Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară
2023-04-21 16:13:52

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

MUNICIPIUL FOCȘANI

PRIMAR

 

DISPOZIȚIA NR. 369   

din 21 aprilie 2023

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară,

pentru data de 27 aprilie 2023

 

 

   Primarul Municipiului Focşani,  

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

D I S P U N E :

 

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 27 aprilie 2023, ora 14,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.

 Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 27 aprilie 2023 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.

 Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 19, 22-24 în Anexa la dispoziție au fost avizate de Comisia de buget și administrație publică.

(2) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1-12, 20-21, 25-26 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.

 (3) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 17 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport. 

 (4) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 13-16, 18 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.  

 Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 27 aprilie 2023.

 Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.

 Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

 

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va

avea loc în data de 27 aprilie 2023, ora 14,00, ședință ce se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

 

 

SECȚIUNEA I

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 11,65 mii lei, din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2023, pentru derularea proiectului „1 IUNIE, ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI – ZIUA CREAȚIEI”, precum și pentru proiectul „CULORILE FERICIRII”, proiecte inițiate și organizate de Consiliul Local al Tinerilor din Municipiul Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile în valoare de maximum 50.000.000 lei în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

3. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 419/2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței cu program prelungit nr. 16”, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

4. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 457/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței cu program prelungit nr. 16”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

5. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local nr. 321/2018 pentru aprobarea documentației tehnico-economice – faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani, în vederea creșterii atractivității și accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

6. proiect de hotărâre privind indexarea, la nivelul Municipiului Focșani, a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024, cu rata inflației 13,8%;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii și criteriilor pentru concursul organizat în vederea numirii directorului gradul II și directorului adjunct gradul II la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

9. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 451/2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

10. proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale și aprobarea apartamentării imobilului cu destinația de Dispensar medical, situat în Municipiul Focșani, str. Revoluției nr. 12, Județul Vrancea, aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

12. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

13. proiect de hotărâre privind completarea și modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

14. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la regulamentul privind ocuparea domeniului public/privat al Municipiului Focșani, în vederea amplasării și funcționării teraselor sezoniere, aprobat prin HCL nr. 112/19.04.2023;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

15. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de servitute de trecere cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 819 mp. Aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, identificat prin număr cadastral 68514, T 86, P 440, înscris în Cartea Funciară nr. 68514, în favoarea MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUTS S.R.L., în vederea asigurării accesului auto și pietonal la stația de carburanți;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 18,00 mp. situat în Focșani, Aleea Căminului nr. 9, sc. 1, județul Vrancea, T. 177, P. 9357 înscris în CF 71207 ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către doamna Arion Nina;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Pinului nr. 1, bl. 1, ap. 18 înscris în CF 65504-C1-U36 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 65504-C1-U11 UAT Focșani către domnii Boboc-Gurguiatu Victoraș-Claudiu și Boboc-Gurguiatu Liliana-Alina; 

Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri locali Macovei Liviu-George, Dumitru Victor, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

 

18. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilelor – terenuri arabile situate în extravilan Focșani, tarlaua 50, parcela 207/1 cu suprafețele de: 1546 mp, înscris în CF 61564; 482 mp, înscris în CF 61566; 1026 mp, înscris în CF 61578; 1157 mp, înscris în CF 61580; 1546 mp, înscris în CF 61572 și 1049 mp, înscris în CF 61575, aflate în proprietatea S.C. PANDORA PROD S.R.L., pentru care au fost depuse ofertele de vânzare nr. 15, 16, 17, 18, 19 și 20 în data de 30.03.2023; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

19. proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local ca membru în cadrul rețelei aleșilor locali din Uniunea Europeană în cadrul proiectului; „Construim Europa împreună cu autoritățile locale”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

20. proiect de hotărâre privind numirea unui consilier local membru în Comitetul Director al Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

21. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Focșani, cabinetul primarului și viceprimarii municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

22. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Refacere infrastructură străzi, alei acces auto și parcări zona Bahne, str. Cezar Bolliac (tronson cuprins între str. Cuza Vodă și str. Lupeni), str. Doctor Telemac, st. Rarău, str. Dornei, str. Pictor Grigorescu (tronson cuprins între str. Alexandru Vlahuță și str. Panduri), Aleea Căminului, str. Alexandru Vlahuță, str. Lupeni (tronson cuprins între str. Cezar Bolliac și Aleea Căminului)”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

23. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Focșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării în condițiile legii;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

24. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

25. proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din anexa nr.2 – Contract cadru, la HCL nr.252/28.09.2010 privind aprobarea înființării și alegerii formei de gestiune a serviciului public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

26. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Focșani nr. 414/2020 privind aprobarea tarifelor și a prețurilor de pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri, utilizate în desfășurarea activității, începând cu anul 2021 de către Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A., cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

SECȚIUNEA a II-a 

1. Adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 3870/30.03.2023 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 33987/31.03.2023 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna martie 2023;

 

SECȚIUNEA a III-a – Diverse

 

PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

 

 

 

         Avizat

          Secretar general al municipiului Focșani

               Marta-Carmen Ghiuță

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect