Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 14 decembrie 2023
2023-12-08 00:00:00

DISPOZIȚIA NR. 2236

din 8 decembrie 2023

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară,

pentru data de 14 decembrie 2023

   Primarul Municipiului Focşani,

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 14 decembrie 2023, ora 14,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.

 Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 14 decembrie 2023 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.

 Art. 3 (1) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 1-40, 44 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.

 (2) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 42-43 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.

(3) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 41 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.

 Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 14 decembrie 2023.

 Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.

 Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va

avea loc în data de 14 decembrie 2023, ora 14,00 , ședință ce se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor prijeluite de sărbătorirea zilei de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române ;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării de către Municipiul Focșani, în calitate de partener, prin Direcția de Asistență Socială Focșani, a serviciului social licențiat Adăpost de Noapte Bahne, derulat de către Societatea Națională de Cruce Roșie din România – filiala Vrancea, în vederea asigurării continuității acestuia;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 541/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DALI - Documentatie avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții “Parcări adiacente str. Panduri și str. 8 Martie cu parcări adiacente” din municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 216/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Sistem de supraveghere video – Cimitirul Sudic Focșani”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 18/2019 privind aprobarea Documentației tehnico-economice – Faza SF, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Dezvoltarea rețelei de piste dedicate circulației bicicletelor, implementarea unui sistem de bike-sharing”, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 537/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice – Etapa a III-a”, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei nr. 1”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului cu titlul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Creșei nr. 7”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 1”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului cu titlul „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 10”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului cu titlul „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 13”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului cu titlul „Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru Grădinița nr. 15 Focșani”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului cu titlul „Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței cu program prelungit nr. 16”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru Colegiul Pedagogic „Spiru Haret”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului cu titlul „Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative și sociale”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului cu titlul „Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona Bahne”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind aprobarea etapizării și continuării finanțării proiectului „Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani, în vederea creșterii atractivității și accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale”, cod SMIS 126533, în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind aprobarea etapizării și continuării finanțării proiectului cu titlul „Implementarea unui sistem de management al traficului și monitorizare în municipiul Focșani”, cod SMIS 128809, în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind aprobarea etapizării și continuării finanțării proiectului „Dezvoltarea rețelei de piste dedicate circulației bicicletelor, implementarea unui sistem de bike-sharing”, cod SMIS 126572, în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre privind aprobarea etapizării și continuării finanțării proiectului cu titlul „Modernizarea transportului public în Municipiul Focșani” cod SMIS 126571, în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind aprobarea etapizării și continuării finanțării proiectului „Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru clădirea Cinematografului Balada”, cod SMIS 137527, în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind aprobarea etapizării și continuării finanțării proiectului cu titlul „Reabilitarea, modernizare și extinderea sistemului de iluminat public în municipiul Focșani – nivelul 1 de prioritate”, în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

23. proiect de hotărâre privind aprobarea etapizării și continuării finanțării proiectului cu titlul „Reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale din strada Revoluției nr. 16 și 17 amenajarea unor spații de agrement”, în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

24. proiect de hotărâre privind aprobarea etapizării și continuării finanțării proiectului cu titlul „Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru clădirea Internat a Liceului cu Program Sportiv” în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

25. proiect de hotărâre privind aprobarea etapizării și continuării finanțării proiectului cu titlul „Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru clădirea Liceului Tehnologic „G. G. Longinescu Focșani” în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

26. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială Focșani, ca urmare a reorganizării;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

27. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

28. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Poliția Locală a Municipiului Focșani, ca urmare a reorganizării;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

29. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, ca urmare a reorganizării;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

30. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

31. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007, ca urmare a reorganizării;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

32. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

33. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Creșa Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

34. proiect de hotărâre privind aprobarea desființării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Focșani ca urmare a încetării valabilității avizului de înființare și avizului pentru sectorul de competență al acestuia;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

35. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Focșani, cabinetul primarului și viceprimarii, ca urmare a reorganizării;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

36. proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asmiliate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2024;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

37. proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării cu mandat special a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Vrancea Curată” să exercite, în numele și pe seama Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Focșani, delegarea gestiunii serviciului privind colectarea deșeurilor municipale și transportul acestora la punctele/stațiile de transfer la nivelul Zonei 3, județul Vrancea pentru proiectul „Sistem de management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Vrancea”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

38. proiect de hotărâre privind avizarea analizei fundamentate de SC ENET SA referitor la modul în care este afectată societatea de prevederile cuprinse în Capitolul III, Secțiunea 2 – Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

39. proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului municipiului Focșani nr. 2233/7.12.2023 privind majorarea Bugetului General al Municipiului Focșani pe anul 2023;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

40. proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 32/15.02.2023 privind repartizarea sumelor alocate pe anul 2023 reprezentând finanțarea de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru unitățile de învățământ particular și confesional acreditate cu personalitate juridică, din Municipiul Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

41. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului – monument istoric „Casa Huianu”, cod LMI VN-II-m-B-06410 din Focșani, str. Comisia Centrală nr. 11, înscris în CF nr. 61382 Focșani, aflat în proprietatea domnului Bercariu Ciprian Gabriel;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

42. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 24,00 mp. situat în Focșani, bdul. Gării nr. 17, județul Vrancea, T 29, P 1721 înscris în CF 72889, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnii Zară Marius-Dan și Zară Marilena;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

43. proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Companiei Națională de Investiții „CN.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot „Sală de sport școlară, Școala Gimnazială „Anghel Saligny”, str. Moldova nr. 8, Municipiul Focșani, Județul Vrancea;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

44. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pentru o perioadă de trei luni, începând cu luna ianuarie 2024;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

SECȚIUNEA a II-a

1. Adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 11894/29.11.2023 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 121341/29.11.2023 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna octombrie 2023;

SECȚIUNEA a III-a – Diverse

PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

         Avizat

          Secretar general al municipiului Focșani

               Marta-Carmen Ghiuță

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect