Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară pentru data de 24 noiembrie 2022
2022-11-18 16:21:38

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

MUNICIPIUL FOCȘANI

PRIMAR

DISPOZIȚIA NR. 959

din 18 noiembrie 2022

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară,

pentru data de 24 noiembrie 2022

   Primarul Municipiului Focşani,

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 24 noiembrie 2022, ora 11,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.

 Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 24 noiembrie 2022 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.

 Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1-20, 24-25, 38, 61-65, 67-68 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.

 (2) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 27-37 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.

 (3) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 22-23, 26, 66 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.

 (4) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 21 în Anexa la dispoziție are avizul Comisiei de urbanism și agricultură.

 (5) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 39-60 în Anexa la dispoziție au avizul Comisiei de buget și administrație publică.

 Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 24 noiembrie 2022.

 Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.

 Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

 

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 24 noiembrie 2022, ora 11,00, ședință ce se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 301/2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Refacere trotuare, alei, parcaje și covor asfaltic - strada Mare a Unirii”, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 306/2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Timiș, str. Nicolae Bălcescu, str. Predeal (tronson cuprins între str. Ion Creangă și str. Grigore Ionescu), și reparații și așternere covoare asfaltice carosabil str. Magazia Gării”, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 307/2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură stradală și parcări adiacente străzilor Maior Gheorghe Pastia, Mihail Kogălniceanu, Cuza Vodă - PT8”, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 291/2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Prof. Constantin Stere, str. Ecaterina Varga, str. Bujor, str. Agriculturii, str. Mureșului, str. Cernei, str. Dogăriei, str. Crișana, str. Greva de la Grivița, mun. Focșani, jud. Vrancea”, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 304/2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură str. Alecu Sihleanu și fundătura, str. Maior Gh. Șonțu și fundătura, str. Aleea Aviatorilor, Aleea Cuza Vodă și fundătura”, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 309/2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală, str. Făgăraș, str. Ghe. Potop, str. Ghioceilor, str. Argeș, str. Dinicu Golescu, str. Zorilor, Piața Victoriei”, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 308/2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală, parcări, spații verzi și accese pentru str. Nicolae Iorga, str. Oituz (tronson între str. Maraști și str. Duiliu Zamfirescu), str. Miorita, str. Ștefan cel Mare, str. Eroilor, str. Vămii”, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Reamenajare teren de sport multifuncțional, teren de volei și a aleilor adiacente” la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 342/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a imobilului – Cantina Școală – în administrarea Colegiului Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani și lucrări conexe realizării îmbunătățirii performanței energetice”, cu modificările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 și art. 4 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 349/2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a imobilului – Cantina Școală – în administrarea Colegiului Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani și lucrări conexe realizării îmbunătățirii performanței energetice”, cu modificările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Municipiului Focșani, bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul creditelor interne pe 9 luni 2022, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2022;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind aprobarea din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2022 a sumei de 24,00 mii lei în vederea acordării unui sprijin material persoanelor aflate în nevoie socială, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 351/2022 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Focșani pentru anul școlar 2022-2023;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 473/2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 386/2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 60/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei”, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind aprobarea transformării gradului profesional al unei funcții contractuale de execuție, în statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Focșani, cabinetul primarului și viceprimarii municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 2022 și estimat pe următorii 2 ani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 367/2006, cu modificările sau completările ulterioare

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 64186/24.06.2022 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ în vederea supraetajării locuințelor colective P+2E aprobate la P+3E parțial” – municipiul Focșani, str. Rarău, T. 190, P. 10352, număr cadastral 60012, pe terenul în suprafață de 395 mp.;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Focșani, aprobat prin HCL nr. 276/11.10.2021, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

23. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 27,00 mp. situat în Focșani, str. Bucegi nr. 5, județul Vrancea, T.189 , P.10299 înscris în CF 52501 și în CF 70130, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnii Tănase Romică și Tănase Nela ;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

24. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

25. proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

26. proiect de hotărâre privind schimbarea destinației Chioșcului multifuncțional C18, aparținând domeniului public al Municipiului Focșani, situat în Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică, în vederea închirierii;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

27. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 19, bloc 19, ap. 08, înscris în CF 51895-C1-U8 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51895-C1-U24 UAT Focșani către domnii Vlăsceanu Săndica și Vlăsceanu Gheorghe;

Inițiatori, consilieri locali Tătaru Alexandra, Dumitru Victor, Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian

28. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 21, bloc 21, ap. 08, înscris în CF 51892-C1-U1 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51892-C1-U17 UAT Focșani către domnii Coviltir Iulian și Coviltir Ionica;

Inițiatori, consilieri locali Tătaru Alexandra, Dumitru Victor, Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian

29. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 21, bloc 21, ap. 09, înscris în CF 51892-C1-U9 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51892-C1-U25 UAT Focșani către doamna Dumitru Mihaela Roxana;

Inițiatori, consilieri locali Tătaru Alexandra, Dumitru Victor, Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian

30. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 1, bloc 1, ap. 8, înscris în CF 51903-C1-U8 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51903-C1-U24 UAT Focșani către domnii Goia Iulian și Goia Mariana;

Inițiatori, consilieri locali Tătaru Alexandra, Dumitru Victor, Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian

31. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 1, bloc 1, ap. 7, înscris în CF 51903-C1-U7 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51903-C1-U23 UAT Focșani către domnul Ilie Lilian;

Inițiatori, consilieri locali Tătaru Alexandra, Dumitru Victor, Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian

32. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 1, bloc 1, ap. 10, înscris în CF 51903-C1-U10 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51903-C1-U26 UAT Focșani către doamna Marcu Magdalena;

Inițiatori, consilieri locali Tătaru Alexandra, Dumitru Victor, Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian

33. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 9, bloc 9, ap. 13, înscris în CF 51890-C1-U13 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51890-C1-U29 UAT Focșani către domnii Marin Liviu Marinel și Marin Raluca;

Inițiatori, consilieri locali Tătaru Alexandra, Dumitru Victor, Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian

34. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 3, bloc 3, ap. 14, înscris în CF 51887-C1-U14 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51887-C1-U30 UAT Focșani către domnii Roșca Vasile Laurențiu și Roșca Nicoleta;

Inițiatori, consilieri locali Tătaru Alexandra, Dumitru Victor, Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian

35. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 5, bloc 5, ap. 01, înscris în CF 51906-C1-U1 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51906-C1-U17 UAT Focșani către doamna Terteleac Nicoleta Elena;

Inițiatori, consilieri locali Tătaru Alexandra, Dumitru Victor, Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian

36. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului Local nr. 131 din 28.04.2022 privind aprobarea listei de priorități;

Inițiatori, consilieri locali Tătaru Alexandra, Dumitru Victor,

Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian

37. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției doamnei Turcu Oana Alina, titular de repartiție pentru o locuință ANL, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiatori, consilieri locali Tătaru Alexandra, Dumitru Victor, Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian

38. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind desfășurarea unui concurs public pentru pavoazarea cu ornamente luminoase adecvate a vitrinelor și a spațiilor din incintă de către operatorii economici din Municipiul Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

39. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

40. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Ion Basgan” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

41. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Oana-Diana Renea” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

42. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

43. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Adrian Păunescu” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

44. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

45. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național „Al. I. Cuza” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

46. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național „Unirea” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

47. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

48. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

49. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

50. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

51. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

52. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

53. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul cu Program Sportiv Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

54. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

55. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul Tehnologic „G.G.Longinescu” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

56. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Clubul Sportiv Școlar Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

57. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Postliceală Sanitară „Hippocrate” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

58. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Palatul Copiilor Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

59. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 292/2022 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

60. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 293/2022 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

61. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Grădinița cu Program Normal „Armonia” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

62. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Grădinița cu Program Prelungit „Smart Club” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

63. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Grădinița cu Program Prelungit „Modelit” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

64. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Centrul Educativ de Zi „Maria Ajutorul Copiilor” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

65. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Primară „Regatul Poveștilor” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

66. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de dezmembrare a unor terenuri aparținând domeniului public și privat al municipiului Focșani, adiacente ”Pieței Moldova” din Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

67. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Amenajare accese bariera Vrancei zona lotizată”, Municipiul Focșani, Județul Vrancea;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

68. proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului oficial al campaniei promoționale „BINE FACI, BINE PRIMEȘTI!”;

Inițiator, consilier local Alexandra Tătaru

SECȚIUNEA a II-a

1. Adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 11616/2022 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 112160/2022 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna octombrie 2022;

2. Adresa Instituției Prefectului – județul Vrancea nr. 11964/2022 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 113768/2022 privind solicitarea de reanalizare, în vederea revocării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 314/2022 privind aprobarea extinderii de spațiu pentru familiile Lăutaru Petruța și Ceobotaru Victoria, din imobilul situat în strada Revoluției nr. 16, bloc C2, în imobilul de locuințe sociale situat în str. Măgura nr. 123, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale aparținând Municipiului Focșani, aprobat prin H.C.L. nr. 111/31.03.2022, hotărâre pe care Instituția Prefectului – județul Vrancea a apreciat-o ca fiind nelegală;

3. Cererea formulată de domnul Darie Ionel, înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 117850/2022 privind solicitarea de reducere a chiriei pentru suprafața de pășune exploatată în baza contractului de închiriere, scutire la plata impozitului, a penalităților, amânare termen de plată, deducere cheltuieli efectuate urmare a secetei.

SECȚIUNEA a III-a – Diverse

 

 

PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

         


Avizat

          Secretar general al municipiului Focșani

               Marta-Carmen Ghiuță

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect