Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 26 mai 2022
2022-05-20 13:49:17

DISPOZIȚIA NR.434
din 20 mai 2022
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară,
pentru data de 26 mai 2022


Primarul Municipiului Focşani,

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 26 mai 2022, ora 14,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 26 mai 2022 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1-10, 14-15 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 15 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.
(3) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 11-13, 19-21 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
(4) Proiectul de hotărâei înscris la nr. 8 în Anexa la dispoziție a fost avizat de Comisia de urbanism și agricultură.
(5) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 16-17 în Anexa la dispoziție au fost avizate de Comisia de buget și administrație publică.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 26 mai 2022.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

Proiectul ordinii de zi
al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 26 mai 2022, ora 14,00, ședință ce se va desfășura
cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis


SECȚIUNEA I
1. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării Bugetului General al Municipiului Focșani pe anul 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 61/2022 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Focșani pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 391/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Desființare și construcție gard" la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga" Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea performanței energetice a clădirii Primăriei Municipiului Focșani";
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 19,78 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2022 Liceului cu program Sportiv Focșani în vederea participării echipei de baschet U15 LPS-CSS Focșani, la turneul internațional „Barcelona Basketball Cup", în perioada 01.07-03.07.2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 10,00 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2022 pentru evocarea a 110 ani de la primul zbor la Focșani, în perioada 10-11 iunie 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind aprobarea demersurilor necesare înfrățirii Municipiului Focșani, județul Vrancea din România cu orașul Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă din Republica Moldova;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 și a anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 386/2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă


9. proiect de hotărâre privind aprobarea completărilor și modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 35,00 mp. situat în Focșani, str. Culturii nr. 7, județul Vrancea, T57, P3513, înscris în CF69185 și în CF70232, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către doamna Bouroș Catinca; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 15,00 mp. (30,00 m x 0,50 m) aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, T20 P369, 375, 380 către SDEE MUNTENIA NORD SA - DEE România - Sucursala Focșani, pentru amplasarea unei LES 0,4 Kv și BMPM In=16A, în vederea realizării lucrării „amenajare parcare pentru autoturisme, amplasare 4 stâlpi zincați de iluminat și barieră automată de acces, branșament electric", în Focșani, str. Mărășești nr. 35B, CF nr.57464, proprietatea domnilor Iorgulescu Dan și Bucur Ligia; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă


13. proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 25,00 mp. (50 m x 0,50 m) aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, T102, P5463 către SDEE MUNTENIA NORD SA - DEE România - Sucursala Focșani, pentru amplasarea unei LES 0,4 Kv și FDCP, în vederea realizării lucrării „alimentare cu energie electrică centru de relații cu clienții, b-dul Independenței nr. 2, Municipiul Focșani, Județul Vrancea", în Focșani, b-dul Independenței nr. 2, Nr.cadastral 9276/2/0;1N/1, proprietatea SC ELECTRICA FURNIZARE SA; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă


14. proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 60/09.04.2021 privind, aprobarea dării în administrare Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Focșani, pe perioada funcționării serviciului, a unor imobile situate în „Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică" din Focșani, Județul Vrancea, în vederea desfășurării activităților specifice;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către parohia „Sf. Ioan Botezătorul" a unui imobil -„corp F1", aparținând domeniului public al Municipiului Focșani, situat în Grădina Publică, identificat prin număr cadastral 59154, înscris în Cartea Funciară nr. 59154, în vederea depozitării arhivei;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și similare în municipiul Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 542/2017 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală în municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 112159/12.11.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective" - municipiul Focșani, str. Slt. Al. Grigore Ionescu, număr cadastral 62265, T. 37, P. 2321, pe terenul în suprafață de 932 mp (din acte), 949 mp (suprafață măsurată);
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 21491/01.03.2022 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere teren în intravilan pentru construire hale de depozitare" - extravilanul municipiului Focșani, DN23-DN23A, T. 74, P. 384, număr cadastral 62248, pe terenul în suprafață de 5025 mp;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă


20. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 19524/23.02.2022 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire spații de depozitare și producție", municipiul Focșani, intravilan, T. 79, P. 415, numere cadastrale 67610, 67611, pe terenurile în suprafață de 15237 mp;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă


21. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului în suprafață de 12 mp situat în Focșani, bdul. Independenței nr. 28A, identificat prin număr cadastral 69477, T 57, P 3577, înscris în Cartea Funciară nr. 69477, aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, în vederea extinderii construcției provizorii cu destinația de spațiu comercializare pâine și produse de panificație și patiserie;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă


SECȚIUNEA a II-a
1. adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 5243/06.05.2022 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 46911/09.05.2022 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna aprilie 2022;

SECȚIUNEA a III-a - Diverse


PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect