Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, în data de 24 februarie 2022, ora 12,00
2022-02-17 13:45:59

DISPOZIȚIA NR. 152
din 16 februarie 2022
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară,
pentru data de 24 februarie 2022

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 24 februarie 2022, orele 12,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 24 februarie 2022 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 2-16, 22-23, 26-41 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 5 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.
(3) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 17-20, 22, 24-25 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
(4) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 21 în Anexa la dispoziție are avizul Comisiei de urbanism și agricultură.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 24 februarie 2022.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.


PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

 

 


ROMÂNIA Anexa la Dispoziția nr. 152/2022
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
PRIMAR


Proiectul ordinii de zi
al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 24 februarie 2022, orele 12,00, ședință ce se va desfășura
cu participarea fizică a consilierilor locali,

la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis


SECȚIUNEA I

1. Depunerea jurământului de către consilierul local supleant Balaban Elena Luminița;

2. proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii și a criteriilor pentru concursul organizat în vederea numirii directorului adjunct gradul II la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani";
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind aprobarea transformării funcției publice de execuție ocupată de inspector clasa I gradul profesional debutant, care figurează la Biroul agricultură - Serviciul administrație publică locală, agricultură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Focșani, în funcție publică definitivă de execuție de inspector clasa I gradul profesional asistent;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 290/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură străzi, parcări, alei, iluminat, irigații, supraveghere video, canalizații rețele curenți slabi " - str. Carpați, str. Constituției, str. Plevnei, str. Mitropolit Varlaam (tronson Bd. Unirii și str. Bucegi)";
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 231/2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza SF și descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Crearea unui centrul multifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative și sociale";
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 420/2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare clădiri și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 18", cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 354/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Reabilitare, modernizare clădiri și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 18";
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei nr. 1";
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani pe anul 2022 și estimat pe următorii 2 ani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 2022 și estimat pe următorii 2 ani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Administrația Piețelor S.A. Focșani pe anul 2022 și estimat pe următorii 2 ani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al PARKING Focșani S.A. pe anul 2022 și estimat pe următorii 2 ani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I." S.A., a amplasamentului și a construcției identificată cu C2 - clădire cantină, situate în Municipiul Focșani, str. Mărășești nr. 76 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Lucrări de reabilitare, modernizare și dotări atelier de coafură/frizerie „Liceul Tehnologic „G. G. Longinescu", str. Mărășești nr. 76, Municipiul Focșani, Județul Vrancea;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 468/29.12.2021 privind aprobarea dării în administrare către Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu" Focșani a imobilului, aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, situat în str. Dornei nr. 3A, Tarla 189, parcela 10262, în vederea desfășurării activității de învățământ preuniversitar de stat;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale și aprobarea apartamentării Punctului termic nr. 2, T 144, P 7353, a Punctului termic nr. 4, T 192, P 10518, a Punctului termic nr. 8, T 164, P 8480, a Punctului termic nr. 9, T 205, P 11237 și a Punctului termic nr. 43, T 188, P 10179, bunuri imobile aparținând domeniului public al Municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 31,00 mp. situat în Focșani , str. Lupeni nr. 1 bis, județul Vrancea, T 173, P9106 înscris în CF 67737 și în CF 67738, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul Cepoi Costică; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 22,00 mp. situat în Focșani str. Alexandru Vlahuță nr. 18, județul Vrancea, T 189, P 10264, înscris în CF 63719, CF 63722, CF 63723 și CF 63724, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul Marian Oprișan; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 31,00 mp. situat în Focșani, str. Dornei nr. 6, județul Vrancea, T 189, P 10336 înscris în CF 67765, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către doamna Lungu Rodica; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 112159/12.11.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective" - municipiul Focșani, str. Slt. Al. Grigore Ionescu, număr cadastral 62265, T. 37, P. 2321, pe terenul în suprafață de 932 mp (din acte), 949 mp (suprafață măsurată);
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de patru spații, inventariate în domeniul public al municipiului Focșani, situate în „Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică"; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

23. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de schimb de imobile între Municipiul Focșani și Societatea Cooperativă Meșteșugărească EXIMCOOP Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

24. proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a imobilului situat în Focșani, str. Ing. Ion Basgan nr. 5, aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

25. proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică a suprafeței de 4,6321 ha teren pășune situată pe teritoriul administrativ al localităților Bolotești și Golești care aparțin domeniului public al municipiului Focșani începând cu anul 2022, pe o perioadă de 7 ani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

26. proiect de hotărâre privind desemnarea de către Consiliul local al Municipiului Focșani a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Focșani pentru activitatea desfășurată în anul 2021;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

27. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

28. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 13 Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

29. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 


30. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 17 Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

31. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială „Anghel Saligny" Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

32. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială „Adrian Păunescu" Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

33. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu" Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

34. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Colegiul Național „Al. I. Cuza" Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

35. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea" Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

36. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director și director adjunct la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia" Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

37. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu" Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

38. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret" Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

39. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau" Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

40. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu" Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

41. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Centrul de Excelență Vrancea, sesiunea ianuarie-aprilie 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

SECȚIUNEA a II-a
1. adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 1552/31.01.2022 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 10421/01.02.2022 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna ianuarie 2022;

SECȚIUNEA a III-a - Diverse

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă


Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect