Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 22 septembrie 2023
2023-09-18 16:14:30

DISPOZIȚIA NR. 784
din 18 septembrie 2023
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară,
pentru data de 22 septembrie 2023


Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 22 septembrie 2023, ora 11,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 22 septembrie 2023 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 1-3 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 4-8 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 22 septembrie 2023.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 22 septembrie 2023, ora 11,00, ședință ce se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza Studiu de fezabilitate și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Optimizarea coridorului Nord-Sud prin realizarea reţelei de terminale intermodale, creşterea accesibilităţii reţelei de transport;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre pentru aprobarea aniversării Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice în data de 1 octombrie 2023;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la H.C.L. nr. 350/2022 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Focșani pentru perioada 2021-2027 ;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 8,00 mp. situat în Focșani, str. Profesor Gh. Longinescu nr. 32 județul Vrancea, T 19, P 1808 înscris în CF 71950, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul Duță Gheorghe;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 21,00 mp. situat în Focșani, bdul. Unirii nr. 24, bl. B1, județul Vrancea, T 192, P 10523 înscris în CF 62103, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul Țigănuș Cornel;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 66214/29.06.2023 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan suprafață de teren de 3500 m2 și amplasare cort evenimente" - extravilanul municipiului Focșani, T. 7, P. 384, pe terenul identificat cu numărul cadastral 64722, în suprafață de 3500 m2;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 130548/20.12.2022 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ pentru construire imobil locuințe colective la S+3E+4R și spațiu comercial la parter" - municipiul Focșani, str. Cezar Bolliac nr. 5A, pe terenul identificat cu numărul cadastral 66300, pe terenul în suprafață de 1400 m2 ;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 66888/03.07.2023 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Creare capacitate nouă de producție energie electrică din energie solară" - intravilanul municipiului Focșani atras, conform H.C.L. nr. 51/2008, T. 56, P. 235, pe terenul identificat cu numărul cadastral 50580, în suprafață de 8869 m2;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

SECȚIUNEA a II-a

1. Cererea de anulare/revocare integrală a Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 55/2000 formulată de avocat Corina Dodoiu, însoțită de Informarea nr. 85803/2023;

 


PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă


Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

 

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect