului situat în Focșani, str. Ion Basgan nr. 5, aparținând domeniului privat al municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 44,00 mp. situat în Focșani, str. Bucegi nr. 25, județul Vrancea, T 197, P 10875 înscris în CF 72127, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către doamna Paraschiveanu Selena-Coca;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 16,00 mp. situat în Focșani, str. Revoluției nr. 11, bl. C3, județul Vrancea, T 207, P 11294 înscris în CF 58499, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul Jinga Mihai-Cristian;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 16,00 mp. situat în Focșani, str. Mare a Unirii nr. 10, sc. 2, județul Vrancea, T 98, P %5344 înscris în CF 61702 și CF 61710, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnii Șerbănică Cosmin-Daniel și Șerbănică Lucia;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 28,00 mp. situat în Focșani, str. Mihail Kogălniceanu nr. 15, județul Vrancea, T 162, P 8425, înscris în CF 72754 și CF 72755, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul Pavel Ștefan-Costin;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind aprobarea completărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii unui schimb de terenuri dintre municipiul Focșani și domnii Bîrsan Costel și Bîrsan Victoria;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 91/31.03.2022 privind aprobarea dării în administrare pe o perioadă de 3 ani către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani a unor imobile aparținând domeniului public și privat al municipiului Focșani, în vederea exploatării și întreținerii acestora;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Pinului nr. 1, bloc 1, ap. 9, înscris în CF 65504-C1-U27 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 65504-C1-U5 UAT Focșani către domnii Saragea Moise și Saragea Marieta-Cornelia;

Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă, consilieri locali Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian, Dumitru Victor

21. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Bradului nr. 5, bloc 5, ap. 8, înscris în CF 51891-C1-U5 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51891-C1-U35 UAT Focșani către domnul Răuță Maftei (imobil identificat în foaia de avere cu CF 51891-C1-U8 și CF 51891-C1-U26);

Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă, consilieri locali Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian, Dumitru Victor

22. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, solicitat de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea locuinței nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiatori, consilieri locali Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian, Dumitru Victor

23. proiect de hotărâre privind împuternicirea primarului municipiului Focșani - Cristi Valentin Misăilă să încheie contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința din fondul locativ de stat situată în Focșani, bdul. București nr. 27, blocul L2, ap. 34, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 85/1992 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Sentinței civile nr. 432/27.01.2023 definitivă și irevocabilă, pronunțată în dosarul nr. 5567/231/2020;

Inițiatori, consilieri locali, Macovei Liviu-George, Stroie Mirela, Dumitru Victor, Costea Ionel

24. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe de necesitate pentru domnul Logofătu Tiberiu in imobilul din Focșani, strada Albinei nr. 18;

Inițiatori, consilieri locali, Macovei Liviu-George, Stroie Mirela, Dumitru Victor, Costea Ionel

25. proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare profesională potrivit legii, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

26. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor din municipiul Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

27. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

28. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program prelungit nr. 2 Focșani;

       Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

29. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program prelungit nr. 13 Focșani;

       Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

30. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program prelungit nr. 16 Focșani;

       Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

31. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program prelungit nr. 17 Focșani;

       Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

32. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program prelungit nr. 18 Focșani;

       Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

33. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița „Academia Primilor Pași” Focșani;

       Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

34. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani;

       Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

35. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Ion Basgan” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

36. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Oana-Diana Renea” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

37. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

38. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Adrian Păunescu” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

39. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Focșani;

       Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

40. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Focșani;

       Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

41. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani;

       Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

42. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

43. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național „Al. I. Cuza” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

44. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național „Unirea” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

45. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

46. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

47. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

48. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

49. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

50. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

51. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul cu Program Sportiv Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

52. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

53. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul Tehnologic „G.G.Longinescu” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

54. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Clubul Sportiv Școlar Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

55. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Postliceală Sanitară „Hippocrate” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

56. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu program Prelungit „Smart Club” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

57. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu program Prelungit „Modelit” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

58. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu program Normal „Armonia” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

59. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Centrul Educativ de Zi „Maria Ajutorul Copiilor” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

60. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița „Regatul Poveștilor” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

61. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Palatul Copiilor Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

SECȚIUNEA a II-a

1. Adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 9516/28.09.2023 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 97204/29.09.2023 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna septembrie 2023;

SECȚIUNEA a III-a – Diverse

PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

         Avizat

          Secretar general al municipiului Focșani

               Marta-Carmen Ghiuță

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect