CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI, ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ PENTRU DATA DE 16 IULIE 2021, ORELE 14,30
2021-07-16 14:10:11

DISPOZIȚIA NR. 646
din 16 iulie 2021

privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 16 iulie 2021, ora 14,30

Primarul Municipiului Focşani,
Văzând adresa SC ELECTRICA SA Focșani nr. 1000/09.07.2021 prin care ni se aduce la cunoștință că societatea se află în situația de a întrerupe alimentarea cu energie electrică în municipiul Focșani a locurilor de consum aferente contractului de furnizare a energiei electrice nr. 11184155/2018, motivat de faptul că acesta a încetat de drept la data de 30.06.2021,
Văzând solicitarea reprezentanților asistenților personali înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 69784/16.07.2021,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 16 iulie 2021, orele 14,30, ședință desfășurată cu participare on-line, prin aplicația Zoom.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 16 iulie 2021 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 Proiectul de hotărâre înscris în Anexa la dispoziție are avizul Comisiei de buget și administrație publică.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 16 iulie 2021.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

 

  PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă


  ROMÂNIA                  Anexa la Dispoziția nr. 646/2021
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
 PRIMAR

 


Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani, ședință convocată de îndată, ce va avea loc în data de 16 iulie 2021, orele 14,30 ședință
ce se va desfășura cu participare on-line, prin aplicația Zoom


1.proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2021;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă


Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect