Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 16 decembrie 2021, orele 14,00
2021-12-10 17:17:35

DISPOZIȚIA NR. 2857
din 10 decembrie 2021
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară,
pentru data de 16 decembrie 2021

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 16 decembrie 2021, orele 14,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 16 decembrie 2021 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1-6, 8-10, 20-22 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 12 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.
(3) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 7, 11, 13-19 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 16 decembrie 2021.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.


PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

 

 


ROMÂNIA Anexa la Dispoziția nr. 2857/2021
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
PRIMAR

Proiectul ordinii de zi
al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 16 decembrie 2021, orele 14,00, ședință ce se va desfășura
cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Focșani, bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul creditelor interne estimată la 31 decembrie 2021, detaliată pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2021;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor alocate pe anul 2021 reprezentând finanțarea de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru unitățile de învățământ particular și confesional acreditate cu personalitate juridică, din municipiul Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind aprobarea transformării gradului profesional a cincisprezece funcții publice de execuție în statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Focșani, cabinetului primarului și viceprimarii municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului loal al municipiului Focșani nr. 386/2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din anexa nr. 2 - Contract cadru, la HCL nr. 252/28.09.2010 privind aprobarea inființării și alegerii formei de gestiune a serviciului public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
7. proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Focșani în domeniul public al Județului Vrancea a imobilului în suprafață de 3412 mp., identificat prin număr cadastral 69366, T 88, Parcela 435, înscris în Cartea Funciară nr. 69366, având categoria de folosință "drum exploatare", în vederea realizării obiectivului de investiții "Spitalul Județean de Urgență Focșani-județul Vrancea;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre aprobarea modificărilor și completărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului local al municiipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Focșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării în condițiile legii;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 252 mp. aparținând domeniului privat al Municipiului Focşani, situat în str. Alexandru Golescu nr. 3-5, identificat prin număr cadastral 66507, T 167, P 8634/1, înscris în Cartea Funciară nr. 66507, în favoarea domnilor Chivoiu Ion și Eleonora;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele din fondul locativ de stat aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în conformitate cu Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiatori, consilieri locali Costea Ionel, Dumitru Victor,
Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela

13. proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 9,25 mp. (9,25 m x 1,00 m) aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, T 29, P 1708, către SDEE MUNTENIA NORD SA - DEE România - Sucursala Focșani, pentru amplasarea unei LES 0,4 Kv și FDCP-3m, în vederea realizării lucrării „Instalație de alimentare cu energie electrică" la imobilul situat în Focșani, str. Sublocotenent Tănăsescu Dumitru nr. 10, proprietatea domnului Enoiu Claudiu Daniel; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
14. proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 9,20 mp. (9,20 m x 1,00 m) aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, T 29, P 5278, către Societatea ENGIE ROMÂNIA SA - DISTRIGAZ SUD Rețele, în vederea realizării lucrării „Extindere rețea și branșament gaze naturale + PRM gaze naturale" la imobilul proprietatea doamnei Mihăilă Daniela, situat în Focșani, str. Ana Ipătescu nr. 10, județul Vrancea; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 7,50 mp. (30,00 m x 0,25 m) aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, T 96, P 5327, 5328, către SDEE MUNTENIA NORD SA - DEE România - Sucursala Focșani, în vederea realizării lucrării „Branșament electric la obiectivul Loc de joacă" situat între blocurile nr. 4 și nr. 10 din str. Peneș Curcanu, aflat în administrarea Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 7,50 mp. (30,00 m x 0,25 m) aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, T 121, P 6305, 6306, către SDEE MUNTENIA NORD SA - DEE România - Sucursala Focșani, în vederea realizării lucrării „Branșament electric la obiectivul Loc de joacă" adiacent blocului nr. 44 din Focșani, str. Prof. Gh. Longinescu, aflat în administrarea Direcției de Dezvoltare Servicii Publcie Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 8,00 mp. situat în Focșani, str. Vămii nr. 3, (fostă str. Mare a Unirii nr. 3), județul Vrancea, T 161, P 8350 înscris în CF 67392, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnii Miron Ion și Miron Mariana; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului real găsit la măsurătoare în suprafață de 23,00 mp. situat în Focșani, str. Frăției nr. 2, județul Vrancea, T 120, P624, înscris în CF nr. 69374, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul Mavrodin Ionel; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 51,00 mp. situat în Focșani, str. Comisia Centrală nr. 17A, județul Vrancea, T 88, P4979, înscris în CF nr. 54025, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către Societatea DORALGIN COM SRL; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre privind privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Economic "Mihail Kogălniceanu" Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, teren intravilan agricol T23, P64/1, CAD 67523, CAD 58411 înregistrat în evidența fiscală pe numele Băeșu Viorica; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliiul local al municipiului Focșani pentru o perioadă de trei luni, începând cu luna ianuarie 2022; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

SECȚIUNEA a II-a


1. adresa Instituției Prefectului nr. 13495/13496/2021 privind solicitarea de reanalizare a Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 276/2021 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani;

2. Memoriul înregistrat la Primăria municipiului Focșani sub nr. 111647/11.11.2021 privind modalitatea de soluționare amiabilă a litigiului legat de procedura de vânzare directă către AMM MED STAR a spațiului cu destinație de cabinet medical din str. Bucegi nr. 28 în temeiul OUG 124/1998 prin hotărâre de consiliu local, însoțit de informarea serviciului juridic, contencios nr.121910/09.12.2021;

3. Plângerea prealabilă nr. 23/08.11.2021 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 115355/19.11.2021 formulată de ROMAJUST Asociația Juriștilor Romi împotriva Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 233/2021;

4. adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 12773/03.12.2021 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 119380/03.12.2021 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna noiembrie 2021;

 

SECȚIUNEA a III-a - Diverse

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

 

 

Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect