Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 24 februarie 2021, orele 10.00
2021-02-18 14:42:39

DISPOZIȚIA NR. 146
din 18 februarie 2021
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în
şedinţă ordinară, pentru data de 24 februarie 2021

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 24 februarie 2021, orele 10,00, ședință desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 24 februarie 2021 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1- 4 în Anexa la dispoziție au primit avizul Comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 6-8, 14-15 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(3) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 5, 11-13 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
(4) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 9-10 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 24 februarie 2021.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

 

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

 

ROMÂNIA Anexa la Dispoziția nr. 146/2021
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
PRIMAR

 

Proiectul ordinii de zi
al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 24 februarie 2021, orele 10,00 ședință ce se va desfășura
cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului
Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis


SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială „Anghel Saligny" Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 292/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga" Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 382/2020 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Focșani care să colaboreze cu Consiliul local al tinerilor din municipiul Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Focșani pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2020 - 31.12.2020;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a suprafeţei de 29,6321 ha teren păşune situată pe teritoriul administrativ al localităților: Golești, Bolotești și Slobozia Ciorăști care aparţine domeniului public și privat al Municipiului Focşani, începând cu anul 2021, pe o perioadă de 7 ani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în anul 2021, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului creditelor interne al municipiului Focșani pe anul 2021;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DALI - Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură stradală și parcări adiacente străzilor Maior Gh. Pastia, M. Kogălniceanu, D. Cantemir, Cuza Vodă - PT8" din municipiul Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă.

9. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului - monument istoric „Casa Zaharia", cod LMI VN-II-m-B-06403 din Focșani, str. Simion Bărnuțiu nr. 13, înscris în CF nr. 66314 Focșani, aflat în proprietatea domnilor Hănciulescu Liviu Tudor, Șoană Rodica-Angela, Șoană Bianca-Angela, Șoană Elena-Valentina și Georgescu Andrei Ioan;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului - monument istoric „Casa Scalvone", cod LMI VN-II-m-B-06406 din Focșani, str. Cernei nr. 12, înscris în CF nr. 53911 Focșani, aflat în proprietatea domnului Dumitru Robert-Eugen;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K.Constantinescu", în domeniul public al municipiului Focșani, în vederea realizării unor proiecte de utilitate publică;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind emiterea acordului prealabil si a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în favoarea Unităților Administrativ Teritoriale Comuna Milcovul, Comuna Gologanu și Comuna Răstoaca pentru folosința terenurilor aferente Străzilor Bucegi, 1 Decembrie 1918, Brăilei, DN 2 (Calea Moldovei), DN 23 și DN 23 A, până la limita cu UAT Milcovul, pe care se va amplasa rețeaua de distribuție a gazelor naturale aferente obiectivului de investiții "Înființare sistem de distribuție gaze naturale în Comuna Milcovul, Județul Vrancea, Înființare sistem de distribuție gaze naturale în Comuna Gologanu, Județul Vrancea și Înființare rețea de alimentare și distribuție gaze naturale în Comuna Răstoaca, Județul Vrancea";
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 59,00 mp. situat în Focșani, str. Teiului nr. 12, județul Vrancea, T 106, P 5599 înscris în CF 63738, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către doamnele Popa Magdalena-Nela și Șerbu Ioana;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind stabilirea destinației birourilor situate în clădirea Primăriei municipiului Focșani din Strada Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, etaj I, camerele nr. 107, nr. 108, nr. 109 și nr. 110 pentru organizarea cabinetelor viceprimarilor Municipiului Focșani în mandatul 2020-2024;
Inițiatori, consilieri locali Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra

15. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Focșani nr.407/2020 privind numirea a doi consilieri locali și a unui reprezentant al comunității ca membri în Comitetul director al Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007;
Inițiatori, consilieri locali Zîrnă Cristian, Neculaii Tănase, Dimitriu Ana-Maria, Marcu Livia-Silvia, Macovei Liviu-George, Costea Ionel, Dumiitru Victor

 

SECȚIUNEA a II-a

1. Raportul de activitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Focșani pe anul 2020;

2. Plângerea prealabilă formulată de Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel de reanalizare și revocare a Hotărârii Consiliului local Focșani nr. 9/2021 privind aprobarea utilizării, în anul 2021, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent, înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 15633/12.02.2021;

3. Plângerea prealabilă formulată de Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel de reanalizare și revocare a Hotărârii Consiliului local Focșani nr. 4/2021 privind alegerea viceprimarilor municipiului Focșani, înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 15634/12.02.2021;

4. Citație emisă de Tribunalul Vrancea în data de 16 februarie 2021 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 16925/16.02.2021, în dosarul nr. 268/91/2021 având drept obiect anulare act administrativ (alegeri viceprimari), cu termen la data de 18 februarie 2021;

5. Citație emisă de Tribunalul Vrancea în data de 16 februarie 2021 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 16828/16.02.2021, în dosarul nr. 269/91/2021 având drept obiect anulare act administrativ (excedent buget local), cu termen la data de 3 martie 2021.

 

SECȚIUNEA a III-a - Diverse

 

 

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

 

 

 

 

Avizat
Secretarul general al municipiului Focșanii
Marta-Carmen Ghiuță

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect