Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 25 aprilie 2024
2024-04-19 19:54:58

  DISPOZIȚIA NR. 650
din 19 aprilie 2024
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară,
pentru data de 25 aprilie 2024

 

Primarul Municipiului Focşani,

 

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 25 aprilie 2024, ora 14,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data 25 aprilie 2024 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 1-9, 11-12, 14 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 10, 13, 15-17 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
(3) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 14, 19-20 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.
(4) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 18 în Anexa la dispoziție a fost avizat de Comisia de urbanism și agricultură.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 25 aprilie 2024.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin email.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Direcția juridică și de administraţie publică.


PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

 

  ROMÂNIA                                                                                   Anexa la Dispoziția nr. 650/2024
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
  PRIMAR


Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 25 aprilie 2024, ora 14,00, ședință ce se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

 

SECȚIUNEA I
1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 1,65 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2024, Școlii Gimnaziale „Alexandru Vlahuță" Focșani pentru acoperirea cheltuielilor cu deplasarea elevului Dăscălescu Adelin Ștefan la Campionatul European Școlar;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 108,00 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2024 instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Focșani pentru efectuarea de cursuri de instruire practică „Prim ajutor";
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din municipiul Focșani";
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Focșani, bugetului instituțiilor finanțate parțial și a activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul creditelor interne, pe trimestrul I 2024, detaliat pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezoltare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 414/2020 privind aprobarea tarifelor și a prețurilor de pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri, utilizate în desfășurarea activității, începând cu anul 2021 de către Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 499/2023 privind reorganizarea și funcționarea Teatrului Municipal „Maior Gheorghe Pastia" Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
7. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 484/2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Focșani, cabinetul viceprimarului și viceprimarii municipiului Focșani, ca urmare a reorganizării;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 478/2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, ca urmare a reorganizării;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 49/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor - terenuri care constituie coridorul de expropriere necesar realizării obiectivului de investiții de utilitate publică de interes local „Optimizarea coridorului Nord-Sud prin realizarea rețelei de terminale intermodale, creșterea accesibilității rețelei de transport";
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind aprobarea completărilor și modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2007, privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, către parohia Buna Vestire a imobilului - teren aparținând domeniului public al Municipiul Focșani, în suprafață construită de 628 mp., situat în str. Vrancei nr. 33, T 5, Parcela 158, înscris în Cartea Funciară nr. 52184 UAT Focșani, în vederea edificării unei capele mortuare, a unei case de prăznuire și a unei clopotnițe;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii unui schimb de terenuri dintre Municipiul Focșani și Societatea Helios Com SRL;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 78,00 mp. situat în Focșani, str. Cotești nr. 2A, județul Vrancea, T. 108, P. 5694, înscris în CF 70748, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către Societatea OVILENA COM SRL;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 1314,00 mp. situat în Focșani, str. Republicii nr. 11-13, județul Vrancea, T. 39, P. 2502 înscris în CF 56660, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către Societatea Comcereal SA reprezentantă de domnul Scutaru Gelu;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului în suprafață de 109,48 mp. situat în Focșani, str. Democrației T 79, P%416, aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, în vederea amplasării unei construcții provizorii cu destinația de magazin;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței din fondul locativ de stat situată în Focșani, str. Vasile Pîrvan nr. 1, bl. 1, ap. 6 către domnul Dediu Alexandru în baza prevederilor decretului-Lege nr. 61/1990 cu modificările și completările ulterioare;
Inițiatori, consilieri locali Stroie Mirela, Dumitu Victor, Macovei Liviu-George

20. proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale aparținând Municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă


SECȚIUNEA a II-a - Diverse


PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă


Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect